Міська влада | Структура | Служба у справах дітей | Положення про службу у справах дітей
Положення про службу у справах дітей

ПОЛОЖЕННЯ 
ПРО СЛУЖБУ У СПРАВАХ ДІТЕЙ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ПЕРВОМАЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(нова редакція)

 

 1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Служба у справах дітей виконавчого комітету Первомайської міської ради  ( далі - Служба) створена рішенням 20 сесії  Первомайської міської ради 5 скликання від 08.11.2007р., є структурним підрозділом виконавчого комітету Первомайської міської ради ( далі – Рада),  створюється відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», підзвітна та підконтрольна Раді, службі у справах дітей Харківської обласної державної адміністрації, підпорядкована виконавчому комітету Ради та міському голові.

1.2. Служба є самостійною юридичною особою, має  гербову печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, штампи, бланки та  рахунок в органах Державного казначейства України. 

1.3. Служба у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», іншими законодавчими і підзаконними актами України, актами органів державної влади, Указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, наказами Міністерства соціальної політики України, служби у справах дітей Харківської обласної державної адміністрації, розпорядчими актами Первомайської міської ради, виконавчого комітету Первомайської міської ради, міського голови та цим Положенням (далі – Положення). 
1.4. Порядок формування, організація діяльності і компетенція Служби визначається в межах, встановлених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», а також цим  Положенням.

1.5. Служба під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з іншими виконавчими органами ради, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, об’єднаннями громадян і громадянами. 

1.6. Фінансування видатків Служби здійснюється з коштів бюджету міста згідно із затвердженим кошторисом. 

17. Служба утворена та  зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.

1.8. Служба внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

1.9. Службі заборонений розподіл отриманих доходів ( прибутків) або їх частини серед засновників ( учасників), членів такої організації, працівників ( крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів організації управління  та інших пов’язаних з ними осіб.

2. В разі припинення діяльності Служби як юридичної особи ( ліквідація, злиття, поділ, приєднання, перетворення) її активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до бюджету.

2.1. Реорганізація і ліквідація Служби здійснюється відповідно до чинного законодавства України

2.2.  Місцезнаходження  Служби: 64102, Харківська область, м. Первомайський, проспект

40 років  Перемоги,1

 

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ СЛУЖБИ


2.1.   Реалізація на території міста політики з питань: 

2.1.1.Соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

2.1.2.Дотримання прав та законних інтересів дітей, у першу чергу – дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах.

2.2.  Розроблення і здійснення самостійно або разом з органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності, громадськими організаціями заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей. 

2.3. Координація зусиль органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів, підприємств, установ, організацій усіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей, організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності.  2.4.  Забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї.  2.5.  Ведення обліку дітей, які залишилися без батьківського піклування, дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах. 

2.6.   Забезпечення роботи єдиної інформаційно-статистичної системи «ДІТИ». 

2.7.  Ведення обліку нерухомого майна дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 
2.8.   Підготовка документів для подальшого прийняття рішення органами опіки та піклування про: 
2.8.1.Надання дитині статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування. 
2.8.2. Влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячі заклади, під опіку, піклування, в ДБСТ та прийомні сім’ї. 

2.8.3. Захисту особистих, житлових та майнових прав дітей. 

2.8.4. Реєстрації народження підкинутої, покинутої, знайденої дитини. 

2.8.5. Позбавлення батьківських прав. 

2.8.6. Відібрання дитини. 

2.8.7. Вирішення спорів між батьками стосовно місця проживання дитини

2.8.8. Вирішення спорів між батьками дитини стосовно порядку виховання дитини тим з батьків, хто проживає окремо

2.9.    Підготовка документів для підготовки висновків з питань, віднесених до компетенції органів опіки та піклування. 

2.10.  Здійснення контролю за виконанням рішень органів опіки та піклування щодо захисту житлових та майнових прав дітей. 

2.11.  Здійснення тимчасового влаштування дітей, які залишились без батьківського піклування. 
2.12.  Здійснення контролю за умовами утримання, навчання та виховання дітей на території міста Первомайський, над якими встановлена опіка, піклування, які влаштовані у прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу, в заклади для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальні установи і заклади соціального захисту для дітей і в інших закладах та установах, в яких виховуються та утримуються діти, незалежно від форм власності. 
2.13. Ведення державної статистики щодо дітей.

