Міська влада | Керівний склад | Загальні функціональні обо’язки
Загальні функціональні обо’язки

Додаток № 1
до розпорядження міського голови
від 20 грудня 2016 р. № 168

 

ЗАГАЛЬНІ ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ’ЯЗКИ
першого заступника міського голови, заступників міського голови з питань
діяльності виконавчих органів та керуючого справами виконавчого комітету
відповідно до напрямків їх діяльності за затвердженою структурою.

 

Перший заступник міського голови, заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів, керуючий справами виконавчого комітету:
1. Забезпечують: виконання положень Конституції і Законів України, законодавчих актів Президента України та Кабінету Міністру України, Постанов Верховної Ради України, розпоряджень і доручень голови обласної державної адміністрації з делегованих повноважень, рішень міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови; реалізацію компетенції виконавчого комітету у відповідних напрямках своєї діяльності.
2. Спрямовують, координують та контролюють діяльність підпорядкованих їм структурних підрозділів виконавчого комітету, а також підприємств, установ і організацій, які засновані на комунальній власності територіальної громади міста, щодо:
- реалізації програм діяльності Кабінету Міністрів України та відповідних заходів Харківської облдержадміністрації, міської ради, виконавчого комітету на їх виконання;
- формування та виконання міського бюджету;
- визначення пріоритетних напрямів розвитку економіки міста, розробки та реалізації довгострокових галузевих та міжгалузевих програм і угод стосовно економічного, соціального і культурного розвитку міста, організації роботи з розробки та здійснення заходів щодо розвитку економічних реформ, зовнішньоекономічних зв’язків;
- здійснення контролю, аналізу і оцінки економічного та соціального розвитку міста у відповідних сферах;
- розвитку конкуренції на внутрішніх товарних ринках та ринках послуг, демонополізації, приватизації, макроекономічних процесів і явищ, оплати праці, реформування системи соціального захисту населення, розвитку підприємницької активності у виробничій та фінансових сферах діяльності;
- вивчення та розв’язання проблем державного регулювання ринкових відносин;
- організації роботи з додержанням законодавства України, посилення захисту прав споживачів;
- виконання рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень, доручень міського голови, власних доручень;
- вирішення інших питань діяльності виконавчих органів міської ради відповідно до розподілу обов’язків.
3. Вносять міському голові пропозиції з питань:
- що належать до компетенції виконавчого комітету;
- ініційованих Президентом України, Кабінетом Міністрів України, іншими вищими органами виконавчої влади з делегованих повноважень, обласною і міською радами (з питань, що входять до їх компетенції).
4. Забезпечують взаємодію виконавчого комітету з облдержадміністрацією, іншими державними органами, обласною і міською радами в процесі поточної діяльності виконавчого комітету.
5. Відповідають за підготовку матеріалів на засідання виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, вживають заходів для остаточного врегулювання розбіжностей між розробниками проектів документів, розглядає та візують доопрацьовані проекти рішень виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, забезпечують контроль їх виконання.
6. Дають доручення підпорядкованим їм структурним підрозділам виконавчого комітету (управлінням, відділам та інше).
7. За напрямком своєї діяльності готують пропозиції, координують та контролюють фінансування підпорядкованих їм розпорядників коштів, організовують контроль з використання ними коштів.
8. Організовують підготовку проектів рішень міської ради, беруть участь у роботі міської ради та її постійних комісій з питань, що належать до сфери їх відання, а також у роботі відповідних управлінь, відділів та інших структурних підрозділів виконавчого комітету.
9. Забезпечують збереження та доступ до публічної інформації.
10. Здійснюють контроль у межах своєї компетенції за наданням підпорядкованими структурними підрозділами якісних адміністративних послуг.
11. Сприяють відродженню духовності, створенню нормального морально-психологічного клімату у трудових колективах, обстановки злагоди і взаєморозуміння в суспільстві.
12. Сприяють роботі відповідних громадських організацій.
13. Вносять пропозиції міському голові щодо вирішення кадрових питань підпорядкованих управлінь, відділів та інших структурних підрозділів виконавчого комітету, а також вживають заходи щодо притягнення працівників до дисциплінарної відповідальності за можливі різного роду порушення та невиконання службових обов’язків.
14. Вивчають, аналізують роботу керівних кадрів підприємств, організацій та установ, які не засновані на комунальній власності щодо дотримання ними у процесі поточної діяльності чинного законодавства України. В разі необхідності вносить міському голові відповідні пропозиції і рекомендації.
15. Відповідають за кваліфіковане та своєчасне виконання підпорядкованими йому підрозділами виконавчого комітету нормативних актів чинного законодавства України, рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень і доручень міського голови, контрольних документів, звернень громадян, а також інших обов’язків, що передбачені положеннями структурних підрозділів.
16. Координують в межах своєї компетенції діяльність структурних підрозділів виконавчого комітету, взаємодіють з територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.
17. Залучають до розробки окремих програм, згідно з напрямами роботи, інші структурні підрозділи виконавчого комітету.
18. Спираються у своїй діяльності на підпорядковані структурні підрозділи виконавчого комітету (відповідно до розподілу повноважень), взаємодіють у вирішенні питань з іншими заступниками міського голови, виконавчим комітетом.
19. Погоджують вирішення кадрових питань у виконавчому комітеті.
20. Здійснюють за дорученням виконавчого комітету, міського голови керівництво відповідними дорадчими органами ( комісіями, радами тощо).
21. Здійснюють зв’язки з постійними депутатськими комісіями міської ради.
22. Забезпечують виконання виборчого законодавства в частині сприяння виборчим комісіям у здійснення своїх повноважень.
23. Розглядають звернення і листи підприємств, установ, організацій та громадян, документи, інші матеріали які надіслані в установленому порядку, повертають адресатам звернення, документи та інші матеріали надіслані з порушенням установленого порядку, контролюють стан цієї роботи у підпорядкованих структурних підрозділах. Ведуть особистий прийом громадян за затвердженим графіком.
24.Сприяють діяльності органів суду, прокуратури, юстиції, служби безпеки, національної поліції та адвокатури.
25. Готують подання до відповідних органів про притягнення до відповідальності посадових осіб, якщо вони ігнорують законні вимоги та рішення рад її виконавчих органів, прийняті в межах їх повноважень.
26. Відповідно до розподілу обов’язків готують звернення до суду про визнання незаконними актів органів виконавчої влади , інших органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальної громади, а також повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування .
27. Організовують позовну роботу відповідно до розподілу обов’язків.
28. Спрямовують, координують і контролюють діяльність підпорядкованих їм управлінь, відділів та інших структурних підрозділів виконкому щодо відомостей за окремими показниками про потребу плану асигнувань, фактичні витрати на мобілізаційну підготовку в цілому щодо міської ради.
29. Приймають участь у погоджені в установленому порядку кандидатур для призначення на посаду керівників підприємств, установ та організацій, розташованих на території міста, які перебувають у державній власності.
30. Вирішують інші питання, передбачені законодавством, та виконують доручення міського голови.
31. Перший заступник міського голови, заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів, керуючий справами виконавчого комітету несуть відповідальність за здійснення повноважень наданих їм розподілом обов’язків згідно додатку № 2 цього розпорядження.


