Про затвердження Порядку виявлення, взяття на облік, збереження та використання безхазяйного майна та відумерлої спадщини на території міста Первомайський

Україна
Первомайська міська рада Харківської області
33 сесія 7 скликання

РІШЕННЯ

від 31 серпня 2017 року                                                                                  № 601-33/7

м. Первомайський

 

Про затвердження Порядку виявлення, взяття на облік,

збереження та використання безхазяйного майна та

відумерлої спадщини на території міста Первомайський

 

З метою правового врегулювання відносин щодо виявлення, взяття на облік, збереження, використання безхазяйного майна та відумерлої спадщини, впорядкування механізму його виявлення, відповідно до Цивільного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», керуючись ст.26, ст.60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Первомайська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок виявлення, взяття на облік, збереження та використання безхазяйного майна та відумерлої спадщини на території міста Первомайський (додається).
2. Опублікувати Порядок виявлення, взяття на облік, збереження та використання безхазяйного майна та відумерлої спадщини на території міста Первомайський на офіційному сайті Первомайської міської ради Харківської області.
3. Довести зміст рішення до відома підпорядкованих комунальних підприємств, бюджетних установ та закладів та проводити системну роботу щодо виявлення, збереження і утримання об’єктів безхазяйного майна та відумерлої спадщини на території міста Первомайський.
4. Рішення набуває чинності з дня офіційного оприлюднення.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію депутатської діяльності, етики та місцевого самоврядування.

 

Міський голова                                                                   М.М. Бакшеєв


Додаток 

до рішення міської ради
від 31.08.2017 № 601-33/7

ПОРЯДОК
виявлення, взяття на облік, збереження та використання безхазяйного майна та відумерлої спадщини на території міста Первомайський

 

1. Загальні положення

1.1. Порядок виявлення, взяття на облік, збереження та використання безхазяйного майна та відумерлої спадщини на території міста Первомайський (далі - Порядок) розроблено відповідно до Цивільного кодексу України, Законів України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про місцеве самоврядування в Україні».
1.2. Метою Порядку є врегулювання відносин щодо виявлення, взяття на облік, збереження та використання рухомого та нерухомого майна, яке є безхазяйним, або визнано на підставі рішення суду відумерлою спадщиною.
1.3. У цьому Порядку використовуються такі терміни та визначення:
річ - предмет матеріального світу, щодо якого можуть виникати цивільні права та обов'язки;
майно – окрема матеріальна річ або сукупність таких речей, а також майнові права та обов’язки.
безхазяйна річ (майно) – річ (майно), яка не має власника або власник якої невідомий;
нерухома річ (нерухоме майно) – це земельні ділянки, а також об'єкти, розташовані на земельній ділянці і невід'ємно пов'язані з нею, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення;
рухома річ (рухоме майно) – річ (майно), яке можна вільно переміщувати у просторі;
житловий фонд - жилі будинки, а також жилі приміщення в інших будівлях, що знаходяться на території міста Первомайський.
відумерла спадщина – майно, власник якого помер, а спадкоємці за заповітом і за законом відсутні, усунуті від права спадкування або не прийняли спадщину чи відмовилися від її прийняття.
Майно, яке фактично прийняте спадкоємцями, але право власності на яке не оформлене, відумерлою спадщиною не визнається;
мережа (електрична чи теплова) - сукупність енергетичних і трубопровідних установок для передачі та розподілу електричної енергії, гарячої води та пари;
мережа газопостачання – окремий трубопровід (або сукупність трубопроводів) та пов'язані з ним єдиним технологічним процесом об'єкти, за допомогою яких здійснюється постачання природного газу споживачам.
мережа водопостачання - система трубопроводів, відповідних споруд та устаткування для розподілу і подачі питної води споживачам;
каналізація - сукупність інженерних споруд та мереж, призначених для збирання та виведення забруднених стічних вод;
мережі теплопостачання - мережі, які призначені для виробництва і транспортування теплової енергії;
об’єкт передачі електричної енергії – повітряні та кабельні лінії електропередачі, трансформаторні підстанції, розподільні пункти та пристрої;
трансформаторна підстанція – електрична установка відкритого або закритого типу, призначена для розподілу або перетворення електричної енергії;
зберігачі – підприємства, установи, організації всіх форм власності, фізичні особи, фізичні особи – підприємці, з якими Первомайською міською радою укладено договір зберігання безхазяйного майна.
1.4. Уповноваженим органом є відділ з питань управління об’єктами комунальної власності виконавчого комітету Первомайської міської ради (стосовно безхазяйного майна) та відділ житлово-комунального господарства виконавчого комітету Первомайської міської ради (стосовно відумерлої спадщини). Відділи здійснюють ведення обліку, а також оформлення належним чином документів щодо прийняття в комунальну власність безхазяйного майна та відумерлої спадщини.

