Міська влада | Керівний склад | Загальні функціональні обо’язки
Загальні функціональні обо’язки

Додаток № 1

до розпорядження міського голови

від 27 січня 2021 року  № 22-к

 

ЗАГАЛЬНІ  ФУНКЦІОНАЛЬНІ  ОБОВ’ЯЗКИ

секретаря міської ради, першого заступника міського голови, заступників міського голови з питань

діяльності виконавчих органів та керуючого справами виконавчого комітету

відповідно до напрямків їх діяльності за затвердженою Структурою.

 

Секретар міської ради, перший заступник міського голови, заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів, керуючий справами виконавчого комітету:

 1. Забезпечують:

- виконання положень Конституції і законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, постанов Верховної Ради України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розпоряджень і доручень голови Харківської обласної державної адміністрації, регламентів Первомайської  міської ради та її виконавчих органів, розпоряджень міського голови, рішень міської ради та її виконавчого комітету, реалізацію компетенції міської ради та її виконавчого комітету у відповідних напрямках діяльності, спрямування, координацію та контроль за діяльністю управлінь, відділів та інших структурних підрозділів міської ради, апарату міської ради та її виконавчого комітету, підприємств, організацій, установ міста;

 • реалізацію положень Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Програми діяльності Кабінету Міністрів України в частині делегованих повноважень;
 • формування та виконання місцевого бюджету та програми соціально-економічного розвитку  Первомайської міської територіальної громади;
 • визначення пріоритетних напрямків розвитку економіки  Первомайської міської територіальної громади;
 • здійснення контролю, аналізу і оцінки стану економічного та соціального розвитку Первомайської міської територіальної громади у відповідних сферах, процесу приватизації, діяльності приватизованих об’єктів;
 •  сприяння створенню конкурентного середовища в економіці Первомайської міської територіальної громади;
 • координацію діяльності виконавчих органів ради з питань виконання власних та делегованих повноважень;
 • організацію роботи з додержання законодавства України, виконання заходів щодо посилення захисту прав споживачів;
 • виконання доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, голови Харківської обласної державної адміністрації, міського голови, власних доручень;
 • вирішення інших питань діяльності міської ради та її виконавчого комітету відповідно до розподілу обов’язків.
 1. Вносять на розгляд ради та виконавчого комітету пропозиції з питань:
 • що належать до компетенції міської ради та виконавчого комітету;
 • ініційованих Президентом України, Кабінетом Міністрів України, Харківською обласною радою (з питань, що входять до її компетенції), Харківською обласною державною адміністрацією.
 1. Забезпечують взаємодію Первомайської міської ради з Харківською обласною державною адміністрацією, обласною радою, іншими органами місцевого самоврядування в процесі поточної діяльності міської ради та виконавчого комітету.
 2. Відповідають за підготовку матеріалів на сесії Первомайської міської ради та засідання виконавчого комітету, проєктів розпоряджень міського голови, вживає заходів для остаточного врегулювання розбіжностей між розробниками проєктів документів, розглядає та візує доопрацьовані проєкти рішень міської ради та виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, забезпечує контроль і організовує їх виконання.
 3. Безпосередньо займаються розробленням проєктів регуляторних та інших нормативно-правових актів. Проводять перевірку проєктів таких актів, що розробляються всіма відділами та управліннями міської ради та її виконавчого комітету.
 4. Дають доручення управлінням, відділам та іншим структурним підрозділам міської ради, апарату виконавчого комітету, керівникам підприємств комунальної власності згідно з розподілом обов’язків.
 5. Беруть участь у роботі виконавчого комітету, а також відповідних комісій.

8. Сприяють відродженню духовності, створенню нормального морально-психологічного клімату у трудових колективах, обстановки злагоди і взаємопорозуміння в суспільстві.

 1. Сприяють роботі громадських організацій згідно з розподілом обов’язків.
 2. Вносять пропозиції міському голові щодо вирішення питань керівних кадрів управлінь, відділів та інших структурних підрозділів міської ради і апарату виконавчого комітету згідно з розподілом обов’язків, а також щодо притягнення їх до відповідальності за різного роду порушення та невиконання службових обов’язків.
 3. Готують (відповідно до розподілу обов’язків) у встановленому порядку висновки та пропозиції міському голові щодо погодження, укладання або розірвання контрактів з керівниками підприємств комунальної власності.
 4. Згідно з розподілом обов’язків вивчають, аналізують роботу керівних кадрів підприємств, організацій та установ недержавного сектора щодо дотримання ними у процесі поточної діяльності чинного законодавства України. В разі необхідності вносять міському голові необхідні пропозиції та рекомендації.
 5. Відповідають згідно з розподілом обов’язків за кваліфіковане та своєчасне виконання виконавчими органами нормативних актів і доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, міського голови, рішень міської ради та виконавчого комітету, а також інших обов’язків, що передбачені відповідними положеннями про управління, відділи та інші структурні підрозділи міської ради та апарату виконавчого комітету.
 6. Погоджують вирішення кадрових питань стосовно начальників відділів апарату виконавчого комітету та управлінь, відділів, служб міської ради згідно з розподілом обов’язків.
 7. Здійснюють за дорученням міського голови керівництво відповідними дорадчими органами (комісіями, радами тощо).
 8. Забезпечують виконання виборчого законодавства в частині сприяння виборчим комісіям у здійсненні ними своїх повноважень.
 9. Розглядають звернення і листи підприємств, організацій, установ та громадян, документи, інші матеріали, внесені в установленому порядку, контролює стан цієї роботи у підрозділах міської ради та апарату виконавчого комітету. Ведуть особистий прийом громадян.
 10. Повертають адресатам звернення, документи та інші матеріали, внесені з порушенням установленого порядку.
 11. Вирішують  інші питання, передбачені законодавством, та виконує доручення міського голови.
 12. Порядок взаємозамінності секретаря міської ради, першого заступника міського голови, заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів та керуючого справами виконавчого комітету міської ради на період відсутності визначається розподілом обов’язків між міським головою, секретарем міської ради, першим заступником міського голови, заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів та керуючим справами виконавчого комітету міської ради.