Керуючий справами виконавчого комітету                 Д.О. Коваленко

 

 

Додаток 2

до розпорядження міського голови
від 20 грудня 2016 року № 168


РОЗПОДІЛ ОБОВ’ЯЗКІВ
між міським головою, секретарем міської ради,першим заступником міського голови, заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів та керуючим справами виконавчого комітету


М і с ь к и й г о л о в а
Бакшеєв Микола Миколайович


Виконує обов’язки передбачені ст.42 3акону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, та іншими нормативними актами щодо діяльності органів місцевого самоврядування, а саме:
1) Забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на території м. Первомайський, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади.
2) Організує в межах, визначених Законом, роботу Первомайської міської ради та її виконавчого комітету.
3) Підписує рішення ради та її виконавчого комітету.
4) Вносить на розгляд ради пропозицію щодо кандидатури на посаду секретаря ради.
5) Вносить на розгляд ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету відповідної ради.
6) Вносить на розгляд ради пропозиції щодо структури виконавчих органів ради, апарату ради та її виконавчого комітету, їх штатів, встановлених відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України.
7) Здійснює керівництво апаратом ради та її виконавчого комітету.
8) Скликає сесії ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій ради і головує на пленарних засіданнях ради.
9) Забезпечує підготовку на розгляд ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень ради з інших питань, що належать до її відання; оприлюднює затверджені радою програми, бюджет та звіти про їх виконання.
10) Безпосередньо займається розробленням проектів нормативно-правових актів, проводить експертизу проектів таких актів.
11) Призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, крім керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів.
12) Скликає загальні збори громадян за місцем проживання.
13) Забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, відповідної ради, її виконавчого комітету.
14) Є розпорядником бюджетних коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним радою.
15) Представляє територіальну громаду, раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства.
16) Звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади, а також повноваження ради та її органів.
17) Укладає від імені територіальної громади, ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на затвердження відповідної ради.
18) Веде особистий прийом громадян.
19) Забезпечує на відповідній території додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об'єднань.
20) Бере участь у здійсненні державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності в межах та у спосіб, встановлені Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".
21) Здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені цим та іншими законами, якщо вони не віднесені до виключних повноважень ради або не віднесені радою до відання її виконавчих органів.
22) Забезпечує дотримання законодавства щодо запобігання та протидії корупції в апараті міської та її виконавчих органах.
23). Забезпечує діяльність режимно-секретного органу апарату виконавчого комітету.
24). Забезпечує охорону державної таємниці відповідно до вимог режиму секретності та здійснює постійний контроль за її станом в Первомайській міській раді та її виконавчих органах відповідно до ст.ст.5, 37 Закону України «Про державну таємницю», відомостей, що використовуються у роботі, та відносяться до категорії секретної інформації зі ступенем секретності «таємно» ст. 1.1.11, 1.12.3 ЗВДТ- 2005.
25) Забезпечує на території міста виконання законів України та інших правових актів з питань мобілізаційної підготовки. Доводить розпорядженням про виконання мобілізаційних завдань (замовлень) до підприємств, установ і організацій, які знаходяться на території міста і залучаються до виконання мобілізаційних завдань (замовлень) та укладає з ними договори (контракти).
26) Керує та здійснює контроль за мобілізаційною підготовкою підприємств, установ і організацій, які залучаються до виконання мобілізаційних завдань (замовлень).
27) Здійснює під час оголошення мобілізації заходи щодо переведення підприємств, установ та організацій міста на роботу в умовах особливого періоду. Є начальником ланки територіальної підсистеми цивільного захисту Харківської області міста Первомайський.
28) Видає розпорядження у межах своїх повноважень.
Міський голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень.
При здійсненні наданих повноважень міський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою, відповідальним - перед міською радою, а з питань здійснення виконавчими органами ради делегованих повноважень - підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.
Міський голова щорічно звітує міській раді про здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності виконавчими органами міської ради.
Міський голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами. На вимогу не менше половини депутатів ради міський голова зобов'язаний прозвітувати перед радою про роботу виконавчих органів ради у будь-який визначений ними термін.
В межах своїх повноважень сприяє діяльності:
Первомайського відділення Лозівської об’єднаної державної податкової інспекції.
Первомайського міськрайонного суду;
Первомайської місцевої прокуратури;
Первомайського об’єднаного міського військового комісаріату;
Первомайської державної нотаріальної контори;
Первомайського відділу поліції головного управління Національної поліції в Харківській області;
Первомайського районного відділу ДУ ДСНС України в Харківській області;
Первомайського міськрайонного відділу державної виконавчої служби головного територіального управління юстиції в Харківській області;
Первомайського міськрайонного центру зайнятості;
Службі безпеки України;
Управлінню Пенсійного фонду України в Первомайському районі;
Первомайському управлінню Державної казначейської служби України в Харківській області.
В межах своїх повноважень взаємодіє з:
- секретарем міської ради, першим заступником міського голови, заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів, керуючим справами, підрозділами міськвиконкому.


