ЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ У ТЕНДЕРІ INVITATION FOR TENDERS
ЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ У ТЕНДЕРІ
INVITATION FOR TENDERS

ЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ У ТЕНДЕРІ INVITATION FOR TENDERS

“Покращення якості надання комунальних послуг, робіт з поводження з твердими побутовими відходами та аварійного ремонту мереж у Первомайській міській територіальній громаді Харківської області” “Improvement of the quality of the provision of communal services, work on solid household waste management and emergency network repair in the PervomaiskiyCityTerritorial Community of the Kharkiv region”

ЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ У ТЕНДЕРІ

Україна

“Покращення якості надання комунальних послуг, робіт з поводження з твердими побутовими відходами та аварійного ремонту мереж у Первомайській міській територіальній громаді Харківської області”

Закупівля нової комунальної техніки та обладнання для покращення надання комунальних послуг включаючи покращення управління із твердими побутовими відходами в Первомайській міській територіальній громаді Харківської області

PRVM_MASH

Первомайська міська рада Харківської області, надалі “Замовник”, має намір використати частину грантових коштів фонду “Фонд “Північна ініціатива гуманітарної підтримки та енергоефективності (Україна)” (далі - “Фонд”) через НЕФКО в якості Розпорядника Фонду коштів грантового фінансування,на оплату витрат по проєктуПокращення якості надання комунальних послуг, робіт з поводження з твердими побутовими відходами та аварійного ремонту мереж у Первомайській міській територіальній громаді Харківської області ”.

Замовник цим запрошує Постачальників подавати свої запечатані тендери для присудження Контракту:

PRVM_MASH “Закупівля нової комунальної техніки та обладнання для покращення надання комунальних послуг включаючи покращення управління із твердими побутовими відходами в Первомайській міській територіальній громаді Харківської області”, що фінансуватиметься грантовими коштами Фонду.

Тендери щодо контрактів, які фінансуються грантовимикоштами Фонду, є відкритими для фірм/фізичних осіб з будь-якої країни.

Тендерні пропозиції запрошуються на повний обсяг закупівлі. Тендерні пропозиції подані тільки на частину обладнання чи техніки будуть відхилені.

За результатами тендеру, Замовник укладе Контракт PRVM_MASHз Учасником, що подасть найбільш економічно привабливу цінову пропозицію, що відповідає усім кваліфікаційним вимогам.

Тендерні пропозиції повинні подаватись у валюті - євро.

КонтрактPRVM_MASH, який фінансується грантовими коштамиФондупідлягає проходженню процедури звільнення від оподаткування відповідно до постанови КМУ №153 (зі змінами).

Щоби бути кваліфікованим для присудження контракту, Учасники тендеру повинні відповідати наступним мінімальним вимогам:

 • Учасники тендеру повинні задовольняти вимогам правомочності, викладеним в Інструкціях для Учасників тендеру;

 • Середній річний дохід за останні три (3)роки (2020-2022 рр.) перевищує700,000 євро в еквіваленті. У разі якщо тендер подається СПКА, лідируючий партнер має продемонструвати не менше 50% відповідності даному критерію;

 • Учасник тендеру успішно поставив та успішно виконав за період 2020-2022рр.:

 • не менш ніж три (3) контракти у якості головного підрядника, які були повністю і успішно виконані та які є подібними до пропонованого устаткування та робіт, сумарною вартістю не менше 700,000 євро.У разі якщо тендер подається СПКА, лідируючий партнер має продемонструвати не менше 50% відповідності даному критерію.

 • Невиконання контракту Учасником тендеру (включаючи членів СПКА, якщо це доречно) не відбулося протягом останніх трьох (3)років (2020-2022рр.) на основі інформації, наданої в Розділі III “Тендерні форми” (Замовник залишає за собою право перевірити правильність повідомленої інформації, використовуючи інші джерела);

 • Усі судові провадження проти учасника, що очікують на розгляд (включаючи членів СПКА, якщо це доречно), загалом не повинні становити більше 30% від чистого капіталу учасника;

 • Учасник тендеру повинен підтвердити наявність в Україні центру (центрів) технічного обслуговування для надання послуг з технічного обслуговування запропонованої техніки та її супутнього обладнання (основних вузлів та агрегатів), а також для забезпечення запасними частинами для ремонту.

