Положення

       Затверджено

Рішення  сесії  Первомайської

міської ради  7 скликання

 від  24 січня 2019   року ​ №1139-54/7

                                                    ПОЛОЖЕННЯ

про Відділ державного архітектурно-будівельного контролю

та благоустрою території Первомайської міської ради

(нова редакція)

 

1. Загальна частина

1.1. Відділ державного архітектурно-будівельного контролю та благоустрою території Первомайської міської ради (далі — Відділ) є виконавчим органом з питань державного архітектурно-будівельного контролю та благоустрою території Первомайської міської ради, який підзвітний та підконтрольний Первомайській міській раді та її виконавчому комітету, міському голові, заступникам міського голови з питань діяльності виконавчих органів, згідно з розподілом обов’язків.

1.2. Місцезнаходження та юридична адреса Сектору: 6411, Україна, Харківська область, м. Первомайський, проспект 40 років Перемоги, 1.

1.3.   Відділ у межах делегованих законодавством державних повноважень є підконтрольним центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду (далі - Держархбудінспекція).

1.4. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України та Держархбудінспекції, рішеннями Первомайської міської ради та рішеннями Виконавчого комітету Первомайської міської ради, дорученнями та розпорядженнями Первомайського міського голови, а також цим Положенням.

1.5. Відділ не має статусу юридичної особи.

1.6. Відділ утримується за рахунок коштів бюджету міста Первомайський.

1.7. Особи, що працюють у Відділі, є посадовими особами місцевого самоврядування.

1.8.  Відділ під час виконання покладених на нього завдань у своїй діяльності взаємодіє в установленому порядку з підприємствами, установами, організаціями, громадськими об'єднаннями, органами місцевого самоврядування, органами виконавчої влади, що здійснюють контроль за дотриманням природоохоронних, санітарно-гігієнічних, протипожежних вимог, вимог у сфері охорони праці, енергозбереження та інших вимог, передбачених законом, а також з органами внутрішніх справ, прокуратури, державної статистики та іншими правоохоронними і контролюючими органами.

1.9.  Відділ має власні бланки, круглу печатку із власним найменуванням, штампи.

1.10. Відділ видає акти у передбаченій законодавством  формі,  організовує та контролює їх виконання.

1.11. Начальник відділу державного архітектурно-будівельного контролю та благоустрою території Первомайської міської ради призначається на посаду та звільняється з посади міським головою з дотриманням вимог Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

2. Основні завдання Відділу :

2.1. Здійснення відповідно до чинного законодавства державного архітектурно-будівельного контролю щодо об’єктів будівництва, віднесених до незначного класу наслідків (СС1) на території м. Первомайський та скасовує право на виконання підготовчих та будівельних робіт.

2.2. Виконання дозвільних та реєстраційних функцій у сфері містобудівної діяльності на території м. Первомайський щодо об’єктів будівництва, віднесених до незначного класу наслідків (СС1) та скасування права на виконання підготовчих та будівельних робіт.

2.3. Здійснення самоврядного контролю за станом благоустрою та утриманням     територій  міста Первомайський,  інженерних  споруд  та об’єктів,  підприємств,  установ  та  організацій, охорона зелених насаджень, водних об’єктів тощо; 

2.4 Видача  дозволу  на  порушення  об’єктів  благоустрою  у випадках та порядку, передбачених чинним Законодавством.

3. Функції Відділу:

3.1.  Отримує, реєструє, надає,  повертає документи, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт стосовно об’єктів будівництва, віднесених до незначного класу наслідків (СС1), відмовляє у видачі таких документів, анулює їх, скасовує їх реєстрацію.

3.2. В порядку, визначеному чинним законодавством, приймає  в експлуатацію закінчені будівництвом об'єкти віднесені до незначного класу наслідків (СС1) (реєструє декларації про готовність об'єкта до експлуатації та повертає такі декларації на доопрацювання для усунення виявлених недоліків);

3.3. Подає Держархбудінспекції інформацію, необхідну для внесення даних до єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів.