Спрямовує та контролює:
- фінансове управління;
- юридичний відділ;
- діяльність у сфері режимно-секретної роботи;
- діяльність з питання запобігання та протидії корупції.
Очолює дорадчі органи (комісії, ради, тощо):
- штаб цивільної оборони та надзвичайних ситуацій;
- координаційну раду з питань запобігання корупції;
- комісію з питань захисту прав дитини.
- раду опіки та піклування над недієздатними та обмежено дієздатними
- тимчасову комісію з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат
- координаційну комісію з питань розвитку підприємництва;
- комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій;
- міську комісію з питань евакуації.


Секретар міської ради
Чемшит Сергій Олександрович


Секретар міської ради здійснює повноваження на підставі статті 50 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", у тому числі:
- організовує підготовку сесій ради, питань, що вносяться на розгляд ради, забезпечує оприлюднення проектів рішень ради відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" та інших законів;
- забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організує контроль за їх виконанням, забезпечує оприлюднення рішень ради відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації", забезпечує офіційне оприлюднення рішень ради, які відповідно до закону є регуляторними актами, а також документів, підготовлених у процесі здійснення радою регуляторної діяльності, та інформації про здійснення радою регуляторної діяльності;
- за дорученням міського голови координує діяльність постійних та інших комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;
- сприяє депутатам ради у здійсненні їх повноважень;
- організує за дорученням ради відповідно до законодавства здійснення заходів, пов’язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування.
В межах своїх повноважень взаємодіє з:
- першим заступником міського голови, -заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів, керуючим справами, - структурними підрозділами виконавчого комітету.
Керує діяльністю:
- організаційного відділу апарату міської ради.
Очолює дорадчі органи (комісії, ради тощо):
-комісію по попередньому розгляду пропозицій про присвоєння звання «Почесний громадянин м.Первомайський»;
- атестаційну комісію;
-комісію з питань прийняття на вакантні посади посадових осіб апарату Первомайської міської ради та її виконавчих органів.

 