2. Виявлення безхазяйного нерухомого майна та відумерлої спадщини.

2.1. Громадяни, яким стало відомо про розташоване на території міста Первомайський майно, яке не має власника, або власник якого невідомий, чи яке ніким не успадковане, з моменту виявлення або отримання відповідної інформації можуть повідомити про таке майно Первомайську міську раду або уповноважений орган, зазначений в п. 1.4. зазначеного Порядку.
2.2. Підприємства – надавачі комунальних послуг, об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельні кооперативи відповідно до своїх повноважень вживають заходів щодо виявлення об’єктів, які утримуються безгосподарно, та направляють до уповноваженого органу перелік таких об’єктів із зазначенням адреси (місцезнаходження), прізвища, імені, по батькові власника, його дати народження та смерті (якщо такі відомості відомі), інших суттєвих обставин.
2.3. Після одержання повідомлення про наявність безхазяйного майна чи відумерлої спадщини уповноважений орган самостійно направляє запити щодо наявності реєстрації права власності (оренди) на об’єкт та технічної документації до відповідних органів.
2.4. З метою з’ясування наявності оформленого права користування на земельну ділянку, в межах якої виявлені об’єкти нерухомого майна, уповноважений орган направляє запит до відділів Держгеокадастру.
2.5. У ході здійснення підготовчих заходів по прийняттю на облік безхазяйного майна чи відумерлої спадщини уповноважений орган організовує комісійне обстеження виявленого майна, у процесі якого вирішуються наступні питання:
- технічний стан об’єкта;
- можливість використання об’єкта згідно із його функціональним призначенням;
- для об’єктів житлового фонду – придатність для проживання.
2.6. Комісійне обстеження здійснюється залежно від виду майна із залученням відповідних фахівців та складається акт обстеження безхазяйного нерухомого майна чи відумерлої спадщини, у якому зазначаються найменування, функціональне призначення, основні технічні характеристики та інші дані про об’єкт. Комунальні підприємства та установи міста надають своїх представників на вимогу уповноваженого органу.
2.7. Якщо у ході комісійного обстеження об’єкта житлового фонду буде встановлено його непридатність для проживання, комісія надає пропозиції щодо використання такого будинку (приміщення) як нежитлового.
2.8. При потребі уповноважений орган направляє відповідні запити з метою встановлення власника нерухомого майна до відповідних органів.

