Про затвердження програми розробки містобудівної документації та створення геоінформаційної електронної містобудівної кадастрової системи м. Первомайський на 2012-2015 роки

Опубліковано: Середа, 21 березня 2012, 08:51

 


УКРАЇНА
Первомайська міська рада
Харківської області
сесія 6 скликання

Р І Ш Е Н Н Я

   від 09.02.2012 р.                    м. Первомайський                                 №355-24/6                            
 


Про затвердження програми розробки містобудівної документації  та створення геоінформаційної електронної містобудівної кадастрової системи м. Первомайський на 2012-2015 роки.


       З метою вдосконалення містобудівної діяльності в місті, раціонального використання території, створення повноцінного життєвого середовища, комплексного вирішення архітектурно-містобудівних проблем м. Первомайський, інвестиційної діяльності фізичних та юридичних осіб, урахування законних приватних громадських та державних інтересів під час проведення містобудівної діяльності відповідно до  Законів України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про архітектурну діяльність», «Про Генеральну схему планування території України», керуючись п. 42 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в  Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А :

    1. Затвердити програму розробки містобудівної документації та створення геоінформаційної електронної містобудівної кадастрової системи м. Первомайський (додається).
   2. Фінансовому управлінню міськвиконкому Первомайської міської ради здійснювати фінансування Програми в межах забезпечення асигнування в бюджеті міста на відповідний період.
    3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів В. О. Сторожева

   Міський голова                                                                 С. Л. Теплицький

 


Додаток до рішення

                                                                                                 №355-24/6 від 09.02.2012р.

Програма розробки містобудівної документації  та створення геоінформаційної електронної містобудівної кадастрової системи м. Первомайський на 2012-2015 р.р.

 1. Вступ

В сучасних умовах зростає роль планування територій як ефективного засобу державного регулювання її використання, яке забезпечує взаємоузгодження в цій сфері інтересів особистості, суспільства та держави, центру і регіонів, галузей і адміністративно-територіальних одиниць.

Програма покликана вирішити проблемні питання стимулювання і розвитку міста, раціонального використання ресурсів та встановлення відповідного режиму забудови території, створення геоінформаційної електронної містобудівної кадастрової системи міста.

Програма спрямована на визначення необхідних обсягів фінансування проектно-вишукувальних робіт та черговості розробки містобудівної документації (схем планування території міста, генерального плану міста) в м. Первомайський та створення геоінформаційної електронної містобудівної кадастрової системи міста до 2015 року.

Програму складено на підставі та відповідно до Законів України «Про основи містобудування», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про Генеральну схему планування території України», «Про топографо-геодезичну та картографічну діяльність», «Про національну програму інформатизації», Указу Президента України від 13.05.1997р. №422/97 «Про пріоритетні завдання у сфері містобудування», постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011р. №559 «Про містобудівний кадастр, державних будівельних норм.

2. Загальні положення

У цій програмі наведені терміни вживаються у такому значенні:

Містобудування (містобудівна діяльність) - це цілеспрямована діяльність державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, громадян, об'єднань громадян щодо створення та підтримання повноцінного життєвого середовища, яка включає прогнозування розвитку територій населених пунктів і територій планування, забудови та інше використання територій, проектування, будівництво об'єктів містобудування, спорудження інших об'єктів, реконструкцію історичних об'єктів при збереженні традиційного характеру середовища, реставрацію та реабілітацію об'єктів культурної спадщини, створення інженерної та транспортної інфраструктури.

Територія - частина земної поверхні у визначених межах (координатах) з властивими їй географічним положенням, природними і створеними діяльністю людей умовами та ресурсами, а також із повітряним простором та розташованими під нею надрами.

 Містобудівна документація - затверджені текстові і графічні матеріали, якими регулюється планування забудови та інше використання територій;

Генеральна схема планування території України - містобудівна документація, яка визначає концептуальні вирішення планування та використання території України;

-схема планування території - містобудівна документація, яка визначає принципові вирішення планування, забудови та іншого використання відповідних територій адміністративно-територіальних одиниць, їх окремих частин;

 Генеральний план населеного пункту - містобудівна документація, яка визначає принципові вирішення розвитку, планування, забудови та іншого використання території населеного пункту;

Ппланування територій - процес регулювання використання територій, який полягає у створенні  та впровадженні  містобудівної документації,  ухваленні та реалізації відповідних рішень.