Перший заступник міського голови
Орєхов Антон Володимирович


Забезпечує виконання повноважень (в тому числі і делегованих) виконавчих органів міської ради відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», у галузях житлово-комунального господарства і паливно - енергетичного комплексу, з цивільної оборони , попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, економічної політики, фінансово-бюджетної політики, інвестиційної політики, соціально-економічного розвитку, планування та обліку, сприяння розвитку в місті зовнішньоекономічної діяльності, промисловості:
1. Координує роботу об’єктів промисловості, енергетики міста, незалежно від форми власності; здійснює контроль діяльності поштово-телеграфного та телефонного зв’язку, організовує роботу в порядку і межах, визначених законодавством, щодо встановлення тарифів на комунальні та інші послуги, які надаються підприємствами комунальної власності.
2. Здійснює керівництво житлово-комунальним господарством міста (водопостачання, водовідведення, теплопостачання, утримання будинків та прибудинкової території, санітарний стан та охорона навколишнього середовища, благоустрій, утримання кладовища, освітлення, ремонт доріг, зв’язок, газо - та електрозабезпечення).
3. Забезпечує реалізацію міських програм з питань енергозабезпечення та енергозбереження, впровадження заходів щодо зниження ресурсо та енергоємності житлово-комунальних послуг, здійснення ефективної енергозберігаючої політики;
4. Здійснює відповідно до закону контроль за дотриманням цін і тарифів.
5. Організовує заходи щодо підготовки програм соціально-економічного розвитку міста, цільових програм з питань місцевого самоврядування, подання їх на затвердження ради, їх виконання, подання раді звітів про хід і результати виконання цих програм.
6. Забезпечує залучення на договірних засадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності до участі в комплексному соціально-економічному розвитку міста координація цієї роботи на території міста.
7. Організовує роботу щодо здійснення інвестиційної політики,сприяє розвитку в місті зовнішньоекономічної діяльності.
8. Забезпечує організацію та виконання заходів щодо розвитку підприємництва та впровадження регуляторної політики.
9. Забезпечує здійснення заходів щодо проведення закупівель товарів,робіт і послуг за державні кошти.
10. Організовує роботу щодо оформлення права власності на нерухоме майно різних форм власності.
11. Організовує підготовку проектів статутів підприємств і установ, що перебувають у комунальній власності, та змін і доповнень до них (відповідно розподілу повноважень)у межах, визначених законодавством.
12. Готує у встановленому порядку висновки і пропозиції міському голові щодо погодження, укладання або розірвання контрактів із керівниками комунальних підприємств, які засновані на праві комунальної власності, а також щодо заохочення або дисциплінарних стягнень цих керівників.
13. Організовує здійснення підготовки та проведення реорганізації або ліквідації підприємств, що перебувають у комунальній власності міста, за винятком випадків, передбачених діючим законодавством.
14. Забезпечує вжиття у разі стихійного лиха, екологічних катастроф, пожеж, інших надзвичайних подій необхідних заходів по забезпеченню життєдіяльності підприємств, організацій, установ, врятування життя людей, збереження матеріальних цінностей.
15. Організовує контроль за станом квартирного обліку та додержання житлового законодавства.
16. Організовує заходи щодо статистичного обліку громадян, які постійно або тимчасово проживають на території міста; ведення погосподарського обліку.
17. Забезпечує формування та ведення реєстру територіальної громади відповідно до закону.
18. Здійснює заходи щодо реалізації державної політики в сфері екології, організовує розробку місцевих екологічних програм.
19. Організовує заходи щодо складання проекту місцевого бюджету, подання його на затвердження міської ради, забезпечення виконання бюджету.
20. Здійснює контроль за дотриманням зобов'язань щодо платежів до місцевого бюджету на підприємствах і в організаціях незалежно від форм власності.
21. Забезпечує виконання бюджету та щоквартальне подання виконкому, раді письмових звітів про хід і результати виконання бюджету.
22. Організовує підготовку і подання до обласної ради необхідних фінансових показників і пропозицій щодо складання проектів обласного бюджету.
23. Організовує підготовку та виносить на розгляд міської ради пропозиції щодо встановлення розмірів місцевих податків.
24. Організовує в установленому порядку фінансування видатків з місцевого бюджету та здійснення контролю за їх використанням.
25. Вирішує питання об'єднання на договірних засадах коштів місцевого бюджету та інших місцевих бюджетів для виконання спільних проектів або для спільного фінансування комунальних підприємств, установ та організацій, вирішення інших питань, що стосуються спільних інтересів територіальних громад.
26. Організовує здійснення відповідно до закону контролю за дотриманням: зобов’язань щодо платежів до місцевого бюджету на підприємствах і в організаціях незалежно від форм власності; цін і тарифів.
27. Організовує створення (в разі необхідності) в установленому порядку комунальних аварійних служб.
28. Організовує створення резервного фонду для ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.
29. Організовує виконання необхідних заходів відповідно до закону щодо забезпечення державного і громадського порядку, життєдіяльності підприємств, установ та організацій, врятування життя людей, захисту їх здоров’я, збереження матеріальних цінностей.
30. Здійснення згідно із законодавством заходів соціального патронажу щодо осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк.
31. Сприяє військовому комісаріату щодо організації призову громадян на строкову військову та альтернативну (невійськову) службу, а також їх мобілізації, підготовці молоді до служби в Збройних Силах України, організації навчальних(перевірочних) та спеціальних військових зборів; забезпечення доведення до підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також населення наказу військового комісара про оголошення мобілізації.
32. Організовує здійснення заходів, пов’язаних з мобілізаційною підготовкою та цивільною обороною на території міста.
33. Організовує здійснення заходів щодо військово-патріотичного виховання населення.
34. У разі відсутності міського голови забезпечує охорону державної таємниці відповідно до вимог режиму секретності та здійснює постійний контроль за її станом в Первомайській міській раді та її виконавчих органах відповідно до ст.ст.5, 37 Закону України «Про державну таємницю» . Відомості, що використовуються у роботі, відносяться до категорії секретної інформації зі ступенем секретності «таємно» ст. 1.1.11, 1.12.3 ЗВДТ- 2005.
35. Проводить прийом громадян з особистих питань, розглядає звернення громадян.
36. Організовує роботу щодо інформаційного наповнення офіційного веб-сайту міської ради.
Керує діяльністю:
- відділу житлово-комунального господарства;
- відділу з питань надзвичайних ситуацій,режимно-секретної та мобілізаційної роботи
- відділу економіки;
Координує діяльність:
- Первомайського комунального підприємства « Тепломережі»;
- Первомайського комунального виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства;
- Комунального підприємства «Жилсервіс» Первомайської міської ради Харківської області ;
- Комунального підприємства «Первомайське БТІ».
В межах своїх повноважень взаємодіє з :
- Первомайським відділенням Лозівської об’єднаної державної податкової інспекції;
- Первомайським міськрайонним судом;
- Первомайською місцевою прокуратурою;
- Первомайським об’єднаним міським військовим комісаріатом;
- Первомайською державною нотаріальною конторою;
- Первомайською виправною колонією управління Державної пенітенціарної служби України в Харківській області №117;
- Первомайського відділу поліції головного управління Національної поліції в Харківській області;
- Первомайського районного відділу ДУ ДСНС України в Харківській області;
- Первомайського міськрайонного відділу державної виконавчої служби головного територіального управління юстиції в Харківській області;
- Первомайським міськрайонним відділом кримінально-виконавчою інспекцією управління Державної пенітенціарної служби України у Харківській області;
- Первомайською дільницею Зміївського управління експлуатації газового господарства ПАТ «Харківгаз»;
- Первомайським районом електричних мереж АК «Харківобленерго»;
- Первомайським районним відділом енергозбуту АК «Харківобленерго»;
- Поштовим зв'язком групи технології послуг центру поштового зв’язку №6 Харківської дирекції УДППС «Укрпошта»;
- Станціно-лінейною дільницею №4 районного центру телекомунікацій №327Харківської філії ПАТ «Укртелеком».
- Лозівським МРВ Управління СБУ в Харківській області;
- Харківською дирекцією залізничних перевезень станція Лихачово;
- Первомайським учбово-спортивним технічним центром сприяння обороні України в Харківській області;
- Управлінням Держземкадастру у Первомайському районі Харківської області
- Первомайським районним відділом статистики;
- Управлінням Держпродспоживслужби в Первомайському районі;
- Управлінням Пенсійного Фонду України в Первомайському районі;
- Первомайським відділенням виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професіональних захворювань;
- Зміївською міжрайонною виконавчою дирекцією Фонду соціального страхування у в’язку з тимчасовою втратою працездатності;
- Первомайським міськрайонним центром зайнятості;
- міськими громадськими об’єднаннями та організаціями;
- секретарем міської ради, заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів, керуючим справами, підрозділами міськвиконкому;
Очолює дорадчі органи (комісії, ради тощо):
- міську комісію з питань забезпечення податкових та інших надходжень;
- тендерний комітет;
- спостережну комісію;
- комісію по забезпеченню безпеки дорожнього руху;
- громадську комісію з житлових питань;
- комісію з організації проведення призову громадян України на строкову військову службу;
- експертну комісію з питань організації та проведення експертної цінності
документів таємного діловодства;
- міську комісію з обстеження переробних підприємств та їх приймальних пунктів що здійснюють заготівлю, переробку металобрухту кольорових та чорних металів;
- робочу групу для здійснення аналізу щодо наявності у суб’єктів господарювання дозвільно-погоджувальної документації у сфері екології та природних ресурсів;
- комісію по пропуску повені на об'єктах і спорудах (за потребою);
- комісію з інвентаризації радіоактивних відходів ( за потребою);
- постійну діючу міжвідомчу комісію з питань поводження з безхазяйними відходами;
- робочу групу для проведення обстежень території міста Перввомайський щодо стану додержання санітарно-екологічних вимог та правил благоусторю;
- постійно діючу робочу групу для розгляду тарифів на комунальні послуги;
- робочу групу для організації проведення в місті щорічної всеукраїнської акції з благоустрою « За чисте довкілля»;
- постійну комісію із забезпечення реалізації житлових прав громадян, які проживають
у гуртожитках м. Первомайський;
- постійно діючу міжвідомчу комісію з розгляду питань щодо відключення споживачів від мереж ЦО; ГВ та надання дозволу на розробку проектів індивідуального теплопостачання;
- інші дорадчі органи, створені у межах його повноважень.