Секретар міської ради, перший заступник міського голови, заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів, керуючий справами виконавчого комітету міської ради в своїй діяльності підпорядковані безпосередньо міському голові, несуть відповідальність за здійснення повноважень, наданих їм розподілом обов’язків, згідно з додатком № 2 цього розпорядження.

 

Керуючий справами виконавчого комітету                                           Тетяна ОРЛОВА

 

 

Додаток № 2

до розпорядження міського голови

від 27 січня 2021 року  № 22-к

 

РОЗПОДІЛ   ОБОВ’ЯЗКІВ

між міським головою, секретарем міської ради, першим заступником міського голови,

заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів

та керуючим справами виконавчого комітету

 

М і с ь к и й   г о л о в а

БАКШЕЄВ  МИКОЛА  МИКОЛАЙОВИЧ

 

1. Забезпечує здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на території Первомайської міської територіальної громади в межах наданих Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», дотримання Конституції і Законів України, виконання Указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, інших актів органів виконавчої влади.

2. Організовує роботу міської ради та її виконавчого комітету в межах своїх повноважень, визначених діючим законодавством та Конституцією України.

3. Підписує рішення ради та її виконавчого комітету.

4. Вносить на розгляд ради пропозиції по кандидатурах на посади секретаря ради, першого заступника міського голови, заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів, керуючого справами виконавчого комітету.

5. Вносить на розгляд ради пропозиції про кількісний та персональний склад виконавчого комітету.

6. Вносить на розгляд ради пропозиції по структурі виконавчих органів ради, апарату ради, здійснює керівництво апаратом ради та його виконавчим комітетом.

7. Спрямовує та координує діяльність заступників міського голови, керуючого справами, керівників відділів і управлінь, самостійних структурних підрозділів виконавчого комітету Первомайської міської ради.

8. Скликає сесії ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій ради, головує на пленарних засіданнях ради.

9. Видає розпорядження, доручення у межах своїх повноважень.

10. Призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади, крім випадків, передбачених ч.2. ст.21 Закону України «Про культуру».

11. Здійснює організацію контролю за виконанням рішень міської ради та її виконавчого комітету.

12. Сприяє розвитку міжнародного співробітництва, налагодженню зовнішньоекономічних зв’язків.

13. Є розпорядником бюджетних, позабюджетних (у тому числі і валютних) коштів, використовує їх за призначенням, визначеним радою.

14. Представляє територіальну громаду, раду і її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, закладами та організаціями, незалежно від форм власності, громадянами, а також в міжнародних відносинах, згідно з діючим законодавством.

15. Забезпечує реалізацію державної політики у сфері запобігання корупції.

16. Забезпечує реалізацію повноважень міської ради в сфері містобудування та архітектури, регулювання земельних відносин, земельно-кадастрової документації та землеустрою. Організовує контроль за справлянням плати за землю.

17. Здійснює контроль за впровадженням заходів, передбачених документацією із землеустрою.

18. Організовує здійснення контролю за додержанням земельного та природоохоронного законодавства, використання і охороною земель, природних ресурсів загальнодержавного та місцевого значення.

19. Організовує вирішення земельних спорів у порядку, встановленому законом.

20. Здійснює заходи щодо організації капітального будівництва об'єктів комунального господарства, соціально-культурного призначення, жилих будинків, шляхів місцевого значення за рахунок міського, обласного бюджету.

21. Здійснює заходи щодо організації охорони, реставрації пам'яток історії і культури, архітектури та містобудування, паркових і садибних комплексів, природних заповідників.

22. Контролює проведення громадського обговорення містобудівної документації.

23. Бере участь у здійсненні державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності в межах та у спосіб, встановленими діючим законодавством.

24. Звертається до суду відносно визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, що обмежують права та інтереси територіальної громади, а також повноваження ради і її виконавчих органів.

25.Укладає від імені територіальної громади, ради та її виконавчого комітету договори, згідно з законодавством, а з питань, що належать до виключної компетенції ради, представляє їх на затвердження відповідної ради.

26. Забезпечує дотримання законодавства з розгляду звернень громадян та їх об’єднань.

27. Проводить особистий прийом громадян, розглядає звернення громадян. Організовує своєчасний і якісний розгляд заяв і скарг громадян та вживає заходів щодо усунення причин їх виникнення.

28. Скликає загальні збори громадян за місцем проживання.