3. Облік безхазяйного нерухомого майна

3.1. Якщо право власності на виявлене нерухоме майно не зареєстроване, або власник такого майна невідомий, взяття на облік безхазяйного майна здійснюється за заявою Уповноваженого органу, зазначеного в п. 1.4. Порядку шляхом звернення до суб’єкта державної реєстрації в установленому для державної реєстрації прав порядку.
3.2. При необхідності, на підставі наданої уповноваженим органом інформації, виконавчий комітет міської ради присвоює безхазяйному об’єкту поштову адресу.
3.3. Для взяття на облік нерухомого майна, як безхазяйного, уповноважений орган звертається у встановленому законодавством порядку до органу державної реєстрації прав.
3.4. Про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна суб’єкт державної реєстрації видає інформацію з Державного Реєстру речових прав на нерухоме майно.
3.5. Відділ з питань управління об’єктами комунальної власності виконавчого комітету Первомайської міської ради після отримання інформації робить оголошення в місцевих друкованих засобах масової інформації та на офіційному сайті міста про взяття безхазяйної нерухомої речі на облік.
3.6. Під час обліку нерухомого майна, як безхазяйного, зняття з обліку такого майна здійснюється за зверненням його власника відповідно до вимог чинного законодавства.
3.7. Про зняття з обліку безхазяйного майна суб’єкт державної реєстрації письмово повідомляє уповноважений орган.

4. Облік відумерлої спадщини

4.1. Об’єкти відумерлої спадщини (квартира або частина квартири, садибний або житловий будинок) беруться на облік уповноваженим органом після надходження інформації про відсутність спадкоємців. Уповноважений орган самостійно після спливу строку для прийняття спадщини, встановленого ст. 1273 Цивільного Кодексу України, робить запити до компетентних установ з метою виявлення спадкоємців чи підтвердження їх відсутності.
4.2.Якщо житлові будинки, квартири утримуються безгосподарно, а їх власники відсутні понад три роки за місцем постійного проживання та відомості про місце перебування таких осіб відсутні, уповноважений орган може ініціювати визнання фізичних осіб у судовому порядку померлими.
4.3. Надавачі комунальних послуг повідомляють уповноважений орган про всі факти переходу права власності (реєстрації місця проживання громадян) у будинках (квартирах), які обліковуються як відумерла спадщина, для аналізу правомірності підстав набуття права власності.
4.4. Якщо після спливу одного року з часу відкриття спадщини спадкоємці не будуть виявлені, відповідно ст. 1277 Цивільного Кодексу України, виконавчий комітет Первомайської міської ради готує заяву до суду, за місцезнаходженням нерухомого майна, про визнання спадщини відумерлою та передачу майна у комунальну власність територіальної громади міста Первомайський.

5. Зберігання та використання безхазяйного нерухомого майна та відумерлої спадщини під час їх перебування на обліку.

5.1. Виконавчий комітет Первомайської міської ради визначає комунальні підприємства, установи та заклади, а також залучає у разі необхідності суб’єктів господарювання та фізичних осіб, які забезпечать зберігання нерухомого майна.
5.2. Особа, яка прийняла на зберігання безхазяйне нерухоме майно, несе відповідальність за його зберігання з моменту підписання договору та акта приймання-передачі. Виконавчий комітет Первомайської міської ради має право проводити перевірку умов зберігання та використання безхазяйної нерухомої речі, як шляхом запитів, так і шляхом перевірок (огляду) безпосередньо такого майна.
5.3. Витрати, пов’язані з утриманням майна, несе зберігач (відповідно до договору зберігання).
У випадках, коли до закінчення встановленого законом річного терміну з дня постановки майна на облік з’явиться його власник, майно повертається власникові після відшкодування ним витрат, пов’язаних з виявленням, оцінкою і зберіганням цього майна. Повернення майна власникові провадиться після проведення виконавчим комітетом Первомайської міської ради відповідної перевірки та підтвердження права власності заявника на це майно.
5.4. У разі, якщо безхазяйним нерухомим майном є інженерні мережі (газо-, водо- електро-, теплопостачання, водовідведення, об’єкти передачі електричної енергії, та інше), вони можуть бути передані на зберігання експлуатуючим організаціям. Для покриття витрат, пов'язаних із зберіганням речі, виконавчий комітет Первомайської міської ради може передати безхазяйну нерухому річ на зберігання з правом користування.
Для забезпечення безпечної життєдіяльності та попередження нещасних випадків при використанні інженерних мереж споживачами, експлуатуюча організація здійснює роботи з технічного обслуговування за рахунок власних коштів.
5.5. Між виконавчим комітетом Первомайської міської ради та зберігачем укладається договір зберігання у письмовій формі.
5.6. Після взяття на облік суб’єктом державної реєстрації об’єкта безхазяйного майна, відповідний балансоутримувач даного майна комісійно обстежує протягом 10 днів і складає акт обстеження про наявність майна. Виявлене майно береться балансоутримувачем на зберігання, нежитлове або житлове приміщення опечатують і повідомляють про це виконавчий комітет Первомайської міської ради.
5.7. Уповноважений орган, зазначеному в п. 1.4. Порядку, веде окремий облік безхазяйного нерухомого майна, прийнятого на облік суб’єктом державної реєстрації.