Заступник міського голови
з питань діяльності виконавчих органів
СТОРОЖЕВ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСІЙОВИЧ


Забезпечує виконання повноважень (в тому числі і делегованих) виконавчих органів міської ради відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», у галузях адміністративно-територіального устрою, містобудування та архітектури, регулювання земельних відносин, земельно - кадастрової документації, та землеустрою, державної реєстрації у встановленому порядку юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень а саме:
1. Організовує попередній розгляд планів використання природних ресурсів місцевого значення на території міста.
2. Організовує заходи щодо підготовки програм з питань будівництва та реконструкції об’єктів на території міста , подання їх на затвердження ради, їх виконання, подання раді звітів про хід і результати виконання цих програм.
3. Організовує контроль за справлянням плати за землю.
4. Організовує роботу щодо здійснення землеустрою, погодження проектів землеустрою.
5. Здійсненює контроль за впровадженням заходів, передбачених документацією із землеустрою.
6. Організовує здійснення контролю за додержанням земельного та природоохоронного законодавства, використання і охороною земель, природних ресурсів загальнодержавного та місцевого значення.
7. Здійснює координацію діяльності місцевих органів земельних ресурсів.
8. Організовує погодження питань надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів загальнодержавного значення.
9. Організовує вирішення земельних спорів у порядку,встановленому законом.
10. Здійснює заходи щодо організації капітального будівництва об'єктів комунального господарства, соціально-культурного призначення, жилих будинків, шляхів місцевого значення за рахунок міського, обласного бюджету та на пайових засадах.
11. Сприяє розвитку потужностей будівельної індустрії і промисловості будівельних матеріалів.
12. Здійснює визначення у встановленому законодавством порядку відповідно до рішень міської ради території, вибору, вилучення, викупу і надання землі для містобудівних потреб, визначених містобудівною документацією.
13. Організовує підготовку і подання на затвердження ради містобудівних програм, генерального плану забудови міста, іншої містобудівної документації.
14. Організовує підготовку пропозицій про надання відповідно до законодавства дозволу на спорудження об'єктів містобудування незалежно від форм власності.
15. Організовує роботу щодо прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів у порядку, встановленому законодавством.
16. Організовує роботу, пов’язану зі створенням і веденням містобудівного кадастру.
17. Здійснює заходи щодо організації охорони, реставрації пам'яток історії і культури, архітектури та містобудування, паркових і садибних комплексів, природних заповідників.
18. Контролює проведення громадського обговорення містобудівної документації, місцевих правил забудови міста.
19. Організовує контроль за забезпеченням надійності та безпечності будинків і споруд незалежно від форм власності в районах, що зазнають впливу небезпечних природних і техногенних явищ та процесів.
20. Вирішує відповідно до законодавства спори з питань містобудування.
21. Організовує управління в межах, визначених радою, майном, що належить до комунальної власності територіальної громади міста.
22. Організовує роботу щодо оформлення права власності на нерухоме майно різних форм власності.
23. Організовує облік безхазяйного майна на території міста та прийняття його до комунальної власності.
24. Організовує облік нежилих приміщень на відповідній території незалежно від форм власності, внесення пропозицій їх власникам щодо використання таких приміщень для задоволення потреб територіальної громади міста.
25. Організовує підготовку і внесення на розгляд ради питань щодо найменування (перейменування) вулиць, провулків, проспектів, площ, парків, скверів, мостів та інших споруд, розташованих на території міста.
26. Організовує підготовку і внесення на розгляд ради пропозицій щодо питань адміністративно-територіального устрою в порядку і межах повноважень, визначених законом.
27. Організовує роботу щодо державної реєстрації у встановленому порядку юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.
28. Проводить прийом громадян з особистих питань, розглядає звернення громадян.
29. Організовує роботу щодо інформаційного наповнення офіційного веб-сайту міської ради.