29. Забезпечує на території міської територіальної громади виконання законів України та інших правових актів з питань мобілізаційної підготовки. Доводить розпорядження про виконання мобілізаційних завдань (замовлень) до підприємств, установ і організацій, які знаходяться на території міської територіальної громади і залучаються до виконання мобілізаційних завдань (замовлень) та укладає з ними договори (контракти). Здійснює під час оголошення мобілізації заходи щодо переведення підприємств, установ та організацій міської територіальної громади на умови особливого періоду.

30. Керує та здійснює контроль за планами територіальної оборони, заходами, станом виконання підготовки до виконання завдань територіальної оборони. Є начальником ланки територіальної підсистеми цивільного захисту міста Первомайський Харківської області. Керує та здійснює контроль за станом організації системи зв’язку або оповіщення цивільного захисту, заходи приведення цивільного захисту у готовність до виконання завдань на особливий період.

31. Забезпечує охорону державної таємниці відповідно до вимог режиму секретності та здійснює постійний контроль за її станом відповідно до ст.5, 37 Закону України «Про державну таємницю» у ході роботи використовує відомості, які відносяться до категорії секретної інформації зі ступенем секретності «Таємно» відповідно до ст.1.1.11.; 1.12.3; 1.12.4 ЗВТД*.

32. Здійснює інші повноваження місцевого самоврядування відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами, якщо вони не віднесені до виключних повноважень ради або не віднесені радою до відання її виконавчих органів.

33. Міський голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень. При здійсненні наданих повноважень міський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою, відповідальним – перед міською радою, а з питань  здійснення виконавчими органами ради делегованих повноважень – підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

34. Міський голова щорічно звітує міській раді про здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності виконавчими органами міської ради.

35. Міський голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами. На вимогу не менше половини депутатів ради міський голова зобов'язаний прозвітувати перед радою про роботу виконавчих органів ради у будь-який визначений ними термін.

В межах своїх повноважень сприяє діяльності:

 • Первомайської державної податкової інспекції Лозівського управління Головного управління ДФС у Харківській області;
 • Первомайського міськрайонного суду Харківській області;
 • Первомайської місцевої прокуратури;
 • Первомайського об’єднаного міського центру комплектування та соціальної підтримки Харківської області;
 • Первомайського міськрайонного відділу державної виконавчої служби Східного міжрегіонального управління міністерства юстиції (м.Харків);
 • Первомайської державної нотаріальної контори;
 • Первомайського відділення поліції № 1 Лозівського РВП Головного управління Національної поліції в Харківській області;
 • Первомайського районного відділу ДУ ДСНС України в Харківській області;
 • Первомайської міськрайонної філії Харківського обласного центру зайнятості;
 • Службі безпеки України;
 • Первомайського відділу обслуговування громадян (сервісний центр) Головного управління Пенсійного фонду України в Харківської області;
 • Первомайського Управління Державної казначейської служби України Харківської області
 • Управління Держземкадастру у Первомайському районі Харківської області;
 • Державної архітектурно-будівельної інспекції у Харківській області.

В межах своїх повноважень взаємодіє з:

 • територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади;
 • секретарем міської ради, першим заступником міського голови, заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів, керуючим справами виконавчого комітету, керівниками структурних підрозділів виконавчого комітету, керівниками підприємств, установ та організацій міської територіальної громади.

Сприяє роботі та контролює діяльність:

 • фінансового управління виконавчого комітету Первомайської міської ради;
 • юридичного відділу виконавчого комітету Первомайської міської ради;
 • відділу з питань надзвичайних ситуацій,режимно-секретної та мобілізаційної роботи  (діяльність у сфері режимно-секретної роботи та мобілізації);
 • відділу архітектури, будівництва та земельних відносин;
 • уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції.

Очолює дорадчі органи (комісії, ради тощо):

 • комісію з питань захисту прав дитини;
 • раду опіки та піклування над недієздатними та обмежено дієздатними;
 • місцеву комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій міста Первомайський Харківської області;
 • комісію з конкурсного відбору виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавців земельних торгів на конкурентних засадах;
 • комісію по визначенню та відшкодуванню Первомайській міській раді збитків, заподіяних внаслідок невикористання, самовільного зайняття та використання земельних ділянок з порушенням законодавства про плату за землю;
 • комісію з розгляду земельних спорів;
 • Раду старійшин при міському голові м.Первомайський.

 

С е к р е т а р   м і с ь к о ї   р а д и

 

 

Секретар міської ради здійснює повноваження на підставі статті 50 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», у тому числі:

1. Скликає сесії у випадках, передбачених ч.6 ст.46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

2. Організовує та контролює інформування депутатів та населення про час і місце проведення сесії ради, про питання, які передбачено внести на розгляд ради.

3. Відповідає за підготовку розпорядження міського голови про скликання сесій міської ради.

4. У випадках, передбачених ч.6 ст.46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», веде пленарне засідання ради та підписує її рішення.

5. Організовує підготовку сесій ради, питань, що вносяться на розгляд ради.

6. Забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організовує контроль за їх виконанням.

7. Організовує планування роботи міської ради та контролює своєчасне виконання плану роботи ради.