6. Прийняття безхазяйного нерухомого майна до комунальної власності

6.1. Після спливу одного року з дня взяття на облік безхазяйного нерухомого майна виконавчий комітет Первомайської міської ради в порядку окремого провадження звертається до суду за місцезнаходженням нерухомого майна з заявою про передачу безхазяйного нерухомого майна у комунальну власність територіальної громади міста Первомайський.
6.2. Після винесення рішення суду про передачу безхазяйного нерухомого майна у комунальну власність територіальної громади міста Первомайський, уповноважений орган готує відповідний проект рішення міської ради з метою визначення балансоутримувача.
6.3 Після прийняття нерухомого майна у комунальну власність територіальної громади м. Первомайський, уповноважений орган готує пакет документів та надає його для державної реєстрації права власності на це майно за територіальною громадою м. Первомайський в особі Первомайської міської ради у встановленому чинним законодавством порядку.
6.4. У випадку встановлення протягом року особи власника безхазяйного нерухомого майна, виконавчий комітет Первомайської міської ради письмово звертається до нього щодо відмови від права власності на це майно.
6.5. Якщо власник не виявив бажання надати відмову від виявленої речі на користь територіальної громади міста Первомайський, враховуючи законодавчі обмеження щодо порядку експлуатації та обслуговування майна (зокрема, інженерні мережі газо-, водо- електро-, теплопостачання, водовідведення, та інші), виконавчий комітет Первомайської міської ради звертається до контролюючих органів, що здійснюють контроль за порядком експлуатації такого майна, з приводу усунення порушень вимог законодавства та зобов’язання власника забезпечити належні умови експлуатації та обслуговування вказаного майна.
6.6. Всі майнові спори щодо взятого на облік суб’єктом державної реєстрації та прийнятого до комунальної власності безхазяйного нерухомого майна вирішуються у судовому порядку.