Керує діяльністю:
- відділу архітектури, будівництва та земельних відносин;
- відділу з питань управління об’єктами комунальної власності;
- відділу державної реєстрації

У межах своїх повноважень взаємодіє з:
- Управлінням Держземкадастру у Первомайському районі Харківської області;
- інспекцією ДАБК у Харківській області;
- Первомайським районним відділом статистики;
- Первомайським відділенням Лозівської об’єднаної державної податкової інспекції;
-. районною організацією Українського товариства мисливців та рибалок;
Первомайським міськрайонним центром зайнятості;
- міськими громадськими об’єднаннями та організаціями;
- секретарем міської ради, першим заступником міського голови, заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів, керуючим справами, підрозділами міськвиконкому.
Очолює дорадчі органи (комісії, ради тощо):
- містобудівну раду;
- комісію з розгляду земельних спорів;
- топонімічну комісію;
- комісію з забезпечення податкових надходжень;
- конкурсну комісію з відбору суб’єктів оціночної діяльності;
- конкурсну комісію з оренди т продажу майна,яке є комунальною власністю територіальної громади м. Первомайський;
- постійно діючу комісію для вибору земельних ділянок під будівництво;
- інші дорадчі органи, створені у межах його повноважень.

 Заступник міського голови 

з питань діяльності виконавчих органів
ХАРЧЕНКО НІНА ПЕТРІВНА


Забезпечує виконання: повноважень (в тому числі і делегованих) виконавчих органів міської ради відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» у сфері сім’ї та молоді, гендерної політики, соціальної та гуманітарної політики, в галузі освіти, науки, охорони здоров’я, соціального захисту, профілактики правопорушень серед неповнолітніх , внутрішньої та інформаційної політики, забезпечення взаємодії з засобами масової інформації міста, громадськими організаціями і політичними партіями, участі у проведенні виборів і референдумів у межах, визначених законодавством, охорони пам’яток історії та культури, реалізації повноважень виконавчого комітету міської ради у сфері фізкультури і спорту, релігій а саме:
1. Здійснює заходи з реалізації державної політики у сфері освіти, культури, фізичної культури та спорту, охорони здоров’я, праці та захисту соціально незахищених громадян на території міста.
2. Організовує необхідні умови для виховання дітей, молоді, розвитку їх здібностей, трудового навчання, професійної орієнтації, продуктивної праці учнів.
3. Організовує роботу з оздоровлення та відпочинку дітей і підлітків.
5. Організовує ведення обліку дітей дошкільного та шкільного віку.
6. Організовує роботу щодо запобігання бездоглядності неповнолітніх.
7. Сприяє реалізації молодіжної політики в місті, захисту прав жінок та впровадженню гендерної політики.
8. Сприяє створенню умов для розвитку культури, сприяння відродженню осередків традиційно народної творчості, національно-культурних традицій населення, художніх промислів і ремесел.
9. Сприяє роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, фондів, асоціацій, інших громадських об’єднань, які діють у сфері освіти, охорони здоров’я, культури, фізичної культури, спорту, тощо.
10. Організовує заходи з охорони пам’яток історії та культури, збереження та використання культурних цінностей.
11. Сприяє створенню умов для занять фізичною культурою і спортом населення за місцем проживання та в місцях масового відпочинку.
12. Здійснює контроль за ефективним використанням спортивних споруд незалежно від форм власності.
13. Організовує надання в межах, встановлених діючим законодавством, пільг, пов’язаних з охороною материнства і дитинства.
14. Сприяє поліпшенню умов життя багатодітних сімей, інвалідів, учасників бойових дій, військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції.
15. Координує роботу з розроблення та виконання комплексних програм щодо соціального захисту населення.
16. Організовує контроль за дотриманням законодавства про працю, охорону праці на підприємствах, установах та організаціях усіх форм власності.
17. Сприяє організації контролю за проведенням оплачуваних громадських робіт для осіб, зареєстрованих як безробітні.
18. Здійснює заходи, спрямовані на зміцнення і охорону здоров’я населення, запобігання захворювань, забезпечення надання населенню гарантованого рівня медичної допомоги.
19. Відповідно до законодавства сприяє забезпеченню пільгових категорій населення лікарськими засобами та виробами медичного призначення.
20. Здійснює спеціальні заходи захисту здоров’я населення у разі виникнення невідкладних та екстремальних ситуацій.
21. Сприяє вирішенню питань торгівлі, побутового обслуговування, захисту прав споживачів, встановлення зручного режиму роботи підприємств комунального господарства, торгівлі та громадського харчування, побутового обслуговування.
22.Вносить пропозиції щодо розширення та вдосконалення мережі підприємств торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування населення.
23. Організовує здійснення відповідно до законодавства контролю за організацією обслуговування населення підприємствами торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування. У разі виявлення порушень нормативно-правових актів, санітарних правил, інших вимог законодавства готує відповідні подання до державних органів відповідної компетентності для вжиття відповідних заходів до порушників.
24.Організовує здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо захисту прав споживачів.
25.Готує пропозиції по встановленню за погодженням з власниками зручного для населення режиму роботи, розташованих на території міста, підприємств, установ та організацій сфери обслуговування незалежно від форм власності.
26. Вживає заходів щодо організації місцевих ярмарків, участі в регіональних ярмарках, сприяє розвитку всіх форм торгівлі.
27.Сприяє залученню на договірних засадах підприємств, установ та організацій, що не належать до комунальної власності територіальної громади, до участі в обслуговуванні населення засобами транспорту.
28. Організовує затвердження маршрутів і графіків руху місцевого пасажирського транспорту незалежно від форм власності.
29. Організовує роботу щодо інформаційного наповнення офіційного веб-сайту міської ради.
30. Проводить прийом громадян з особистих питань, розглядає звернення громадян.
31 . Здійснює керівництво по роз’ясненню і пропаганді політики державотворення, аналізу і прогнозування суспільно-політичних процесів у місті.
32.Організовує вирішення відповідно до закону питань про проведення зборів, мітингів, маніфестацій і демонстрацій, спортивних, видовищних та інших масових заходів; здійснює контроль за забезпеченням при їх проведенні громадського порядку.
33. Здійснює аналіз суспільно-політичної та соціально-економічної обстановки в місті, готує пропозиції та рекомендації щодо політики, спрямованої на консолідацію політичних сил і соціальних верств населення, запобігання негативним явищам у соціально-економічному і політичному житті міста.
34. Координує діяльність громадських, політичних, релігійних організацій та конфесій.
35. Забезпечує взаємодію з редакціями газет, радіо, телебачення з метою об'єктивного висвітлення роботи міської ради та її виконавчих органів щодо проведення реформ, вирішення повсякденних проблем міста, пропаганди позитивного досвіду роботи цих органів.

