ПОЛОЖЕННЯ ПРО РАДНИКІВ МІСЬКОГО ГОЛОВИ НА ГРОМАДСЬКИХ ЗАСАДАХ

Завантажити Розпорядження №142-к та №143-к

Додаток Затверджено розпорядження міського голови 09.06.2017 № 142-к

ПОЛОЖЕННЯ ПРО РАДНИКІВ МІСЬКОГО ГОЛОВИ НА ГРОМАДСЬКИХ ЗАСАДАХ

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про радників міського голови на громадських засадах (далі - Положення) встановлює правовий статус та визначає повноваження, компетенцію і умови діяльності радників міського голови на громадських засадах.

1.2. Повноваження радника міського голови на громадських засадах (далі – Радник) надаються (на строк повноважень міського голови) та припиняються розпорядженням міського голови. Повноваження Радника можуть бути припинені достроково за його власним бажанням або за рішенням міського голови. Дострокове припинення повноважень Радника здійснюється розпорядженням міського голови.

1.3. У своїй діяльності радники керуються Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами, що регламентують діяльність органів місцевого самоврядування в Україні, нормативно-правовими актами міської ради, виконавчого комітету ради, розпорядженнями та дорученнями міського голови, а також цим Положенням.

1.4. Діяльність радників ґрунтується на принципах законності, гласності, відкритості та прозорості, професіоналізму, пріоритетності прав і законних інтересів громадян.

1.5.Радник міського голови підпорядковується безпосередньо міському голові. За погодженням з міським головою, радники, у межах їх компетенції, можуть взаємодіяти із заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, секретарем міської ради, керуючим справами виконавчого комітету - заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, іншими посадовими особами виконавчих органів міської ради.

1.6. Радники міського голови не є посадовими, службовими особами місцевого самоврядування. На радників міського голови на громадських засадах не поширюється дія Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування». Радники міського голови здійснюють свою діяльність виключно на громадських засадах, безоплатно виконують покладені на них функції.

1.7.Персональний добір радників міського голови, організація їх роботи та розподіл обов’язків здійснюється особисто міським головою. Гранична чисельність радників міського голови на громадських засадах не обмежується і визначається міським головою на підставі виробничої необхідності (потреби).

1.8.Повноваження Радників міського голови на громадських засадах можуть бути надані діючим депутатам міської ради, депутатам міської ради попередніх скликань, провідним фахівцям в галузях економіки, бюджету та фінансів, соціальної та гуманітарної сфер, права, культури, представникам громадських об’єднань, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, громадським діячам, іншим повнолітнім громадянам України.

1.9. Претендент на набуття повноважень Радника подає до відділу кадрової,організаційної роботи т виконавчого комітету міської ради заяву на ім’я міського голови, копію паспорта та документ про освіту. При наявності на заяві позитивної резолюції міського голови відділом готується проект розпорядження міського голови про надання особі  повноважень радника міського голови на громадських засадах. У розпорядженні міського голови про призначення радника має бути визначена сфера його повноважень

1.10. Повноваження радника починаються в день підписання і реєстрації розпорядження міського голови про надання особі повноважень радника міського голови на громадських засадах, а закінчуються після видання відповідного розпорядження міського голови про припинення повноважень Радника. Розроблення проекту відповідного розпорядження міського голови забезпечує відділ кадрової,організаційної роботи  виконавчого комітету міської ради.

1.11. На підставі розпорядження міського голови про надання особі повноважень Радника міського голови на громадських засадах, Раднику видається посвідчення встановленого зразка, з обов’язковим зазначенням номера посвідчення, прізвища, імені та по батькові особи, номера та дати розпорядження міського голови про надання особі повноважень Радника, вказівки про роботу на громадських засадах. До посвідчення вклеюється фотокартка особи розміром 3х4. Посвідчення підписується міським головою і скріплюється печаткою виконавчого комітету міської ради.  З дати підписання та реєстрації розпорядження міського голови про припинення повноважень Радника його посвідчення вважається недійсним і в 3-денний строк підлягає поверненню радниками до виконавчого комітету Первомайської міської ради. Радники міського голови зобов’язані суворо дотримуватися порядку зберігання та використання службових посвідчень.

1.12. Розпорядження про надання та припинення повноважень Радника публікується на офіційному сайті міської ради.

1.13. Організаційне, інформаційне забезпечення діяльності радників міського голови здійснюється відповідними структурними підрозділами виконавчих органів міської ради за галузевими ознаками.

1.14. Після призначення Радником особа повинна бути ознайомлена з цим Положенням.

ІІ. ЗАВДАННЯ, ОБОВЯЗКИ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ

З метою сприяння міському голові у ефективному здійсненні його повноважень Радник міського голови:

2.1. Відповідально ставиться до виконання покладених на нього завдань і повноважень, визначених безпосередньо міським головою та цим Положенням; своєчасно і сумлінно виконує доручення міського голови; дотримується високої культури спілкування, шанобливо ставиться до посадових осіб місцевого самоврядування, органів державної влади, громадян; не допускає дій і вчинків, які можуть негативно вплинути або нанести шкоду авторитету міського голови, міської ради та її виконавчих органів; не допускає розголошення інформації з обмеженим доступом, що стала йому відома у зв’язку з виконанням визначених завдань.

2.2. Залучається для проведення консультацій з актуальних питань життєдіяльності територіальної громади міста, підготовки проектів розпоряджень, рішень міської ради та її виконавчого комітету, інших документів нормативного та організаційно-розпорядчого характеру. Здійснює аналітичне забезпечення діяльності міського голови під час виконання ним завдань та здійснення повноважень у межах чинного законодавства, аналіз проектів актів, винесених на розгляд міської ради чи її виконавчого комітету, міського голови.