7. Прийняття у комунальну власність безхазяйного рухомого майна

7.1. Підприємства, установи, організації всіх форм власності, громадяни, у випадку виявлення майна, яке має ознаки рухомого майна (речі, які можна вільно переміщувати у просторі, у тому числі металеві конструкції різноманітного призначення, будівельні матеріали тощо), від якого відмовився власник або власник якого невідомий, повідомляють про це виконавчий комітет Первомайської міської ради.
7.2. Виконавчий комітет Первомайської міської ради звертається до спеціалістів, які мають відповідну кваліфікацію, та заключає договір на проведення обстеження виявленого безхазяйного майна з метою встановлення можливості проведення їх технічної інвентаризації та визначення їх належності до рухомого чи нерухомого майна.
7.3. Якщо виявлені об’єкти згідно з висновком спеціалістів відносяться до нерухомого майна, їх облік та подальше прийняття до комунальної власності Первомайської міської ради здійснюється за процедурою згідно розділів 2-6 цього Порядку.
7.4. Якщо виявлені об’єкти відповідно до висновку спеціалістів відносяться до рухомого майна, виконавчий комітет Первомайської міської ради з залученням відповідних підприємств та установ вживає заходи щодо встановлення власника виявленого безхазяйного рухомого майна.
7.5. Уповноважений орган веде облік, розміщує оголошення про знайдене безхазяйне рухоме майно в місцевій газеті та на офіційному сайті Первомайської міської ради.
7.6. У відповідності до статті 338 Цивільного Кодексу України, рухоме майно переходить у власність територіальної громади:
- якщо власник рухомого майна відмовився від нього;
- якщо протягом шести місяців з дня опублікування оголошення власник не заявить про своє право на майно;
- якщо протягом шести місяців з дня опублікування оголошення власник майна не буде знайдений.
7.7. У випадку встановлення особи власника безхазяйного рухомого майна, виконавчий комітет Первомайської міської ради звертається до нього з письмовою заявою щодо відмови від права власності на це майно.
7.8. Після отримання письмової відмови власника від безхазяйного рухомого майна, уповноважений орган готує відповідний проект рішення міської ради.
Якщо власник не виявив бажання надати відмову від виявленої речі на користь територіальної громади м. Первомайський, враховуючи законодавчі обмеження щодо порядку експлуатації та обслуговування цього майна (зокрема, інженерні мережі газо-, водо- електро-, теплопостачання, водовідведення, та інші), виконавчий комітет Первомайської міської ради звертається до контролюючих органів, що здійснюють контроль за порядком експлуатації такого майна, з приводу усунення порушень вимог законодавства та зобов’язання власника забезпечити належні умови експлуатації та обслуговування вказаного майна.
7.9. Прийняті до комунальної власності міста об’єкти як безхазяйне майно, яке відноситься до інженерних мереж (газо-, водо-, електро-, теплопостачання, водовідведення і таке інше), у випадку відсутності відповідних комунальних підприємств Первомайської міської ради, які можуть експлуатувати ці мережі, з метою забезпечення приведення вказаного майна у відповідність до нормативних вимог, належного обслуговування та надання послуг населенню, можуть бути передані безоплатно в користування чи у власність відповідним спеціалізованим експлуатуючим організаціям за їх згодою.
7.10. Підставою набуття права комунальної власності на безхазяйне рухоме майно є рішення міської ради або суду.
7.11. Подальше володіння, користування і розпорядження майном здійснюється відповідно до чинного законодавства.
7.12. У разі прийняття рішення про демонтаж чи евакуацію рухомого майна таке майно підлягає демонтажу чи евакуації відповідним комунальним підприємством Первомайської міської ради. Демонтаж чи евакуація рухомого майна здійснюється до місця їх подальшого зберігання.

8. Визначення порядку використання житлового нерухомого майна відумерлої спадщини (квартира у житловому будинку, кімната у гуртожитку, садибний, одноквартирний житловий будинок або його відокремлена частка), переданого до комунальної власності територіальної громади міста Первомайський.

8.1. Після державної реєстрації прав комунальної власності на об’єкти житлового фонду суб’єкт державної реєстрації надає інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
8.2. Об’єкти житлового фонду, передані за рішенням суду до комунальної власності, можуть надаватися як службові приміщення, або надаватися громадянам, які перебувають на квартирному обліку, для поліпшення житлових умов.
9. Визначення порядку відчуження житлового об’єкта майна відумерлої спадщини - частки квартири або частки одноквартирного житлового будинку, яку неможливо відокремити без порушення його цілісності, що передано до комунальної власності за рішенням суду.

