Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності земельних ділянок

Додаток № 1
до рішення 14 сесії 6 скликання міської ради
від 30 червня  2011 р. № 164-14/6


П О Л О Ж Е Н Н Я
про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності земельних ділянок


                                         1.   Загальні положення
1.1. Положення «Про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності» (надалі - Положення)     розроблено відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оцінку земель», з метою впорядкування організації та проведення конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господарювання (далі – суб’єкти оціночної діяльності).
1.2. Це Положення визначає процедуру конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності конкурсною комісією для проведення незалежної оцінки земельних ділянок на території міста, які відчужуються.  
1.3. Для проведення незалежної оцінки земельних ділянок на  території міста, що відчужуються здійснюється конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, за результатами  якого з переможцем конкурсу буде укладено договір на проведення незалежної оцінки земельних ділянок.

                                   2.   Конкурсна комісія

2.1. Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності здійснюється конкурсною комісією.    
2.2.  Склад комісії затверджується  сесією Первомайської міської ради у кількості 5 (п’яти) осіб. Кожен член комісії, що увійшов до її складу, під час прийняття рішень має один голос.
 2.3. Керує діяльністю комісії та організовує її роботу голова комісії, який у межах своєї компетенції:
                - скликає засідання комісії;
                - головує на засіданнях комісії;
                - надає  доручення членам комісії;
                - організовує підготовку матеріалів для подання на розгляд комісії.
2.4. Секретар комісії:
                - забезпечує виконання доручень голови комісії;
                - готує матеріали для розгляду на засіданні комісії;
                - оформляє протоколи засідань комісії;
                - готує та організовує публікацію інформаційного повідомлення про оголошення конкурсу;
                - готує для розгляду комісією пропозиції щодо переліку претендентів, яких пропонується визнати учасниками конкурсу, а також стосовно претендентів, які не можуть бути допущені до участі у конкурсі;
                - розглядає подані претендентами підтверджувальні документи (документи, які визначають юридичний статус претендента, а також містять інформацію про склад оцінювачів, які будуть безпосередньо виконувати роботи з оцінки, їх практичний досвід та відповідні документи, що підтверджують право проведення робіт з оцінки землі) з метою з’ясування їх повноти і відповідності цьому Положенню;
        - повідомляє претендента про недопущення його до участі у конкурсі у випадку  порушення вимог цього Положення в частині відповідності, повноти та своєчасності подання конкурсної документації.

       3. Вимоги до претендентів конкурсу

3.1.    До участі в конкурсі допускаються організації:
•    незалежно від форми власності, які відповідно до законодавства мають право займатися оціночною діяльністю;
•    діяльність яких у цій сфері передбачена установчими документами; мають відповідні ліцензії (дозволи) та досвід роботи  не менше 3-х років у відповідній сфері діяльності;
•    подали на розгляд комісії повний пакет документів, зазначених в цьому Положенні.
3.2. Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд комісії такі документи:
•    заяву про участь у конкурсі із зазначенням назви претендента, реквізитів (адреси, телефону, факсу), форми власності, складу керівництва (прізвище, посада), чисельності працівників, спеціалізації;
•    засвідчені в нотаріальному порядку копії свідоцтва про державну реєстрацію, статут, довідка про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;
•    обгрунтовану інформацію щодо технічних можливостей для забезпечення проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки;
•    інформацію щодо наявності досвіду роботи у відповідній сфері;
•    інформацію про наявність у штаті претендента спеціалістів-оцінювачів;
•    пропозиції щодо умов співробітництва ( вартість виконання робіт), з врахуванням вимог Положення;
3.3. Документи з проведення конкурсу подаються претендентом  в запечатаному конверті з описом підтверджуючих документів секретарю комісії. Подані документи реєструються за датою їх надходження.
3.4. У разі подання неповного комплекту документів або подання документів з порушенням вимог, передбачених у пункті 3.2. Положення, чи подання документів після встановленого кінцевого терміну, заяви про участь у конкурсі не розглядаються.