2.3. Здійснює аналіз стану справ за відповідним напрямом, розробку проектів рішень, вибір засобів обґрунтування цих рішень, оцінку наслідків з їх запровадженням, розробку завдань, програм, методів і методик підготовки та реалізації управлінських рішень.

2.4. У межах компетенції розробляє пропозиції щодо підвищення ефективності роботи міського голови, вирішення спірних питань та врегулювання конфліктів у відповідній сфері управління.

2.5. Бере участь в організації та проведенні нарад, колегій, семінарів, конференцій, засідань ради відповідно до компетенції.

2.6. Виконує дорадчу роботу.

2.7. Готує для міського голови необхідні інформаційно-аналітичні записки, огляди, звіти, проекти доповідей, доповідних записок, матеріали до прес-конференцій, виступів, доповідей, зустрічей та робочих поїздок міського голови, долучається до організації та проведення семінарів, конференцій, «круглих столів».

2.8. Підтримує робочі контакти з відповідними підрозділами та експертами органів державної влади, органів місцевого самоврядування.

2.9. Надає методичну допомогу структурним підрозділам та проводить консультації з основних питань функціонування та розвитку сфери управління.

2.10. Забезпечує розвиток інформаційних зв'язків між виконавчим комітетом міської ради, виконавчими органами ради, підприємствами, установами, громадськими об'єднаннями, державними та політичними діячами, населенням з метою своєчасного та якісного виконання посадових обов'язків.

2.11. Допомагає міському голові налагоджувати взаємодію з політичними партіями та громадськими організаціями.

2.12. Виконує інші доручення міського голови, надані у межах його компетенції та чинного законодавства України.

ІІІ. ПРАВА РАДНИКІВ

3.1. Отримувати у встановленому порядку від виконавчих органів міської ради, органів державної влади, підприємств, установ, організацій інформацію та матеріали, необхідні для виконання посадових обов’язків.

3.2. Бути присутнім на засіданнях та брати участь у роботі колегіальних органів міської ради, у засіданнях, нарадах, інших заходах, які проводяться у міській раді та її виконавчих органах.

3.3. Безперешкодно відвідувати відділи, управління міської ради та виконавчого комітету; користуватися приміщеннями, зв’язком, оргтехнікою виконкому міської ради.

3.4. Вносити міському голові пропозиції щодо вдосконалення діяльності міської ради та її виконавчих органів. Входити до складу створюваних міським головою комісій, робочих груп.

IV. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

Радники повинні бути професіоналами у певній сфері діяльності, знати Конституцію України; Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про державну службу», «Про запобігання корупції», інші закони; укази і розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти; практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції ради; основи економіки та права, форми і методи роботи із засобами масової інформації; інструкцію з діловодства у відповідному органі місцевого самоврядування; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила ділового етикету; правила охорони праці та протипожежної безпеки; основні програми роботи на комп’ютері; державну мову.

V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Радники міського голови несуть відповідальність у порядку та у спосіб, що визначені чинним законодавством за невиконання або неналежне виконання посадових обов’язків, визначених цим Положенням, за недостовірність відомостей, статистичної звітності та інформації з питань, що належать до компетенції радника, даних, що подаються ним міському голові, а також за розголошення інформації з обмеженим доступом, за завдану міській раді та її виконавчим органам матеріальну шкоду.


 

УКРАЇНА

ПЕРВОМАЙСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

09 червня  2017                                 Первомайський                                           № 142 -к

Про затвердження Положення

про радників міського голови

на громадських засадах

Керуючись пп.20 ч.4 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Указом Президента України від 31 липня 2004 року № 854/2004 «Про забезпечення умов для більш широкої участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», з метою сприяння здійсненню обов’язків і повноважень міського голови, надання йому належної допомоги у вивченні питань різних галузей, вирішенні нагальних проблем забезпечення життєдіяльності громади, аналізу, оцінки поточних і перспективних напрямів розвитку міста, моніторингу виконання організаційних та практичних заходів, спрямованих на розвиток міста, а також для визначення правового статусу, повноважень і умов діяльності радника міського голови на громадських засадах:                 

1.Затвердити Положення про радників міського голови на громадських засадах (додається).

2.Відділу кадрової  ,організаційної роботи  виконавчого комітету Первомайської  міської ради у встановленому законом порядку оприлюднити «Положення про радників міського голови на громадських засадах» шляхом розміщення його на офіційному веб-сайті виконкому міської ради.

3.Радникам міського голови неухильно дотримуватись вимог «Положення про радників міського голови на громадських засадах», сприяти міському голові у вирішенні проблемних питань економічного, соціального і культурного розвитку міста.

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керуючого справами виконавчого комітету  Коваленка Д.О

 Міський голова                                                           М. М. Бакшеєв

 

 

Мобільна версія | Повна версія
Ви тут

Контакти

ПЕРВОМАЙСЬКА МІСЬКА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Тел/факс: (05748) 3-21-41
E-mail: pervomaisky@ukr.net
Адреса: просп. 40 років Перемоги, 1,
м.Первомайський, Харківська обл.,
Україна, 64102

 

 

За повного або часткового використання матеріалів посилання на сайт (для Інтернет-видань гіперпосилання) обов'язкове

 

Ми живемо в Україні!

Відвідувачі

182016
Сьогодні
Вчора
Цей тиждень
Минулий тиждень
Цей місяць
Минулий місяць
Вся статистика
49
262
681
179895
5077
6461
182016

Ваш IP: 54.162.163.181
Server Time: 2018-05-24 10:52:12
Счетчик joomla