Сексуальне насильство під часвійни: що дає статус потерпілої особита як отримати безоплатну допомогу юристів
Сексуальне насильство під часвійни: що дає статус потерпілої особита як отримати безоплатну допомогу юристів

Сексуальне насильство під часвійни: що дає статус потерпілої особита як отримати безоплатну допомогу юристів

Консультують юристи безоплатної правової допомоги

За да­ни­ми офі­су Ге­не­раль­но­го про­ку­ро­ра, від по­чат­ку пов­но­мас­штаб­ної вій­ни в Ук­ра­їні за­фік­су­ва­ли 175 фак­тів сек­су­аль­но­го на­силь­ства оку­пан­та­ми. Во­че­видь, ві­до­мо да­ле­ко не про всі ви­пад­ки, ад­же час­ти­на пос­траж­да­лих — не за­яв­ляє про пе­ре­жи­те. Утім, звер­ну­тись по до­по­мо­гу ні­ко­ли не піз­но. Сек­су­аль­не на­силь­ство під час вій­ни — во­єн­ний зло­чин без стро­ку дав­ності. Йдеть­ся не ли­ше про зґвал­ту­ван­ня. Сек­су­аль­не на­силь­ство — це і при­му­со­ве роз­дя­ган­ня, до­ма­ган­ня та пог­ро­зи зґвал­ту­ван­ням, при­мус спос­те­рі­га­ти за на­силь­ством що­до ін­ших лю­дей і за­га­лом будь­-які дії сек­су­аль­но­го ха­рак­те­ру.

 

Яку допомогу можуть отримати постраждалі від сексуального насильства під час війни

Ко­жен пос­траж­да­лий або пос­траж­да­ла має пра­во от­ри­ма­ти від дер­жа­ви бе­зоп­латну ме­дич­ну, пси­хо­ло­гіч­ну, со­ці­аль­ну та пра­во­ву до­по­мо­гу.

Сис­те­ма бе­зоп­латної пра­во­вої до­по­мо­ги (БПД) за­без­пе­чує до­по­мо­гу юрис­тів та за­лу­чен­ня ад­во­ка­тів. Це — ме­ре­жа бю­ро (офі­сів) пра­во­вої до­по­мо­ги по всій Ук­ра­їні та дис­танцій­ні сер­ві­си от­ри­ман­ня пра­во­вих пос­луг. У сис­те­мі БПД пра­цю­ють дос­відче­ні юрис­ти, які на­да­ють кон­суль­та­ції, мо­жуть до­по­мог­ти з під­го­тов­кою до­ку­мен­тів, скла­дан­ням за­яв до пра­во­охо­рон­них ор­га­нів. За пот­ре­би, для пред­став­ниц­тва ін­те­ре­сів пос­траж­да­лих у су­ді мо­жуть за­лу­ча­ти­ся ад­во­ка­ти, ця пос­лу­га та­кож бу­де бе­зоп­латною. А пар­тнерсь­кі ус­та­но­ви сис­те­ми БПД мо­жуть на­да­ти пси­хо­ло­гіч­ний суп­ро­від.

«Над­зви­чай­но важ­ли­во, щоб пос­траж­да­лі за­яв­ля­ли про те, що з ни­ми ста­ло­ся, ос­кіль­ки от­ри­ман­ня ни­ми ста­ту­су по­тер­пі­лої осо­би в ме­жах від­кри­тих кри­мі­наль­них про­вад­жень на­дасть мож­ли­вість у май­бутньому от­ри­ма­ти від­по­від­ні ком­пенса­ції та ре­па­ра­ції. За пот­ре­би юрис­ти сис­те­ми бе­зоп­латної пра­во­вої до­по­мо­ги до­по­мо­жуть склас­ти за­яву до по­лі­ції», — го­во­рить зас­тупни­ця ди­рек­то­ра Ко­ор­ди­на­цій­но­го цен­тру з на­дан­ня пра­во­вої до­по­мо­ги На­та­лія Мар­чук.

Як звернутись по допомогу

  1. Зверніться до системи безоплатної правової допомоги. Це — конфіденційно. Звернутись можна за телефоном, у Telegram або до найближчого бюро правової допомоги.

  2. Отримайте інформацію, правову консультацію та відомості про інші види безоплатної допомоги.

  3. Отримайте допомогу у складанні заяви до поліції. Юристи розкажуть, як правильно скласти заяву та якими будуть подальші кроки. Важливо знати, що для документування злочину достатньо усних свідчень постраждалих.

  4. Отримайте послуги адвоката. Після відкриття кримінального провадження зверніться до найближчого бюро правової допомоги, де вам призначать адвоката для супроводу у суді. Послуги адвоката — безоплатні.    Куди звертатись

  5. зателефонуйте до контактного центру системи безоплатної правової допомоги 0 800 213 103, дзвінки безкоштовні

  6. або напишіть у Telegram: https://t.me/LegalAidUkraineBot

  7. чи зверніться до найближчого бюро правової допомоги https://linktr.ee/legalaid.gov.ua

Переглядів: 245
Дата публікації: 08:08 19.05.2023
Міський голова
Надіслати електронне звернення
Надіслати запит на інформацію
Анонс подій
Подій не заплановано
Нові та оновлені сторінки
Посилання
 
 
 
 

 

 
Пошук
Міська владаМіський головаМіська радаКерівний складСтруктураВакансіїЗаходи щодо запобігання корупціїГрафік особистого прийому громадянГрафік виїзних прийомів громадянІнструкція з діловодства у виконавчому комітеті Первомайської міської ради (зі змінами Розпорядження міського голови від 01.04.2020р. №59)ДокументиРезультати поіменного голосуванняРішення Первомайської міської ради Харківської областіРішення виконавчого комітету Первомайської міської радиРозпорядження міського голови з основної діяльностіПроекти рішень Первомайської міської радиПроекти рішень виконавчого комітету Первомайської міської ради Харківської областіПереліки розпоряджень міського голови з основної діяльностіПротоколиАрхів рішень Первомайської міськради Харківської областіАрхів рішень виконавчого комітету Первомайської міськради Харківської областіПрозоре містоБюджет та фінансиПоточна діяльністьДокументиКомунальна власністьЖитлові питанняЗакупівліОчищення владиВідкриті даніДоступ до публічної інформаціїРегуляторна політика
Первомайська міська рада Харківської області >>>