Планування територій здійснюється на загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях.

Геоінформаційні системи - сучасні комп'ютерні технології, що дають можливість поєднати модельне зображення територій (електронне відображення карт, схем, космоаерозображень земної поверхні) з інформацією табличного типу (різноманітні статистичні дані, списки, економічні показники тощо).

Інформаційна технологія - цілеспрямована організована сукупність інформаційних процесів з використанням обчислювальної техніки, що забезпечує високу швидкість обробки даних, швидкий пошук інформації, розосередження даних, доступ до джерел інформації незалежно від місця Їх розташування.

Електронний містобудівний кадастр населеного пункту (далі ЕМК) - система даних про належність території до відповідних функціональних зон, їх сучасне та перспективне призначення, екологічну, інженерно-геологічну ситуацію, стан забудови та інженерного забезпечення, характеристики будинків і споруд на землях усіх форм власності в електронному вигляді.

База даних ЕМК для території населеного пункту - іменована сукупність даних, що відображає стан об'єктів та їх відношень у визначеній предметній області. а саме сукупність даних про:
- усі земельні ділянки;
- об'єкти нерухомості;
- суб'єкти містобудівної діяльності;
- комунікаційні і транспортні мережі;
- соціальну інфраструктуру;
- зонування території;
- резервування території;
- планування території;
- економічну оцінку території і нерухомості;
- грошову оцінку території і нерухомості;
- адміністративні межі міст і районів;
- екологічний моніторинг;
- історичні і архітектурні, археологічні охоронні зони;
- санітарно-захисні зони та інше.

Планування територій на загальнодержавному рівні полягає в розроблені Генеральної схеми планування території України, якою передбачається раціональне використання території України, створення та підтримання повноцінного життєвого середовища, охорони довкілля, охорони здоров'я населення, охорони пам’яток історії та культури, визначення державних пріоритетів розвитку систем розселення, виробничої, соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури.

Планування територій на регіональному рівні полягає у розробленні та затвердженні схеми планування територій району, міської та сільських рад, ухваленні та реалізації відповідних рішень про дотримання містобудівної документації відповідно до закону.

Планування територій на місцевому рівні забезпечується відповідними місцевими радами та їх виконавчими органами відповідно до повноважень, визначених законом, і полягає у розробленні та затвердженні генеральних планів населених пунктів, схем планування територій на місцевому рівні та іншої містобудівної документації, регулюванні використання їх територій, ухваленні та реалізації відповідних рішень про дотримання містобудівної документації.

 3. Сучасний стан проблеми

Містобудівна діяльність на території міста має вестися згідно з містобудівною документацією.

Аналіз наявності та актуальності існуючої МД свідчить, що на сьогоднішній день вона не відповідає новим умовам реформування земельних відносин,вимогам містобудівного законодавства, власних і майнових інтересів.

Відсутність комплексної програми містобудівної діяльності та геоінформаційної електронної містобудівної кадастрової системи міста не дає можливості забезпечити в повному обсязі ефективне управління розвитком, реконструкцією містобудівної території та раціональним використанням земельними ресурсами міста.

Для створення умов сталого прогнозованого розвитку міських територій, підвищення ефективності управління містобудівною діяльністю, поліпшення екологічного і техногенного становища міста необхідно:
- організувати розробку генплану міста;
- забезпечити впровадження геоінформаційних технологій для створення системи ведення державного електронного містобудівного кадастру міста;
- потребує розробки схема планування території.

4. Мета та завдання програми.