2.14. Надання органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам практичної та методичної допомоги, консультацій з питань соціального захисту дітей, запобігання вчиненню дітьми правопорушень.

2.15. Підготовка інформаційно-аналітичних і статистичних матеріалів, організація дослідження стану соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень

2.16. Організація розроблення і здійснення на території міста заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей, їх фізичного, інтелектуального і духовного розвитку, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, запобігання вчиненню дітьми правопорушень.

2.17. Подання пропозицій до проектів регіональних програм, планів і прогнозів у частині соціального захисту, забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей.

2.18. Забезпечення у межах своїх повноважень здійснення контролю за додержанням законодавства щодо соціального захисту дітей і запобігання вчиненню ними правопорушень. 
2.19.    Забезпечення роботи комісії з питань захисту прав дитини у м. Первомайський.  

2.20. Надання потенційним усиновлювачам, опікунам, піклувальникам, батькам-вихователям, прийомним батькам інформації про дітей, які перебувають на обліку в Службі, і видача направлення на відвідування закладів з метою налагодження психологічного контакту з дитиною

2.21.  Підготовка висновків про можливість утворення прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу.

2.22.  Підготовка звіту про стан виховання, утримання і розвитку дітей в прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу та сімях опікунів. 

2.23. Участь у процесі вибуття дітей із закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та закладів соціального захисту для дітей у сім'ї усиновлювачів, опікунів, піклувальників, до дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей. 
2.24.  Забезпечення розгляду в установленому порядку звернень громадян. 

2.25.  Забезпечення розгляду звернень: 

2.25.1.Власника підприємства, установи або організації усіх форм власності та надання письмового дозволу щодо звільнення працівника молодше 18 років. 

2.25.2.Керівника навчального закладу будь-якого рівня акредитації про погодження на відрахування неповнолітнього учня/студента. 

2.26.Сприяння відповідальному ставленню батьків до створення умов, необхідних для всебічного розвитку та виховання дітей. 

2.27.Розвиток різних форм сімейного виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

2.28.Проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи з питань, що належать до компетенції Служби, через засоби масової інформації. 

2.29. Здійснення інших функцій, які випливають з покладених на Службу завдань, відповідно до законодавства.

3. ПРАВА СЛУЖБИ

 

3.1. Приймати з питань, що належать до компетенції Служби, рішення, які є обов'язковим для виконання органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, посадовими особами та громадянами. 

3.2. Отримувати повідомлення від органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, державних органів, органів юстиції та інших, посадових та інших осіб про заходи, вжиті на виконання прийнятих нею рішень. 

3.3.Отримувати в установленому порядку від відповідних органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, державних органів, органів юстиції та інших інформацію, документи та інші матеріали з питань, що належать до її компетенції, а від місцевих органів державної статистики – статистичні дані, необхідні для захисту прав дітей, виконання покладених на неї завдань незалежно від форм влаштування. 
3.4. Звертатися до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, державних органів, органів юстиції та інших, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у разі порушення прав та інтересів дітей. 

3.5.  Проводити роботу з метою запобігання правопорушень

3.6. Порушувати перед органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, державними органами питання про направлення до спеціальних установ для дітей, навчальних закладів незалежно від форми власності дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, неодноразово самовільно залишали сім'ю та навчальні заклади. 
3.7. Влаштовувати дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячі будинки сімейного типу, в державні заклади для дітей, прийомні сім'ї, передавати під опіку, піклування, на усиновлення. 

3.8.  Вести справи з опіки та піклування над дітьми та усиновлення дітей. 

3.9.  Перевіряти стан роботи із соціально-правового захисту дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей незалежно від форми власності, стан виховної роботи з дітьми у навчальних закладах, за місцем проживання, а також у разі необхідності – умови роботи працівників молодше 18 років на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності

3.10. Брати участь в судових засіданнях з питань захисту житлових, майнових, трудових та інших прав дітей, опіки, піклування, усиновлення дітей. 

3.11.Представляти у разі необхідності інтереси дітей в судах, у їх відносинах з підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності. 

3.12. Запрошувати для бесіди батьків або опікунів, піклувальників, посадових осіб з метою з'ясування причин та умов, які призвели до порушення прав дітей, бездоглядності та безпритульності, вчинення правопорушень, і вживати заходів до усунення таких причин. 