Керує діяльністю:
- Управління соціального захисту населення;
- відділу освіти;
- відділу культури і туризму;
- відділу з питань молоді та спорту;
- відділу споживчого ринку та масових комунікацій;
- служби у справах дітей.
Координує діяльність:
- КЗОЗ «Первомайська центральна районна лікарня»
- КЗОЗ «Первомайський центр первинної медико-санітарної допомоги»
- територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Первомайської міської ради;
- комунальної установи «Первомайський міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» Первомайської міської ради Харківської області»;
- центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;
- Первомайського професійного ліцею.
- У межах своїх повноважень взаємодіє з:
- - Первомайським районним відділом статистики;
- - Управлінням Держпродспоживслужби в Первомайському районі;
- - Управлінням Пенсійного Фонду України в Первомайському районі;
- - Первомайським відділенням виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професіональних захворювань;
- - Зміївською міжрайонною виконавчою дирекцією Фонду соціального страхування у в’язку з тимчасовою втратою працездатності;
- - Первомайським міськрайонним центром зайнятості;
- - управлінням Пенсійного Фонду України в Первомайському районі;
- - міськрайонною газетою “Знамя труда”;
- - радіостудією КП “Вісті Первомайщини
- - міською радою ветеранів;
- - міськими громадськими організаціями та об’єднаннями, політичними партіями, релігійними організаціями;
- - секретарем міської ради, першим заступником міського голови, заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів, керуючим справами, структурними підрозділами виконавчого комітету.
Очолює дорадчі (комісії, ради тощо):
- адміністративну комісію;
- комісію з поповнення прав реабілітованих громадян міста;
- координаційну раду у справах дітей;
- міський координаційний комітет сприяння зайнятості населення
- міську робочу групу з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення
- міську спеціальну комісію для вжиття заходів щодо запобігання різкому зростанню безробіття під час масового вивільнення працівників
- координаційну раду з питань сім`ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім`ї та протидії торгівлі людьми
- міський комітет забезпечення доступності інвалідів та інших мало мобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктур
- комісію по наданню матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам міста та особам, звільненим з місць позбавлення волі
- комісію для розгляду питань, пов’язаних із встановленням статусу» учасника війни
- комісія по розгляду заяв громадян щодо встановлення диференційованої плати або звільнення від плати за надання» соціальних послуг
- комісію з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг
- робочу групу по направленню на відпочинок до санаторно-курортного закладу області демобілізованих військовослужбовців, які брали участь в АТО
- комісію з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам;
- робочу групу щодо здійснення додаткових перевірок фактичного місця проживання/перебування внутрішньо переміщеним особам;
- комісію по визначенню статус осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
- міську комісію по розгляду заяв про призначення як виняток пільг, субсидії та державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям
- міжвідомчу координаційно-методичну раду з правової освіти населення;
- постійно діючий конкурсний комітет з проведення конкурсів з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування у м.Первомайський;
- робоча група по забезпеченню ефективного і безперебійного використання автомобільного транспорту на перевезення населення міста;
- комісію з питань легалізації існуючих робочих місць у сфері «тіньової» економіки;
- комісію по розгляду питань, пов’язаних із статусом учасників війни;
- координаційний комітет сприяння зайнятості населення;
- комісію по наданню матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам міста;
- координаційну раду з питань організації оздоровлення дітей і відпочинку дітей та
учнівської молоді;координаційну раду з питань безпечної життєдіяльності населення міста;
- комісію з визначення виду і обсягів робіт з капітального ремонту будинків (квартир), що перебувають у власності осіб, яким надаються пільги;
- інші дорадчі органи, створені у межах його повноважень.