Замовник залишає за собою право скасувати тендер у разі не отримання погодження грантового фінансування.

Тендерні документи можуть бути отримані безоплатно від офісу за адресою, вказаною нижче, після отримання письмового запиту від потенційного учасника тендеру.

Після отримання письмового запиту від потенційного учасника тендеру документи будуть негайно відправлені електронною поштою у форматі PDF та MS Word, проте відправник не несе відповідальності за втрату чи пізню доставку відправлення. У разі розходження між версіями документів в PDF та MS Word форматах, версія PDF буде переважати.

Всі тендери мають подаватись із забезпеченням пропозиції у формі Декларації про гарантування пропозиції, форма якої міститься у Тендерних документах. Основна мета забезпечення тендерної пропозиції – переконатися, що Учасники тендеру серйозно ставляться до своєї участі.

Перед-тендерна зустріч для Учасників тендеру із представниками Замовника для обговорення технічних та процедурних питань відбудеться онлайн об 11:00 (за київським часом), 08.09.2023.

Тендерні пропозиції повинні бути надіслані до 14:00 (за київським часом), 25.09.2023за адресою, вказаною нижче, після чого вони будуть відкриті в присутності тих представників Учасників тендеру, які виявлять бажання бути присутніми при відкритті.

Для попередньої реєстраціїна перед-тендерну зустріч та для отримання додаткової інформації стосовно тендера, а також для отримання тендерної документації, будь-ласка звертайтеся:

Контактна особа: Кандиба Альона Вікторівна - головний спеціаліст сектору стратегічного розвитку та інвестицій відділу економіки,

email:1may_ekonom@ukr.net,

тел: +380 95 936 8721

Первомайська міська рада, Україна, 64102, Харківська обл., м. Первомайський, проспект Незалежності, 1.

Дата: 04вересня2023

 

INVITATION FOR TENDERS

Ukraine

“Improvement of the quality of the provision of communal services, work on solid household waste management and emergency network repair in the PervomaiskiyCityTerritorial Community of the Kharkiv region”

Procurement of new municipal machinery and equipment to improve the provision of communal services, including improving of solid household waste management in the Pervomaiskiy CityTerritorial Community of the Kharkiv region

PRVM_MASH

Pervomaiskiy City Councilof Kharkiv region hereinafter referred to as “the Employer”, intends to use part of the proceeds of grant financing, from “Nordic Energy Efficiency and Humanitarian Support Initiative (Ukraine) Fund” (hereinafter “Fund”) through NEFCOasthe Fund Manager , towards the cost of the project “Improvement of the quality of the provision of communal services, work on solid household waste management and emergency network repair in the Pervomaiskiy City Territorial Community of the Kharkiv region”.

The Employer now invites sealed tenders from Suppliers for the following contractPRVM_MASH:Procurement of new municipal machinery and equipment to improve the provision of communal services, including improving of solid household waste management in the Pervomaiskiy City Territorial Community of the Kharkiv region,to be financed by the Fundgrant.

Tendering for contracts that are to be financed by theFundgrant financing is open to firms/individuals from any country.

Tenders are invited for the full scope of the procurement. Tenders submitted only for part of the equipment or machinery will be rejected.

Based on the results of the Tender, the Employer will signthe Contract, namely PRVM_MASHwith successful Tenderer which provided the most economically attractive price proposal that meets all qualification requirements.

Tenders shall be priced in Euro.

The Contract PRVM_MASHto be financed by the Fundgrant will be tax exempt in accordance with Resolution of Cabinet of Ministers of Ukraine No.153 (with changes).

To be qualified for the award of a contract, tenderers must satisfy the following minimum criteria:

 • Tenderers shall meet the eligibility requirements set forth in Instructions to Tenderers.