Основна мета програми – своєчасне забезпечення території міста містобудівною документацією, завданнями якої є:

-обґрунтування майбутніх потреб та визначення переважних напрямків використання територій;

-урахування державних, громадських і приватних інтересів під час планування, забудови та іншого використання територій;

-обґрунтування розподілу земель за цільовим призначенням та використання територій для містобудівних потреб;

-забезпечення раціонального розселення і визначення напрямів сталого розвитку міста;

-визначення і раціональне розташування територій житлової та громадської забудови, промислових, рекреаційних, природоохоронних, оздоровчих, історико-культурних та інших територій та об’єктів;

-обґрунтування та встановлення режиму раціонального використання земель та забудови територій, на яких передбачена перспективна містобудівна діяльність;

-визначення земельних ділянок для містобудівних потреб;

-визначення територій, що мають особливу екологічну, наукову, естетичну, історико-культурну цінність, встановлення передбачених законодавством обмежень на їх планування, забудову та інше використання;

-охорона довкілля та раціональне використання природних ресурсів;

- створення інструменту підвищення ефективності управління розвитком міської територій, а саме: автоматизована система на базі використання новітніх геоінформаційних технологій.

5. Фінансове забезпечення Програми

Фінансування робіт з розробки містобудівної документації та створення геоінформаційної електронної містобудівної кадастрової системи здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету і передбачається в ньому окремим рядком. Крім того, фінансування робіт з планування територій може здійснюватися за рахунок інших джерел, незаборонених законом.

 5.1 Основні заходи та орієнтовна вартість робіт з оновлення містобудівної документації та створення містобудівного кадастру по м. Первомайський

(орієнтовна вартість виконання відповідних робіт тис. грн.)

 

      

 

6. Очікувана ефективність виконання Програми

Виконання Програми дасть можливість налагодити дієвий контроль за дотриманням чинних законодавчих і нормативних актів у сфері містобудування, регулювання забудови та використанням територій населених пунктів, врахуванням державних, громадських та приватних інтересів під час забудови територій на місцевому рівні.

п/п

Основні заходи

Кошторисна вартість робіт, (тис. грн.)

Термін виконання робіт (рік)

Примітка

1.

Виготовлення генерального плану м. Первомайський

350,00

2012-2014

Генеральний план міста розроблено - 30.06.1989р.,

від кориговано - 30.06.1993р.

Термін дії подовжено,

рішення 75 сесії 5 скликання від 15.04.2010р. №901-75/5

2.

Розробка Правил забудови м. Первомайський (графічні, текстові матеріали)

170,00

 2014

Відсутні

3.

Розробка електронної містобудівної кадастрової системи міста Первомайський

150,00

2012-2014

Відсутня

4.

Створення автоматизованої системи геопросторових даних

міської інфраструктури в складі містобудівного кадастру, налагодження прикладних програмних засобів для її роботи

70,00

2012-2014

Відсутня

5.

Створення цифрових картографічних матеріалів міста

в М 1:500=60,00

картографічна основа міста, створення цифрових планів у масштабі у масштабі 1:2000 на площу 12км. становить – 25,3 (3083,1 х 25,3 = 80,0); у масштабі 1:5000 на площу 12км. становить – 11,2 (3083,1 х 11,2 = 35,0)

60,00+80,00+35,00=175,00      

2012

Відсутні

6.

Прив’язка планово-висотної основи міста до Державної геодезичної мережі з системою координат УКС-2000

40,00

2012-2014

Відсутня

7.

Створення і ведення містобудівного кадастру базового рівня

50,00

2012-2014

Відсутній

8.

Розробка детального плану території індивідуальної забудови

-          в західній частині м/р-ну №4;

-          в районі вул. Бугайченка;

-          в північній частині м/р-ну № 3 по просп. Революції;

-          вздовж автомобільної дороги Харків – Балаклея;

Детальний план території центральної частини міста .

750,0

2014-2015

 

 

 

 

    Відсутні

9.

Всього:

1755,00

 

 

 7. Пояснення до таблиці

            Орієнтовна вартість проектно-вишукувальних робіт вказана в цінах станом на 01.01.2011 з використанням уточнених індексів та показників визначення кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт. Дійсна вартість проектно-вишукувальних робіт у кожному конкретному випадку буде встановлюватися проектною установою та замовником з урахуванням усіх особливостей та факторів, обумовлених станом розвитку, потреби в територіях населеного пункту або території на час виготовлення містобудівної документації.

            Показники Програми за необхідності можуть коригуватися у випадках:

-          зміни меж населеного пункту;

-          зміни індексів та показників визначення кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт;

-          Зміни та доповнення до основних заходів.

                   Міський голова                                                                 Теплицький С.Л.