Положення про центр

 

УКРАЇНА
Первомайська міська рада Харківської області
сесія 7 скликання

Р І Ш Е Н Н Я


від 24 листопада 2016 року                                                                             № 337-21/7
м.Первомайський

 


Про затвердження Положення про
Центр надання адміністративних послуг
в м.Первомайський

 

Відповідно до Закону України від 06.09.2012 № 5203-УІ «Про адміністративні послуги» зі змінами, постанови Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2016 року № 565 «Про внесення змін до Примірного положення про центр надання адміністративних послуг», керуючись ст.25, ч.4 ст.54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада


В И Р І Ш И Л А:


1. Затвердити Положення про Центр надання адміністративних послуг в м.Первомайський (додається).
2. Пункт 2 рішення міської ради від 08 серпня 2013 року №722-45/6 «Про створення Центру надання адміністративних послуг в м. Первомайський», рішення сесії міської ради від 26 листопада 2015 року № 17-1/7 «Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 08 серпня 2013 року № 722-45/6 «Про створення Центру надання адміністративних послуг в м.Первомайський», рішення сесії міської ради від 24 травня 2016 року № 181-12/7 «Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 08 серпня 2013 року № 722-45/6 «Про створення Центру надання адміністративних послуг в м.Первомайський» визнати такими, що втратили чинність.

 

Міський голова                                                М.М. Бакшеєв

 


 

Додаток
до рішення 21 сесії
міської ради
7 скликання
від 24 листопада 2016 року
№ 337-21/7

 

ПОЛОЖЕННЯ
Про Центр надання адміністративних послуг в м.Первомайський

 

1. Центр надання адміністративних послуг (далі - Центр) утворюється з метою забезпечення надання адміністративних послуг при виконавчому комітеті Первомайської міської ради.
2. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації Центру як структурного підрозділу виконавчого комітету Первомайської міської ради
приймається Первомайською міською радою.
3. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, положенням про Центр.
4. Основними завданнями центру є:
1) організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;
2) спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;
3) забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.
5. Центром забезпечується надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.
Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр, визначається рішенням Первомайської міської ради.
Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр, суб’єктами надання яких є органи виконавчої влади, визначається Первомайською міською радою та включає адміністративні послуги органів виконавчої влади, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.
6. У Центрі за рішенням Первомайської міської ради також може здійснюватися прийняття звітів, декларацій та скарг, надання консультацій, прийняття та видача документів, не пов’язаних з наданням адміністративних послуг, укладення договорів і угод представниками суб’єктів господарювання, які займають монопольне становище на відповідному ринку послуг, які мають соціальне значення для населення (водо-, тепло-, газо-, електропостачання тощо).
7. У приміщенні, де розміщується центр, можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг тощо).
Забороняється відносити до супутніх послуг надання консультацій та інформації, пов’язаних з наданням адміністративних послуг, продаж бланків заяв та інших документів, необхідних для звернення щодо надання адміністративних послуг, а також надання допомоги в їх заповненні, формуванні пакета документів.
8. Центр повинен бути облаштований у місцях прийому суб’єктів звернень інформаційними стендами із зразками відповідних документів та інформацією в обсязі, достатньому для отримання адміністративної послуги без сторонньої допомоги.
За рішенням органу, який утворив Центр ради можуть встановлюватися додаткові вимоги щодо обслуговування суб’єктів звернення, зокрема можливість надання суб’єктам звернення консультацій та інформації про хід розгляду їх заяв за допомогою засобів телекомунікації (телефону, електронної пошти, інших засобів зв’язку).
Встановлені вимоги щодо якості обслуговування суб’єктів звернення в Центрі не повинні погіршувати умов надання адміністративних послуг, визначених законом.
9. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги в Центрі звертається до адміністратора.
10. Адміністратор призначається на посаду та звільняється з посади міським головою.
Кількість адміністраторів, які працюють у Центрі, визначається рішенням Первомайської міської ради.
11. Адміністратор має іменну печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, імені, по батькові та найменування центру.
12. Основними завданнями адміністратора є:
1) надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;
2) прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних»;
3) видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;
4) організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;
5) здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;
6) надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом;
7) складення протоколів про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом;
8) розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладення стягнень.
13. Адміністратор має право:
1) безоплатно одержувати від суб’єкта надання адміністративних послуг, державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ або організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;
2) погоджувати документи (рішення) в інших органах державної влади та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення;
3) інформувати керівника центру та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень;
4) посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги;
5) порушувати клопотання перед керівником центру щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи центру.
14. Керівник центру призначається на посаду та звільняється з посади міським головою.
15. Керівник центру відповідно до завдань, покладених на центр:
1) здійснює керівництво роботою центру, несе персональну відповідальність за організацію діяльності центру;
2) організовує діяльність центру, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності роботи центру;
3) координує діяльність адміністраторів, контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;
4) організовує інформаційне забезпечення роботи центру, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;
5) сприяє створенню належних умов праці у центрі, вносить пропозиції органу, що утворив центр, щодо матеріально-технічного забезпечення центру;
6) розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністраторів;
7) може здійснювати функції адміністратора;
8) виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та положенням про центр.
16. Центр під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями.
17. З метою забезпечення створення зручних та доступних умов отримання послуг суб’єктами звернень у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці за рішенням Первомайської міської ради можуть утворюватися територіальні підрозділи центру та віддалені місця для роботи адміністраторів такого Центру, у яких забезпечується надання адміністративних послуг відповідно до переліку, який визначається рішенням Первомайської міської ради.
18. Час прийому суб’єктів звернень є загальним (єдиним) для всіх адміністративних послуг, що надаються через Центр та становить не менш як п’ять днів на тиждень та сім годин на день.
У територіальних підрозділах центру та у віддалених робочих місцях адміністраторів центру час прийому суб’єктів звернень визначається рішенням Первомайської міської ради.
При цьому прийом суб’єктів звернень у Центрі здійснюється без перерви на обід та не менш як один день на тиждень до 20-ї години.
За рішенням Первомайської міської ради час прийому суб’єктів звернень може бути збільшено.
19. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності центру здійснюється за рахунок державного та місцевих бюджетів.
Центр звільняються від плати за підключення (у тому числі обслуговування та використання) до реєстрів, інших інформаційних баз, що використовуються для надання адміністративних послуг.

 

Керуючий справами виконавчого комітету

Первомайської міської ради                                                                           Д.О.Коваленко

 

Мобільна версія | Повна версія
Ви тут

Контакти

ПЕРВОМАЙСЬКА МІСЬКА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Тел/факс: (05748) 3-21-41
E-mail: pervomaisky@ukr.net
Адреса: просп. 40 років Перемоги, 1,
м.Первомайський, Харківська обл.,
Україна, 64102

 

 

За повного або часткового використання матеріалів посилання на сайт (для Інтернет-видань гіперпосилання) обов'язкове

 

Ми живемо в Україні!

БЮДЖЕТ УЧАСТІ

Відвідувачі

233631
Сьогодні
Вчора
Цей тиждень
Минулий тиждень
Цей місяць
Минулий місяць
Вся статистика
207
200
624
231760
2369
8108
233631

Ваш IP: 35.175.190.77
Server Time: 2018-12-12 17:22:12
Счетчик joomla