3.13.Відвідувати родини, де влаштовані діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, та діти, які залишилися без батьківського піклування, з метою здійснення контролю за умовами утримання, навчання та виховання дітей. 

3.14.Відвідувати родини, за повідомленнями органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, державних органів та інших, посадових та інших осіб у разі порушення прав та інтересів дітей для вирішення питань, віднесених до компетенції Служби. 

3.15.Відвідувати дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, перебувають на обліку в Службі, за місцем їх проживання, навчання, вживати заходи для соціального захисту дітей у разі порушення прав та інтересів дітей. 

3.16. Здійснювати прийом громадян з питань, які віднесені до компетенції Служби.

4. Служба під час  виконання  покладених  на  неї  завдань взаємодіє   з   іншими   структурними   підрозділами   виконавчого комітету Первомайської міської ради,  установами та організаціями усіх форм  власності, об'єднаннями громадян і громадянами.

 

4.КЕРІВНИЦТВО СЛУЖБОЮ

 

4.1.     Службу очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади міським   головою.

4.2.     Начальник Служби: 

4.2.1.  Здійснює керівництво роботою Служби, несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього обов’язків, відповідно до посадової інструкції

4.2.3.  Забезпечує планування роботи Служби та контролює його виконання;

4.2.4.  Видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;

4.2.7.  Організовує виконання розпорядчих документів відповідно до компетенції Служби;

4.2.8.  Організовує розгляд звернень громадян відповідно до компетенції Служби; 

4.2.9.   В межах своїх повноважень видає накази і затверджує рішення  Служби; 
4.2.10. В межах своїх повноважень розпоряджається майном і коштами, укладає угоди, відкриває рахунки в органах Державного казначейства України;

4.2.11.В межах своїх повноважень представляє Службу як виконавчий орган Ради у відносинах з державними і громадськими організаціями, іншими органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і громадянами;

4.2.12. Веде особистий прийом громадян. 

4.2.13.Начальник служби може мати  заступника,  який  за  його  поданням
призначається  на посаду і звільняється з посади міським головою.

5. Для   погодженого   вирішення   питань,  що  належать  до компетенції Служби,  в ній  може  утворюватися  колегія  у  складі начальника служби (голова колегії),  його заступника,  керівників  інших   структурних   підрозділів    виконавчого комітету Первомайської міської ради, органів Національної поліції,   представників   підприємств,   установ, організацій,   об'єднань   громадян  та благодійних  організацій.  Склад колегії затверджується  міським головою за поданням начальника Служби.  Рішення колегії  проводяться в життя  наказами   начальника Служби. 
 6. Для  розгляду  наукових  рекомендацій  і  пропозицій щодо поліпшення діяльності та вирішення інших питань  у  Службі  можуть утворюватися наукові та координаційні ради і комісії.. Склад цих рад  і  комісій  та  положення  про  них затверджує начальник Служби. 
     

 

Міський голова                                                                               Микола БАКШЕЄВ

Переглядів: 771
Всього переглядів вкладених ресурсів: 771
Міський голова
Надіслати електронне звернення
Надіслати запит на інформацію
Анонс подій
Подій не заплановано
Посилання
 
 
 
 

 

 
Пошук
Міська владаМіський головаМіська радаКерівний складСтруктураВакансіїЗаходи щодо запобігання корупціїГрафік особистого прийому громадянГрафік виїзних прийомів громадянІнструкція з діловодства у виконавчому комітеті Первомайської міської ради (зі змінами Розпорядження міського голови від 01.04.2020р. №59)ДокументиРезультати поіменного голосуванняРішення Первомайської міської ради Харківської областіРішення виконавчого комітету Первомайської міської радиРозпорядження міського голови з основної діяльностіПроекти рішень Первомайської міської радиПроекти рішень виконавчого комітету Первомайської міської ради Харківської областіПереліки розпоряджень міського голови з основної діяльностіПротоколиАрхів рішень Первомайської міськради Харківської областіАрхів рішень виконавчого комітету Первомайської міськради Харківської областіПрозоре містоБюджет та фінансиПоточна діяльністьДокументиКомунальна власністьЖитлові питанняЗакупівліОчищення владиВідкриті даніДоступ до публічної інформаціїРегуляторна політика
Первомайська міська рада Харківської області >>>