                           4. Порядок та умови проведення конкурсу

4.1. Конкурс проводиться комісією за наявності двох або більше допущених до нього претендентів, заяви від яких надійшли після опублікування повідомлення про проведення  конкурсу в місцевій пресі. Повідомлення повинно бути опубліковано не пізніше як за 14 днів до дати проведення конкурсу.
4.2. Інформація про конкурс повинна містити такі відомості:
•    обов’язкові вимоги до учасників конкурсу;
•    кінцевий термін прийняття документів на конкурс;
•    адреса, за якою подаються документи;
•    контактні телефони для довідок з питань конкурсу.
4.3. Конкурс проводиться у наступних випадках:
•    за необхідності проведення конкурсу, яка обумовлюється необхідністю первісного визначення організацій;
•    один раз на поточний рік;
•    дострокове припинення договору з організацією переможцем конкурсу, укладеної за результатами проведення конкурсу;
•    закінчення строку дії договору з організацією переможцем конкурсу.
4.4. При визначенні переможців комісією також вивчаються, оцінюються та беруться до уваги такі показники роботи учасників конкурсу:
•    технічні можливості та досвід роботи із забезпечення проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки;
•    наявність не менше двох кваліфікованих оцінювачів, які повинні відповідати кваліфікаційним та іншим умовам (вимогам), що встановлюються чинним законодавством до такого виду діяльності;
•    інформація щодо результатів здійснення аналогічної діяльності;
•    інші показники, необхідні для забезпечення належної організації проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки;
•    вартість  виконання робіт
4.5. Засідання комісії є відкритим. На засідання комісії запрошуються всі учасники конкурсу. У разі необхідності отримання додаткової інформації учасник конкурсу має право надати її на засіданні комісії.
4.6. Засідання комісії є правомочним за умови участі в ньому не менше 3  членів комісії.
4.7. Комісія визначає переможця за результатами розгляду отриманих документів.
4.8. Комісія розглядає подані документи та обговорює їх. Переможцями визначаються учасники конкурсу, які мають найкращі показники, передбачені пунктом 4.4. Положення.
4.9. Рішення про визначення переможців приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії у відсутності учасників конкурсу. Голова комісії має ухвальний голос, якщо під час прийняття рішення про визначення переможців конкурсу голоси членів комісії розділилися порівну.
4.10. Під час засідання комісії складається протокол про результати проведення конкурсу, у якому зазначаються:
•    відомості про учасників конкурсу;
•    результати голосування;
•    обгрунтування щодо визначення переможців.
4.11. Протокол про результати проведення конкурсу складається секретарем комісії та підписується всіма членами комісії, присутніми на засіданні.
4.12. Облік протоколів про результати проведення конкурсів, а також матеріалів, які подаються на розгляд комісії, ведеться секретарем комісії.
4.13. Інформація про результати конкурсу в п’ятиденний термін з моменту затвердження протоколу надсилається комісією всім учасникам конкурсу.
4.14. За результатами проведення конкурсу укладається договір із переможцем конкурсу. Проект договору погоджується з юридичним відділом міськвиконкому та затверджується міським головою.
                                                 5.  Розгляд спорів

5.1. У разі незгоди з результатами проведення конкурсу учасник у 10-денний термін з моменту отримання інформації щодо результатів конкурсу, може подати до конкурсної комісії скаргу, яка розглядається на засіданні комісії.
5.2. Засідання комісії проводиться в 10-денний термін з моменту закінчення терміну оскарження, передбаченого пунктом 5.1. Положення, про що повідомляється учаснику конкурсу, яким подано скаргу, за три дні до її засідання, Учасник, що подав скаргу, має право бути присутнім на засіданні комісії.
5.3. Засідання комісії є відкритим. У разі необхідності отримання додаткової інформації учасник конкурсу має право надати її на засіданні комісії.
5.4. Засідання є правомочним за умови участі в ньому не менше 3 членів комісії.
5.5. Рішення про результати розгляду приймається простою більшістю голосів, присутніх на засіданні членів комісії. Голова комісії має ухвальний голос, якщо під прийняття рішення голоси членів комісії розділилися порівну.
5.6. Після засідання комісії складається протокол про результати розгляду скарги, у якому зазначаються:
•    відомості про учасника конкурсу, яким подана скарга;
•    результати голосування;
•    обгрунтування мотивів задоволення скарги чи її відхилення.
5.7. Протокол про результати розгляду скарги складається та підписується всіма членами комісії, які брали участь у голосуванні, та подається на затвердження голові комісії.
5.8. Інформація про результати розгляду скарги в триденний термін з моменту затвердження протоколу надсилається учаснику конкурсу, яким подана скарга.
5.9. У разі задоволення скарги результати проведення конкурсу підлягають перегляду.
5.10. У разі незгоди з рішенням комісії претенденти мають право на його оскарження в установленому законом порядку.