3.4. Здійснює державний архітектурно-будівельний контроль за дотриманням вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил, положень містобудівної документації всіх рівнів, вихідних даних для проектування об'єктів містобудування, проектної документації щодо об'єктів, розташованих у межах території Первомайської міської ради.

3.5. Здійснює контроль за виконанням законних вимог (приписів) посадових осіб    органів державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду.

3.6. Розглядає відповідно до закону справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів і правил під час будівництва, порушенням законодавства під час планування та забудови територій та невиконанням законних вимог (приписів) посадових осіб органів державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду.

3.7. Розглядає відповідно до законодавства справи про правопорушення у сфері містобудівної діяльності із прийняттям відповідних рішень.

3.8. Виявляє, реагує та запобігає фактам самочинного будівництва об'єктів на території Первомайської міської ради.

3.9  Здійснює контроль за станом благоустрою та дотриманням правил благоустрою міста Первомайський.

3.10. Готує матеріали про правопорушення благоустрою на розгляд адміністративної комісії виконавчого комітету Первомайської міської ради.

3.11. Вносить пропозиції щодо проекту бюджету міста Первомайський та програми економічного і соціального розвитку міста Первомайський з питань, що належать до компетенції Відділу.

3.12. Готує проекти рішень Первомайської міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень Первомайського міського голови та інших актів з питань, що віднесені до компетенції Відділу, а також бере участь у їх розробці.

3.13. Бере участь у підготовці звітів Первомайського міського голови для їх розгляду на сесії Первомайської міської ради.

3.14. Готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання Первомайському міському голові.

3.15. Організовує розгляд звернень громадян з питань, що належать до компетенції Відділу, надає відповіді.

3.16. Видає акти у передбаченій законом формі, організовує та контролює їх виконання.

3.17. Подає державну статистичну звітність в межах компетенції Відділу.

3.18. Здійснює інші передбачені чинним законодавством України  повноваження.

4. Права та обов’язки:

4.1. Одержувати безоплатно в установленому порядку від міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, структурних підрозділів Первомайської міської ради, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

4.2. Залучати спеціалістів інших структурних підрозділів Первомайської міської ради, підприємств, установ і організацій, громадських об'єднань  для розгляду питань, що належать до його компетенції.

4.3. Вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи Первомайської міської ради  в сфері архітектурно-будівельного контролю та благоустрою.

4.4.  Користуватись в установленому порядку своїми інформаційними базами даних, а також відповідними інформаційними базами даних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами.

4.5. Скликати і проводити в установленому порядку наради та семінари з питань, що належать до його компетенції.

4.6.  Представляти інтереси Первомайської міської ради в інших органах державної влади та місцевого самоврядування, а також підприємствах, установах, організаціях незалежно від форми власності,  в тому числі міжнародних.

4.7.  За дорученням представляти інтереси Первомайської міської ради в судах.

4.8.  Брати участь у роботі комісій, утворених Первомайською міською радою.

4.9. Використовувати у своїй діяльності власні та залучені акредитовані лабораторії і контрольно-вимірювальні засоби, сертифіковані в установленому законодавством порядку.

4.10. Брати участь у роботі комісій, що утворюються з метою розслідування причин і наслідків аварій на будівництві.

5. Посадові особи Відділу для виконання покладених на них завдань під час перевірки мають право:

5.1. Безперешкодного доступу до місця будівництва об'єкта та до прийнятих в експлуатацію об'єктів, що підлягають обов'язковому обстеженню.

5.2. Складати протоколи про вчинення правопорушень та акти перевірок, накладати штрафи відповідно до закону.

5.3. Видавати обов'язкові для виконання приписи щодо:

5.3.1. Усунення порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил.