 • Average annual turnover over the last 3 years (2020-2022) exceeded EUR 700,000equivalent.In case of tender submitted by JVCA, the leading partner should demonstrate at least 50% compliance with the requirement.

 • The Tenderer has satisfactorily supplied and completed for the period 2020-2022:

 • at least three (3) contracts as a main Contractor, which have been fully and successfully completed and which are similar to the proposed equipment and works with a total amount at least EUR 700,000.Incase of tendersubmittedby JVCA, theleadingpartnershalldemonstrateatleast 50% totheabove-mentionedrequirement;

 • Non-performance of contract by Tenderer (including members of JVCA, if appropriate) did not occur during the last 3 years (2020-2022) based on information provided in Section III, Tender Forms (the Employer reserves the right to check the correctness of the reported information by using other sources).

 • All pending litigations against Tenderer (including members of JVCA, if appropriate) shall in total not represent more than 30% of the Tenderer’s net worth.

 • The tenderer must confirm the availability of a maintenance center(s) in Ukraine for provision of maintenance services for the proposed machinery including main elements and parts, as well as to provision of spare parts for repairs.

The Employer reserves the right to cancel all tenders in the event of non-approval of grant funding.

Tender documents may be obtained from the office at the address below free of charge upon a written request from a prospective Tenderer.

Upon receiving the written request from prospective Tenderer, the documents will be promptly dispatched electronically in PDF and MS Word format, however, no liability can be accepted for their non-delivery or late delivery. In case of discrepancies between the PDF and Word versions of the document, the PDF versionshall prevail.

All tenders must be accompanied by a Tender-Securing Declaration. The form of Tender-Securing Declaration is provided in the Tender documents. The main purpose of providing Tender-Securing Declaration is to ensure that the tenderers are serious about their participation.

A pre-tender meeting for Tenderers with Employer representatives to discuss technical and procedural issues will be held online at 11:00 (Kyiv time) on 08.09.2023.

Tenders must be delivered to the office at the address below on or before 14:00 (Kyiv time) on 25.09.2023at which time they will be opened in the presence of those tenderers’representatives who choose to attend.

To pre-register for participation in pre-tender meeting, and to receive additional information regarding the tender, as well as to receive tender documentation please contact:

Contact person:KandybaAlonaViktorivna- chiefspecialist of thestrategicdevelopmentandinvestmentsector of theDepartment of Economics,

email: 1may_ekonom@ukr.net,

tel: +380 95 936 8721

Pervomaiskiy City Council, Ukraine, 64100, Kyiv Region, Kharkiv Region, Pervomaiskyi City, Nezalezhnosti Avenue, 1.

Date:04September 2023

Приєднані документи:

230904_PRVM_MASH_Invitation_for_tenderers_ENG 230904_PRVM_MASH_Invitation_for_tenderers_UKR
Переглядів: 245
Дата публікації: 09:51 04.09.2023
Міський голова
Надіслати електронне звернення
Надіслати запит на інформацію
Анонс подій
Подій не заплановано
Посилання
 
 
 
 

 

 
Пошук
Міська владаМіський головаМіська радаКерівний складСтруктураВакансіїЗаходи щодо запобігання корупціїГрафік особистого прийому громадянГрафік виїзних прийомів громадянІнструкція з діловодства у виконавчому комітеті Первомайської міської ради (зі змінами Розпорядження міського голови від 01.04.2020р. №59)ДокументиРезультати поіменного голосуванняРішення Первомайської міської ради Харківської областіРішення виконавчого комітету Первомайської міської радиРозпорядження міського голови з основної діяльностіПроекти рішень Первомайської міської радиПроекти рішень виконавчого комітету Первомайської міської ради Харківської областіПереліки розпоряджень міського голови з основної діяльностіПротоколиАрхів рішень Первомайської міськради Харківської областіАрхів рішень виконавчого комітету Первомайської міськради Харківської областіПрозоре містоБюджет та фінансиПоточна діяльністьДокументиКомунальна власністьЖитлові питанняЗакупівліОчищення владиВідкриті даніДоступ до публічної інформаціїРегуляторна політика
Первомайська міська рада Харківської області >>>