              Міський голова                                                                   С.Л.Теплицький

вик. Прилуцька О.Г.

Мобільна версія | Повна версія
Ви тут

Наші партнери:

Капітальний ремонт покрівлі ЗОШ №5 - 1300,713 тис.грн.
В дошкільні навчальні заклади міста придбано дитячі меблі - 1115,800 тис.грн.
Придбано меблі в ЗОШ №2 - 120,000 тис.грн. 
Придбано меблі, мультимедійне обладнання та 10 комп’ютерів в ЗОШ №5 - 134,0 тис.грн
Придбано офісне обладнання для Центру надання адміністративних послуг - 221,298 тис.грн.
Придбано в пологове відділення ЦРБ медичне обладнання - 563,000 тис.грн.
Придбано для Палацу культури «Хімік» сучасну звукову апаратуру - 599,732 тис.грн.
Капітальний ремонт спортивної зали ЗОШ №2 - 1506,016 тис.грн.
Капітальний ремонт ЗОШ №2 - 8989,680 тис.грн.
Капітальний ремонт по заміні алюмінієвих вітражів на енергозберігаючі в будівлі Палацу культури «Хімік» - 1513,099 тис.грн.
Капітальний ремонт центральної міської бібліотеки - 1273,151 тис.грн.
Капітальний ремонт частини пологового відділення ЦРЛ - 4608,706 тис.грн.
Побудовано спортивний майданчик зі штучним покриттям - 2378,087 тис.грн.
Молодіжному центру «KOMORA» на базі центральної міської бібліотеки закуплено меблі та обладнання - 231,240 тис.грн.
Отримано в ЦНАП дитячий куточок для відвідувачів з дітьми, кейс “Мобільний Офіс”.
Придбано меблі, медичне обладнання, пральна, прасувальна та сушильна машини для ЦРЛ – 697,023 тис.грн.
Придбано 2 дефібрилятори, 8 апаратів штучної вентиляції легенів з ручним приводом для КНП «ПЦПМСД» - 127,520 тис.грн.

 

 

 

Придбано 60 комп’ютерів, 3 інформаційні кіоски, меблі, медтехніка, тренажери для фізіотерапевтичного відділення Перво-майської ЦРЛ, капітальний ремонт відділення – 4045,245 тис.грн.

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Проведено тренінги в рамках проекту «Розвиток партисипативної демократії в м.Первомайський» - 27,902 тис.грн.

 

  

 

 

 

 

 

 

Капітальний ремонт групи в ДНЗ № 5 - 506,683 тис.грн.

Капітальний ремонт групи в ДНЗ № 10 - 365,924 тис.грн.
Улаштовано спортивний майданчик з вуличними тренажерами - 217,137 тис.грн

  

 

  

Підтримка впровадження та розвитку громадського бюджету - 32,000 тис. грн.


 

Проведення заходів з підвищення кваліфікації персоналу ЦНАП та інших спеціалістів громади

 

 

 

 

 

Встановлено 30 (тридцять) камер відеоспостереження - 262,078 тис.грн.

 

 


  

 

Проект ЄС «Угода мерів – Схід» 

 

 


  

 

Розробка планів місцевого економічного розвитку для підписантів Ініціативи ЄС «Мери за Економічне Зростання» (M4EG)

 


 

  

 

Проект «Підтримка організацій-лідерів у протидії корупції в Україні «ВзаємоДія»