5.3.2. Зупинення підготовчих та будівельних робіт, що не відповідають вимогам законодавства у сфері містобудівної діяльності, зокрема будівельним нормам, містобудівним умовам та обмеженням, затвердженому проекту або будівельному паспорту забудови земельної ділянки, виконуються без повідомлення, реєстрації декларації про початок їх виконання або дозволу на виконання будівельних робіт.

5.4. Проводити перевірку відповідності виконання підготовчих та будівельних робіт вимогам законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил, затвердженим проектним вимогам, рішенням, технічним умовам, своєчасності та якості проведення передбачених нормативно-технічною і проектною документацією зйомок, замірів, випробувань, а також ведення журналів робіт, наявності у випадках, передбачених законодавством, паспортів, актів та протоколів випробувань, сертифікатів та іншої документації.

5.5. Проводити згідно із законодавством перевірку відповідності будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, що використовуються під час будівництва об'єктів, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил.

5.6. Залучати до проведення перевірок представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, експертних та громадських об'єднань(за погодженням з їх керівниками), фахівців галузевих науково-дослідних та науково-технічних організацій.

5.7. Отримувати від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, фізичних осіб інформацію та документи, необхідні для здійснення державного архітектурно-будівельного контролю та благоустрою території міста.

5.8. Вимагати у випадках, передбачених законодавством, вибіркового розкриття окремих конструктивних елементів будинків і споруд, проведення зйомки і замірів, додаткових лабораторних та інших випробувань будівельних матеріалів, виробів і конструкцій.

5.9. Забороняти за вмотивованим письмовим рішенням завідувача Відділу експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, не прийнятих в експлуатацію.

5.10. Здійснювати фіксування процесу проведення перевірки з використанням аудіо – фото- та відеотехніки.

5.11.  Здійснювати контроль за дотриманням порядку обстеження та паспортизації об'єктів, а також за здійсненням заходів щодо забезпечення надійності та безпеки під час їх експлуатації.

5.12 Здійснювати контроль за виконанням заходів та приписів з приведення до належного стану територій та об’єктів благоустрою міста.

6. Організація роботи Відділу:

6.1. Відділ очолює начальник відділу, який призначається та звільняється з посади розпорядженням міського голови відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

6.2. Протягом трьох днів після призначення начальника відділу, виконавчий комітет Первомайської міської ради інформує про це Держархбудінспекцію.

6.3. На посаду начальника Відділу призначається особа з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста за відповідним напрямом професійного спрямування (будівництво та архітектура або право), стажем роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування та/або державній службі на керівних посадах не менш як три роки або на керівних посадах в іншій сфері не менш як п'ять років.

6.4. Права та обов’язки начальника Відділу:

6.4.1. Здійснює керівництво Відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у Відділі.

6.4.2.  Затверджує плани роботи Відділу, організовує та контролює процес їх виконання.

6.4.3. Вживає заходів щодо удосконалення, організації та підвищення ефективності роботи Відділу.

6.4.4. Вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях Виконавчого комітету Первомайської міської ради, засіданнях Первомайської міської ради з питань, що належать до компетенції Відділу, та розробляє проекти відповідних рішень.

6.4.5. Може брати участь у засіданнях Первомайської міської ради, виконавчого комітету Первомайської міської ради.

6.4.6. Діє від імені Відділу та представляє в установленому порядку Відділ у відносинах з іншими структурними підрозділами Первомайської міської ради, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями в Україні та за її межами.

6.4.7. Видає в межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання.

6.4.8. Вносить в установленому порядку пропозиції щодо застосування заохочень або стягнень до працівників Відділу.

6.4.9. Забезпечує ведення діловодства та архівної справи в установленому порядку.

6.4.10. Координує інформаційне, організаційне та матеріально-технічне забезпечення Відділу.

6.4.11. Розглядає справи про адміністративні правопорушення та справи про правопорушення у сфері містобудівної діяльності відповідно до Закону України «Про відповідальність у сфері містобудівної діяльності», накладає стягнення в межах компетенції Відділу, та в порядку передбаченому чинним законодавством. 