9.1. Відчуження житлового об’єкта майна відумерлої спадщини - частки квартири або частки одноквартирного житлового будинку, яку неможливо відокремити без порушення їх цілісності, що зареєстровано суб’єктом державної реєстрації на праві спільної часткової власності за територіальною громадою м. Первомайський на підставі рішення суду здійснюється шляхом прямого продажу.
9.2. Порядок прямого продажу житлового об’єкта відумерлої спадщини передбачає, що покупець (юридична або фізична особа, яка є співвласником об’єкта відумерлої спадщини на підставі документа, що засвідчує його право власності) має переважне право на викуп і приймає одноосібну участь у придбанні житлового об’єкта відумерлої спадщини.
9.3 Надання згоди на прямий продаж об’єктів відумерлої спадщини здійснюється на підставі рішення Первомайської міської ради. Прийом документів заявника та підготовка відповідного проекту рішення міської ради здійснюються уповноваженим органом.
9.4. Ціна продажу житлового об’єкта відумерлої спадщини визначається на підставі незалежної оцінки його ринкової вартості, виготовленої незалежними суб’єктами оціночної діяльності відповідно до чинного законодавства. Витрати, пов’язані з виготовленням незалежної оцінки вартості об’єкта відумерлої спадщини, відшкодовуються покупцем.
9.5. Уповноважений орган надсилає письмове повідомлення співвласнику майна про намір продати належну до комунальної власності міста частку житла відумерлої спадщини, зазначивши ціну та інші умови, на яких здійснюється продаж житла.
9.6. Потенційний покупець - особа, яка має переважне право купівлі частки у праві спільної часткової власності - подає на ім’я міського голови такі документи:
- заяву (в довільній формі) про намір купити відповідну частку житла;
- копію документа, що посвідчує особу заявника або її представника;
- копію документа, що засвідчує його право власності на іншу частку житла;
- копію витягу з Реєстру прав власності на нерухоме майно.
Копії документів мають бути нотаріально засвідчені, за виключенням документа, що посвідчує особу.

9.7. Право власності переходить до покупця після нотаріального посвідчення договору купівлі - продажу нерухомого майна (житлового об’єкта відумерлої спадщини) та його державної реєстрації у порядку, визначеному чинним законодавством.
9.8. Первомайська міська рада, як продавець житлового об’єкта відумерлої спадщини, здійснює у встановленому порядку передачу житлового об’єкта відумерлої спадщини покупцю лише після повної сплати ним грошових коштів за придбане майно шляхом підписання акту приймання – передачі.
9.9. Підписання акту приймання – передачі нерухомого майна житлового об’єкта відумерлої спадщини є підставою для реєстрації договору купівлі – продажу.
9.10. Спори, що виникають у процесі продажу нерухомого майна житлового об’єкта відумерлої спадщини, вирішуються у судовому порядку.

10. Використання нежитлових об’єктів нерухомого майна, що обліковується як безхазяйне майно або майно відумерлої спадщини, передане до комунальної власності

10.1. Первомайська міська рада відповідно до чинного законодавства здійснює правочини щодо володіння, користування і розпорядження майном з моменту державної реєстрації права комунальної власності на нежитлові об’єкти безхазяйного та відумерлого нерухомого майна.
10.2. Після реєстрації права комунальної власності на вищезазначені об’єкти безхазяйного або відумерлого майна уповноважений орган повідомляє фізичну або юридичну особу, з якою укладено договір про збереження чи тимчасове користування об’єктом, що обліковується як безхазяйне майно або відумерла спадщина, про розірвання договору.
10.3. Особа, з якою було укладено договір тимчасового користування майном, що перебувало на обліку як безхазяйне чи відумерла спадщина, при переході права власності на це майно до територіальної громади міста не набуває переваг при його приватизації (наймі чи оренді).
10.4. Питання подальшого використання нежитлових об’єктів безхазяйного та відумерлого нерухомого майна вирішується Первомайською міською радою на підставі відповідного рішення.
10.5. Уповноважений орган подає до міської ради пропозиції щодо подальшого використання нежитлових об’єктів безхазяйного та відумерлого нерухомого майна:
- надання об’єкта в оренду на конкурсних засадах фізичним або юридичним особам;
- внесення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації шляхом аукціону чи конкурсу;
- інші пропозиції.
10.6. Спори щодо передачі безхазяйного майна та відумерлої спадщини до комунальної власності та подальшого відчуження цих об’єктів вирішуються згідно з вимогами чинного законодавства у судовому порядку.

 

Міський голова                                                                             М.М.Бакшеєв