8. Координує за дорученням міського голови діяльність постійних депутатських комісій, робочих груп, сприяє організації виконання їх рекомендацій та доручень.

9. Сприяє здійсненню повноважень депутатами міської ради.

10. Відповідно до законодавства організовує здійснення заходів, пов’язаних з підготовкою виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування.

11. Співпрацює із засобами масової інформації з питань висвітлення діяльності міської ради та її виконавчих органів.

12. Забезпечує оприлюднення на офіційному сайті міської ради рішень ради відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», забезпечує офіційне оприлюднення рішень ради, які відповідно до закону є регуляторними актами, а також документів, підготовлених у процесі здійснення радою регуляторної діяльності, та інформації про здійснення радою регуляторної діяльності.

13. У межах своїх повноважень забезпечує реалізацію державної політики:

- у сфері земельних відносин;

- у галузі політико-ідеологічної сфери, налагодженні та ефективному здійсненні політичної роботи, взаємодії з політичними партіями, громадськими організаціями, вирішенні інших питань суспільно-політичного життя міста;

- у сфері запобігання корупції.

14. Вирішує за дорученням міського голови та міської ради інші питання, пов’язані з діяльністю ради та її органів.

15. Здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством.

В межах своїх повноважень взаємодіє з:

- територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади;

- першим заступником міського голови, заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів, керуючим справами виконавчого комітету, структурними підрозділами виконавчого комітету.

Керує діяльністю:

- організаційного відділу апарату міської ради;

- уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції.

Очолює дорадчі органи (комісії, ради тощо):

- комісію по попередньому розгляду пропозицій про присвоєння звання «Почесний громадянин м.Первомайський»;

- атестаційну комісію;

- конкурсну комісію з питань прийняття на вакантні посади посадових осіб апарату Первомайської міської ради та її виконавчих органів.

 

П е р ш и й   з а с т у п н и к   м і с ь к о г о   г о л о в и

ОРЄХОВ  АНТОН  ВОЛОДИМИРОВИЧ

 

Забезпечує виконання повноважень (в тому числі і делегованих) виконавчих органів міської ради відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», у галузях житлово-комунального господарства і паливно-енергетичного комплексу, з цивільного захисту, попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, економічної політики, фінансово-бюджетної політики, інвестиційної політики, соціально-економічного розвитку, планування та обліку, сприяння розвитку в місті зовнішньоекономічної діяльності, промисловості:

 1. Координує роботу об’єктів промислового виробництва, житлово-комунального господарства, зв’язку, забезпечення їх необхідного рівня та якості житлово-комунальних послуг, енергопостачання, управління комунальною власністю.
 2. Організовує роботу в порядку і межах, визначених законодавством, щодо встановлення тарифів на комунальні та інші послуги, які надаються підприємствами комунальної власності.
 3. Здійснює керівництво житлово-комунальним господарством міста (водопостачання, водовідведення, теплопостачання, утримання будинків та прибудинкової території, утримання кладовища, освітлення, ремонт доріг, зв’язок, газо- та електрозабезпечення.
 4. Забезпечує реалізацію міських програм з питань енергозабезпечення та енергозбереження, впровадження ефективної енергозберігаючої політики.
 5. Здійснює відповідно до закону контроль за дотриманням цін і тарифів.
 6. Організовує заходи щодо підготовки програм соціально-економічного розвитку міста, цільових програм з питань місцевого самоврядування, подання їх на затвердження ради, їх виконання, подання раді звітів про хід і результати виконання цих програм.
 7. Контролює виконання відповідних розділів Програми соціально-економічного розвитку міста.
 8. Забезпечує залучення на договірних засадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності до участі в комплексному соціально-економічному розвитку міста, координацію цієї роботи на території міської територіальної громади.
 9. Координує організацію роботи по залученню в економіку міста іноземних інвестицій та міжнародної технічної допомоги, розробку механізмів стимулювання та створення ефективної системи управління інвестиційним та інноваційним розвитком міста.
 10. Узгоджує пропозиції з основних напрямків інвестиційної політики міста, розробки концепцій розвитку міських інвестиційних проєктів та програм, здійснює контроль за їх реалізацією
 11. Забезпечує здійснення заходів щодо проведення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти.
 12. Розглядає та вносить пропозиції по призначенню керівників комунальних підприємств, установ та закладів, які курирує, а також щодо заохочення або дисциплінарних стягнень цих керівників.
 13. Організовує підготовку проєктів статутів комунальних підприємств і установ, які курирує, у межах, визначених законодавством.
 14. Організовує здійснення підготовки та проведення реорганізації або ліквідації підприємств, що перебувають у комунальній власності, які курирує, за винятком випадків, передбачених діючим законодавством.
 15. Контролює здійснення санації та реалізації законодавства з питань банкрутства підприємств комунальної форми власності.
 16. Організовує управління в межах, визначених радою, майном, що належить до комунальної власності міської територіальної громади.
 17. Організовує облік безхазяйного майна на території міської територіальної громади та прийняття його до комунальної власності.
 18.  Здійснює облік нежилих приміщень на відповідній території незалежно від форм власності, внесення пропозицій їх власникам щодо використання таких приміщень для задоволення потреб міської територіальної громади .
 19. Організовує роботу щодо оформлення права власності на нерухоме майно різних форм власності.
 20. Організовує контроль за станом квартирного обліку та додержання житлового законодавства.
 21. Організовує заходи щодо статистичного обліку громадян, які постійно або тимчасово проживають на території міської територіальної громади.
 22.  Забезпечує формування та ведення реєстру територіальної громади відповідно до закону.
 23. Координує роботу відділів та управлінь виконавчого комітету Первомайської міської ради з питань реалізації регуляторної політики.
 24. Узгоджує пропозиції з основних напрямків інвестиційної політики міста, розробки концепцій розвитку міських інвестиційних проєктів та програм, здійснює контроль за їх реалізацією.
 25. Організовує заходи щодо складання проєкту місцевого бюджету, подання його на затвердження міської ради, забезпечення виконання бюджету.
 26. Здійснює контроль за дотриманням зобов’язань щодо платежів до місцевого бюджету на підприємствах і в організаціях незалежно від форм власності.
 27. Здійснює заходи щодо забезпечення виконання місцевого бюджету.
 28. Організовує підготовку та виносить на розгляд міської ради пропозиції щодо встановлення розмірів місцевих податків.
 29. Організовує в установленому порядку фінансування видатків з місцевого бюджету та здійснення контролю за їх використанням.
 30. Вирішує питання об’єднання на договірних засадах коштів місцевого бюджету та інших місцевих бюджетів для виконання спільних проєктів або для спільного фінансування комунальних підприємств, установ та організацій, вирішення інших питань, що стосуються спільних інтересів територіальних громад.
 31. Організовує здійснення відповідно до закону контролю за дотриманням зобов’язань щодо платежів до місцевого бюджету на підприємствах і в організаціях незалежно від форм власності; цін і тарифів.
 32. Забезпечує вжиття у разі стихійного лиха, екологічних катастроф, пожеж, інших надзвичайних подій необхідних заходів по забезпеченню життєдіяльності підприємств, організацій, установ, врятування життя людей, збереження матеріальних цінностей.
 33. Організовує створення (в разі необхідності) в установленому порядку комунальних аварійних служб.
 34.  Організовує здійснення заходів, пов’язаних з мобілізаційною підготовкою і цивільним захистом на території міської територіальної громади.
 35. Організовує створення резервного фонду для ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.
 36. Координує розробку документів, плану Цивільного захисту міста Первомайський Харківської області на особливий період.
 37. Здійснює контроль за станом організації системи зв’язку або оповіщення цивільного захисту міської територіальної громади.
 38. Здійснює заходи приведення цивільного захисту у готовність до виконання завдань на особливий період.
 39. Забезпечує охорону державної таємниці відповідно до вимог режиму секретності та здійснює постійний контроль за її станом відповідно до ст.5, 37 Закону України «Про державну таємницю» у ході роботи використовує відомості, які відносяться до категорії секретної інформації зі ступенем секретності «Таємно» відповідно до ст. 1.1.11.; 1.12.3; 1.12.4 ЗВТД*.
 40. Організовує виконання необхідних заходів відповідно до закону щодо забезпечення державного і громадського порядку, життєдіяльності підприємств, установ та організацій, врятування життя людей, захисту їх здоров’я, збереження матеріальних цінностей.
 41. Забезпечує здійснення згідно із законодавством заходів соціального патронажу щодо осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк.
 42. Сприяє організації призову громадян на строкову військову та альтернативну (невійськову) службу, а також їх мобілізації, підготовці молоді до служби в Збройних Силах України, організації навчальних (перевірочних) та спеціальних військових зборів; забезпечення доведення до підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також населення наказу військового комісара про оголошення мобілізації.
 43. Організовує здійснення заходів, пов’язаних з мобілізаційною підготовкою та цивільною обороною на території міста.
 44. Проводить прийом громадян з особистих питань, розглядає звернення громадян. Організовує своєчасний і якісний розгляд заяв і скарг громадян та вживає заходів щодо усунення причин їх виникнення.
 45. Вирішує за дорученням міського голови інші питання, пов’язані з діяльністю виконавчих органів ради.
 46. Організовує роботу щодо інформаційного наповнення офіційного веб-сайту міської ради.

Керує діяльністю:

 • відділу житлово-комунального господарства;
 • відділу з питань надзвичайних ситуацій, режимно-секретної та мобілізаційної роботи;
 • відділу економіки;
 • відділу з обліку житла та управління комунальної власності;
 • відділу реєстрації місця проживання фізичних осіб;

Координує діяльність:

 • Первомайського комунального підприємства «Тепломережі»;
 • Первомайського комунального виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства;
 • Комунального підприємства «Жилсервіс» Первомайської міської ради Харківської області;
 • Комунального підприємства «Первомайське БТІ »Первомайської міської ради.