Керуючий справами виконавчого комітету
КОВАЛЕНКО ДЕНИС ОЛЕКСАНДРОВИЧ


1. Організовує організаційне, кадрове, матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого комітету.
2. Забезпечує добір, розстановку і навчання кадрів;
3. Подає міському голові пропозиції: щодо структури і загальної чисельності працівників виконавчих органів міської ради; про призначення на посади і звільнення з посад працівників апарату виконкому, керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів виконавчого комітету та їх заступників.
4. Готує замовлення на перепідготовку і підвищення кваліфікації кадрів, організовує підготовку проектів рішень виконкому та розпоряджень міського голови з питань, що належать до його компетенції.
5. Забезпечує формування кадрового резерву.
6. Бере участь у розробці та реалізації заходів щодо вдосконалення організаційних структур виконавчих органів міської ради.
7. Розробляє та подає на розгляд міському голові пропозиції щодо розподілу обов’язків між міським головою та його заступниками.
8. Організовує діловодство у апараті виконкому, роботу з документами, формування архіву виконавчого комітету та підготовку документів для передачі на
постійне зберігання до архівної установи.
9. Організовує контроль та звітність за зверненнями громадян до виконавчого комітету, в тому числі на особистих прийомах посадових осіб.
10. Організовує контроль за виконанням рішень виконавчого комітету, розпоряджень і доручень міського голови, для чого вимагає від структурних підрозділів виконавчого комітету, підприємств, установ та організацій необхідні матеріали і звіти.
11. Організовує контроль за відповідністю рішень виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та інших нормативно-правових актів міськвиконкому вимогам чинного законодавства України та порядку їх підготовки і внесення на засідання виконавчого комітету.
12. Забезпечує в межах своїх повноважень взаємодію виконавчого комітету з міською радою, облдержадміністрацією та іншими органами виконавчої влади.
13. Організовує підготовку: перспективних і поточних планів роботи виконавчого
комітету; подає їх на затвердження, забезпечує контроль за їх виконанням.
14. Організовує підготовку засідань виконавчого комітету та оформлення його рішень; проведення апаратних та інших нарад і зборів.
15. Сприяє реалізації організаційно-технічних заходів по підготовці та проведенню виборів Президента України, міського голови, рад усіх рівнів, референдумів та опитувань населення.
16. Організовує розгляд клопотань підприємств, установ і організацій належно від форм власності і внесення у встановленому порядку до відповідних органів виконавчої влади подання про нагородження державними нагородами України.
17. Забезпечує організацію виконання заходів з надання адміністративних послуг апаратом Первомайської міської ради та її виконавчими органами.
18. Контролює додержання вимог Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», « Про доступ до публічної інформації» та інших законодавчих актів щодо служби в органах місцевого самоврядування.
19.Організовує роботу щодо інформаційного наповнення офіційного веб-сайту міської ради.
Керує діяльністю :
- відділу кадрової, організаційної роботи;
- загального відділу;
- фінансово-господарського відділу;
- відділу ведення Державного реєстру виборців.
- Центру надання адміністративних послуг
Координує діяльність:
- ПК «Міський архів»
У межах своїх повноважень взаємодіє з:
- територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади;
- Харківським регіональним інститутом національної Академії державного управління при Президенті України та іншими навчальними закладами з питань підготовки магістрів державного управління та підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування;
- архівним відділом Первомайської райдержадміністрації;
- секретарем міської ради, першим заступником міського голови, заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів, підрозділами міськвиконкому.
Очолює дорадчі органи (комісії ради тощо):
- експертну комісію виконавчого комітету дня організації та проведення експертизи
цінності документів;
- комісію по списанню товарно-матеріальних цінностей міськвиконкому;
- інші дорадчі органи, створені у межах його повноважень.


Керуючий справами міськвиконкому                                   Д.О. Коваленко

Переглядів: 625
Дата публікації: 16:45 08.02.2020
Міський голова
Надіслати електронне звернення
Надіслати запит на інформацію
Анонс подій
Подій не заплановано
Нові та оновлені сторінки
Оголошення конкурсного відбору виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель та виконавця земельних   21.01.2021
План роботи відділу на 2021 рік   21.01.2021
До уваги платників податків та зборів! Реквізити рахунків для зарахування надходжень до місцевого бю   21.01.2021
Звіт про базове відстеження результативності проєкту рішення Первомайської міської ради "Про затверд   19.01.2021
Рішення Первомайської міської ради від 29.12.2020 року "Про затвердження Положення про житлову коміс   16.01.2021
Склад житлової комісії з обліку ВПО та надання житлових приміщень для тимчасового проживання ВПО при   16.01.2021
Про затвердження фонду житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб   16.01.2021
Оголошення про проведення аукціону на продовження договору оренди нежитлового приміщення площею 22,7   16.01.2021
Рішення Первомайської міської ради "Про затвердження складу конкурсної комісії з відбору суб’єктів о   16.01.2021
Переліки обєктів І та ІІ типів, які пропонуються для оренди на 2021 рік   16.01.2021
Посилання
 
 
 
Пошук
Міська владаМіський головаМіська радаКерівний складСтруктураВакансіїЗаходи щодо запобігання корупціїГрафік особистого прийому громадянГрафік виїзних прийомів громадянІнструкція з діловодства у виконавчому комітеті Первомайської міської ради (зі змінами Розпорядження міського голови від 01.04.2020р. №59)ДокументиРезультати поіменного голосуванняРішення Первомайської міської ради Харківської областіРішення виконавчого комітету Первомайської міської радиРозпорядження міського голови з основної діяльностіПроекти рішень Первомайської міської радиПроекти рішень виконавчого комітету Первомайської міськради Харківської областіАрхів рішень Первомайської міськради Харківської областіАрхів рішень виконавчого комітету Первомайської міськради Харківської областіАрхів розпоряджень міського головиПротоколиПрозоре містоБюджет та фінансиПоточна діяльністьДокументиКомунальна власністьЖитлові питанняЗакупівліОчищення владиВідкриті даніДоступ до публічної інформаціїРегуляторна політикаЗаконодавство про працю
Первомайська міська рада Харківської області >>>