6.4.12. Забезпечує, в межах повноважень, підготовку проектів рішень Первомайської міської ради та виконавчого комітету Первомайської міської ради, розпоряджень Первомайського міського голови.

6.4.13. Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності працівників  Відділу.

6.4.14. Забезпечує дотримання працівниками Відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та дисципліни.

6.4.15. Має право підписувати дозволи на виконання будівельних робіт, сертифікати,  постанови по справі про адміністративні правопорушення та постанови про накладення штрафу за правопорушення у сфері містобудівної діяльності, інші акти Відділу, видані у передбаченій чинним законодавством формі, службові записки, довідки, візувати документи та завіряти їх копії.

6.4.16. Має право надсилати  запити та одержувати в установленому порядку від органів держаної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, фізичних та юридичних осіб інформацію та документи, необхідні для здійснення Відділом завдань та функцій, передбачених цим Положенням та чинним законодавством. 

6.4.17. Дає доручення, обов’язкові для виконання працівниками Відділу.

6.4.18. Здійснює інші повноваження, визначені чинним законодавством.

7. Відповідальність

7.1. Відповідальність за повноту, якість та своєчасність виконання покладених цим Положенням на Відділ завдань та функцій несе начальник Відділу.

7.2. Ступінь відповідальності інших працівників Відділу встановлюється їх посадовими інструкціями

8. Прикінцеві положення.

8.1.   Положення затверджується рішенням сесії Первомайської міської ради.

8.2. Зміни та доповнення до Положення вносяться відповідним рішенням сесії Первомайської міської ради.

 

       Міський голова                                                     М.М. Бакшеєв

 

 
 
Переглядів: 836
Дата публікації: 11:34 17.02.2020
Міський голова
Надіслати електронне звернення
Надіслати запит на інформацію
Анонс подій
Подій не заплановано
Нові та оновлені сторінки
Відшкодування вартості отриманих послуг при самостійному санаторно-курортному лікуванні на території   18.06.2024
СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ПЕРВОМАЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА ПЕРІОД 2024‑2   18.06.2024
Щомісячна адресна грошова допомога дітям загиблих (померлих) захисників і захисниць України   12.06.2024
Щомісячна адресна грошова допомога на оплату житлово-комунальних послуг   12.06.2024
Звіт про періодичне відстеження результативності рішення міської ради від 11.09.2014 №1051-61/6 "Про   07.06.2024
Виплата часткової компенсації за виготовлення та встановлення пам’ятних знаків (надгробків) на могил   03.06.2024
Компенсація оплати за навчання захисникам і захисницям України   03.06.2024
Співпраця з КНП "Центр Життєстійкості". Про надання послуги життєстійкості   03.06.2024
соціальна картка Терцентр   22.05.2024
соціальна картка Життєстійкість   22.05.2024
Посилання
 
 
 
 

 

 
Пошук
Міська владаМіський головаМіська радаКерівний складСтруктураВакансіїЗаходи щодо запобігання корупціїГрафік особистого прийому громадянГрафік виїзних прийомів громадянІнструкція з діловодства у виконавчому комітеті Первомайської міської ради (зі змінами Розпорядження міського голови від 01.04.2020р. №59)ДокументиРезультати поіменного голосуванняРішення Первомайської міської ради Харківської областіРішення виконавчого комітету Первомайської міської радиРозпорядження міського голови з основної діяльностіПроекти рішень Первомайської міської радиПроекти рішень виконавчого комітету Первомайської міської ради Харківської областіПереліки розпоряджень міського голови з основної діяльностіПротоколиАрхів рішень Первомайської міськради Харківської областіАрхів рішень виконавчого комітету Первомайської міськради Харківської областіПрозоре містоБюджет та фінансиПоточна діяльністьДокументиКомунальна власністьЖитлові питанняЗакупівліОчищення владиВідкриті даніДоступ до публічної інформаціїРегуляторна політика
Первомайська міська рада Харківської області >>>