В межах своїх повноважень взаємодіє з:

 • територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади;
 • Первомайською державною податковою інспекцією Лозівського управління Головного управління ДФС у Харківській області;
 • Первомайським міськрайонним судом Харківської області ;
 • Первомайською місцевою прокуратурою Харківської області ;
 • Первомайським об’єднаним міським центром комплектування та соціальної підтримки Харківської області;
 • Первомайським міськрайонним відділом державної виконавчої служби Східного міжрегіонального управління міністерства юстиції (м.Харків);
 • Первомайською державною нотаріальною конторою;
 • Первомайським відділенням поліції № 1 Лозівського РВП Головного управління Національної поліції в Харківській області;
 • Первомайським районним відділом ДУ ДСНС України в Харківській області;
 • Первомайською міськрайонною філією Харківського обласного центру зайнятості;
 • Лозівським міжрайонним відділом Управління Служби безпеки України в Харківській області;
 • Первомайським відділом обслуговування громадян (сервісний центр) Головного управління Пенсійного фонду України в Харківської області;
 • Первомайським Управлінням Державної казначейської служби України Харківської області
 • Державною установою «Первомайська виправна колонія (№117 )»;
 • Первомайським міськрайонним відділом філії державної установи «Центр пробації» в Харківській області;
 • Первомайською дільницею Зміївської філії ПАТ «Харківгаз»;
 • Первомайським районним відділенням АТ «Харківобленерго»;
 • Відділеннями поштового зв'язку Харківської дирекції АТ «Укрпошта»;
 • Первомайським центром обслуговування абонентів ПАТ «Укртелеком»;
 • Виробничим підрозділом Харківської дирекції залізничних перевезень станція Лихачово філії «Південна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця»;
 • Первомайським районним управлінням Держпродспоживслужби в Харківській області;
 • Зміївським відділенням управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Харківській області;
 • міськими громадськими об’єднаннями та організаціями;
 • секретарем міської ради, заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів, керуючим справами виконавчого комітету, керівниками структурних підрозділів виконавчого комітету, керівниками підприємств, установ та організацій міської територіальної громади.

Очолює дорадчі органи (комісії, ради тощо):

 • спостережну комісію;
 • комісію з організації проведення призову громадян України на строкову військову службу;
 • комісію з перевірки стану військового обліку призовників і військовозобов’язаних на території м.Первомайський Харківської області;
 • міську комісію з питань евакуації;
 • експертну комісію з питань організації та проведення експертної цінності документів таємного діловодства (за потребою);
 • комісію з перевірки наявності секретних документів та інших матеріальних носіїв секретної інформації;
 • конкурсну комісію з відбору суб’єктів оціночної діяльності;
 • громадську комісію з житлових питань при виконавчому комітеті Первомайської міської ради;
 • житлову комісію з обліку внутрішньо переміщених осіб та надання житлових приміщень для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб при виконавчому комітеті Первомайської міської ради;
 • аукціонну комісію з приватизації об'єктів комунальної власності (визначеного об’єкта);
 • координаційну раду з питань Бюджету участі (громадського бюджету) в місті Первомайський;
 • тендерний комітет виконавчого комітету Первомайської міської ради;
 • міську комісію з питань забезпечення податкових та інших надходжень;
 • конкурсну комісію з визначення банку для розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на вкладних (депозитних) рахунках у банках;
 • постійно діючу робочу групу для розгляду тарифів на комунальні послуги;
 • штаб з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період (створюється щорічно);
 • постійно діючу міжвідомчу комісію для розгляду питань щодо відключення споживачів від мереж централізованого опалення і гарячого водопостачання та надання дозволу на розробку проєктів індивідуального (автономного) теплопостачання;
 • комісію з категоріювання та обстеження об’єктів інформаційної діяльності;
 • інші дорадчі органи, створені у межах його повноважень.

 

З а с т у п н и к   м і с ь к о г о   г о л о в и

з   п и т а н ь   д і я л ь н о с т і   в и к о н а в ч и х   о р г а н і в

БОМКО  ІРИНА  ВОЛОДИМИРІВНА

 

Забезпечує виконання повноважень (в тому числі і делегованих) виконавчих органів міської ради відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», у галузях адміністративно-територіального устрою, державної реєстрації у встановленому порядку юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, надання адміністративних послуг, у сфері соціального захисту, захисту соціально незахищених громадян на території громади. Впроваджує на території громади державної політики в галузі охорони здоров'я та медичного обслуговування населення Первомайської міської територіальної громад, а саме:

 1. Здійснює заходи з реалізації державної політики соціального захисту, захисту соціально незахищених громадян на території громади.
 2. Організовує виконання цільових і галузевих програм відповідного спрямування. Контролює виконання відповідних розділів Програми соціально-економічного розвитку міста.
 3. Сприяє впровадженню державної соціальної політики і удосконаленню системи соціального захисту населення, у тому числі від наслідків Чорнобильської катастрофи, трудових відносин, зайнятості населення, координації роботи з питань соціального партнерства, своєчасної виплати заробітної плати, пенсій та інших соціальних виплат.
 4. Сприяє організації контролю за проведенням оплачуваних громадських робіт для осіб, зареєстрованих як безробітні.
 5. Забезпечує організацію роботи з вимушеними переселенцями, вирішення проблем гуманітарної допомоги, соціального захисту військовослужбовців та працівників правоохоронних органів.
 6. Організовує підготовку і внесення на розгляд ради пропозицій щодо питань адміністративно-територіального устрою в порядку і межах повноважень, визначених законом.
 7. Забезпечує реалізацію державної політики та повноважень міської ради щодо децентралізації влади.
 8. Організовує підготовку і внесення на розгляд ради питань щодо найменування  (перейменування) вулиць, провулків, проспектів, площ, парків, скверів, мостів та інших споруд, розташованих на території Первомайської міської територіальної громади.
 9. Вживає заходів щодо поліпшення якості та удосконалення надання адміністративних послуг на території Первомайської міської територіальної громади.
 10. Організовує роботу щодо державної реєстрації у встановленому порядку юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.
 11. Забезпечує в межах наданих повноважень доступності і безоплатності медичного обслуговування на території Первомайської міської територіальної громади .
 12. Забезпечує відповідно до закону розвитку всіх видів медичного обслуговування, розвитку і вдосконалення мережі лікувальних закладів усіх форм власності, визначення потреби та формування замовлень на кадри для цих закладів, укладення договорів на підготовку спеціалістів, організації роботи щодо удосконалення кваліфікації кадрів.
 13. Організовує внесення пропозицій до відповідних органів про ліцензування індивідуальної підприємницької діяльності у сфері охорони здоров'я.
 14. Відповідно до законодавства сприяє забезпеченню пільгових категорій населення лікарськими засобами та виробами медичного призначення.
 15. Розглядає та вносить пропозиції по призначенню керівників комунальних підприємств, установ та закладів, які курирує.
 16. Проводить прийом громадян з особистих питань, розглядає звернення громадян. Організовує своєчасний і якісний розгляд заяв і скарг громадян та вживає заходів щодо усунення причин їх виникнення.
 17. Вирішує за дорученням міського голови інші питання, пов’язані з діяльністю виконавчих органів ради.
 18. Організовує роботу щодо інформаційного наповнення офіційного веб-сайту міської ради.

Керує діяльністю:

 • Управління соціального захисту населення Первомайської міської ради;
 • відділу державної реєстрації;
 • Центру надання адміністративних послуг.

Координує діяльність:

 • територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Первомайської міської ради;
 • КНП «Первомайська центральна районна лікарня»;
 • КНП «Первомайський центр первинної медико-санітарної допомоги».

У межах своїх повноважень взаємодіє з:

 • територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади;
 • Первомайською державною податковою інспекцією Лозівського управління Головного управління ДФС у Харківській області;
 • Первомайським міськрайонним судом Харківської області;
 • Первомайською місцевою прокуратурою Харківської області;
 • Первомайським міськрайонним відділом державної виконавчої служби Східного міжрегіонального управління міністерства юстиції (м.Харків);
 • Первомайською державною нотаріальною конторою;
 • Первомайським відділенням поліції № 1 Лозівського РВП Головного управління Національної поліції в Харківській області;
 • Первомайським районним відділом ДУ ДСНС України в Харківській області;
 • Первомайською міськрайонною філією Харківського обласного центру зайнятості;
 • Первомайським відділом обслуговування громадян (сервісний центр) Головного управління Пенсійного фонду України в Харківської області;
 • Первомайським районним управлінням Держпродспоживслужби в Харківській області;
 • Зміївським відділенням управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Харківській області;
 • міськими громадськими об’єднаннями та організаціями;
 • секретарем міської ради, заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів, керуючим справами виконавчого комітету, керівниками структурних підрозділів виконавчого комітету, керівниками підприємств, установ та організацій міської територіальної громади.

Очолює дорадчі органи (комісії, ради тощо):

 • міську комісію по розгляду спірних питань, що виникають під час призначення житлових субсидій, державних соціальних допомог та пільг;
 • комісію з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам та робоча група щодо здійснення додаткових перевірок фактичного місця проживання/ (перебування ) ВПО;
 • комісію з розгляду питань надання грошової допомоги постраждалим та внутрішньо переміщеним особам в м.Первомайський;
 • комісію по визначенню статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи по м.Первомайський;
 • комісію по наданню матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам міста та особам, звільненим з міст позбавлення волі;
 • комісію щодо розгляду заяв деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України або брали участь у бойових діях на території інших держав, а також їх сімей про виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення;
 • комісію по розгляду заяв громадян щодо встановлення диференційованої плати або звільнення від плати за надання соціальних послуг;
 • комісію для розгляду питань, пов’язаних із встановленням статусу учасника війни відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
 • оперативний штаб для вжиття заходів, спрямованих на раннє виявлення одиноко проживаючих людей похилого віку, осіб з інвалідністю, сімей, які опинилися у складних

 

життєвих обставинах, бездомних осіб, безпритульних і бездоглядних дітей, з метою запобігання їх переохолодженню та обмороженню  в осінньо-зимовий період;

 • топонімічну комісію;
 • робочу групу з моніторингу якості надання адміністративних послуг в Центрі надання адміністративних послуг в м.Первомайський – голова робочої групи, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів виконавчого комітету Первомайської міської ради;
 • інші дорадчі органи, створені у межах його повноважень.

 

З а с т у п н и к   м і с ь к о г о   г о л о в и

з   п и т а н ь   д і я л ь н о с т і   в и к о н а в ч и х   о р г а н і в

ХАРЧЕНКО  НІНА  ПЕТРІВНА

 

Забезпечує виконання повноважень (в тому числі і делегованих) виконавчих органів міської ради відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» у сферах сім’ї та молоді, гендерної політики, соціальної та гуманітарної політики в галузі освіти, науки, профілактики правопорушень серед неповнолітніх, дотриманням законодавства про працю, інформаційної політики, забезпечення взаємодії з засобами масової інформації, громадськими організаціями і політичними партіями, участі у проведенні виборів і референдумів у межах, визначених законодавством, охорони пам’яток історії та культури, реалізації повноважень у сфері фізичної культури і спорту, релігій, додержання належного санітарного стану територій, благоустрою територій, торгівлі та сфери послуг, захисту прав споживачів, а саме:

 1. Організовує виконання цільових і галузевих програм відповідного спрямування. Контролює виконання відповідних розділів Програми соціально-економічного розвитку Первомайської міської територіальної громади .

2. Забезпечує реалізацію державної політики та повноважень міської ради з питань сім’ї, жінок, їх соціального та правового захисту, запобігання насильству в сім’ї.

3. Сприяє розвитку гендерної політики, рівних прав і можливостей для участі жінок і чоловіків у політичному та культурному житті міста.

4. Забезпечує організацію роботи з дітьми, соціального захисту неповнолітніх, запобігання дитячій бездоглядності та вчиненню правопорушень неповнолітніми.

5. Організовує роботу з оздоровлення та відпочинку дітей і підлітків.

6. Організовує ведення обліку дітей дошкільного та шкільного віку.

7. Організовує необхідні умови для виховання дітей, молоді, розвитку їх здібностей, трудового навчання, професійної орієнтації, продуктивної праці учнів.

8. Сприяє створенню умов для розвитку культури, сприяння відродженню осередків традиційно народної творчості, національно-культурних традицій населення, художніх промислів і ремесел.

9. Сприяє роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, фондів, асоціацій, інших громадських об’єднань, які діють у сфері освіти, охорони здоров’я, культури, фізичної культури, спорту тощо.

10. Організовує заходи з охорони пам’яток історії та культури, збереження та використання культурних цінностей.

11. Сприяє створенню умов для занять фізичною культурою і спортом населення за місцем проживання та в місцях масового відпочинку.

12. Здійснює контроль за ефективним використанням спортивних споруд незалежно від форм власності.

13. Організовує надання в межах, встановлених діючим законодавством, пільг, пов’язаних з охороною материнства і дитинства.

14. Організовує контроль за дотриманням законодавства про працю, охорону праці на підприємствах, установах та організаціях усіх форм власності.

15. Здійснює контроль за дотриманням Правил благоустрою міста Первомайський.

16. Сприяє вирішенню питань торгівлі, побутового обслуговування, захисту прав споживачів, встановлення зручного режиму роботи підприємств комунального господарства, торгівлі та громадського харчування, побутового обслуговування.

17. Вносить пропозиції щодо розширення та вдосконалення мережі підприємств торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування населення.

18. Організовує здійснення відповідно до законодавства контролю за організацією обслуговування населення підприємствами торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування.

19. Організовує здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо захисту прав споживачів.

20. Вживає заходів щодо організації місцевих ярмарків, участі в регіональних ярмарках, сприяє розвитку всіх форм торгівлі.

21. Сприяє залученню на договірних засадах підприємств, установ та організацій, що не належать до комунальної власності територіальної громади, до участі в обслуговуванні населення засобами транспорту.

22. Організовує затвердження маршрутів і графіків руху місцевого пасажирського транспорту незалежно від форм власності.

23. Організовує інформаційно-аналітичне забезпечення комунікативної політики місцевої влади та взаємодії з громадськістю

24. Забезпечує реалізацію державної політики у сферах поширення інформації з метою повнішого задоволення потреби населення міста в інформаційній продукції.

25 Організовує вирішення відповідно до закону питань про проведення зборів, мітингів, маніфестацій і демонстрацій, спортивних, видовищних та інших масових заходів; здійснює контроль за забезпеченням при їх проведенні громадського порядку.

26. Організовує роботу щодо інформаційного наповнення офіційного веб-сайту міської ради.

27. Розглядає та вносить пропозиції по призначенню керівників комунальних підприємств, установ та закладів, які курирує.

28. Проводить прийом громадян з особистих питань, розглядає звернення громадян. Організовує своєчасний і якісний розгляд заяв і скарг громадян та вживає заходів щодо усунення причин їх виникнення.

29. Вирішує за дорученням міського голови інші питання, пов’язані з діяльністю виконавчих органів ради.

Керує діяльністю:

- служби у справах дітей;

- відділу освіти;

- відділу культури і туризму;

- відділу у справах молоді та спорту;

- відділу споживчого ринку та додержанням законодавства про працю;

- відділу інформаційної політики та комунікацій з громадськістю;

- відділу державного архітектурно-будівельного контролю та благоустрою території Первомайської міської ради

Координує діяльність:

 • комунальної установи «Первомайський міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» Первомайської міської ради Харківської області»;
 •  центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;
 •  комунальної установи « Інклюзивно-ресурсний центр» Первомайської міської ради;
 • радіостудії КП «Вісті Первомайщини»;
 • Первомайського професійного ліцею.

У межах своїх повноважень взаємодіє з:

 • територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади;
 • Первомайською державною податковою інспекцією Лозівського управління Головного управління ДФС у Харківській області
 • Первомайським міськрайонним судом Харківської області;
 • Первомайською місцевою прокуратурою Харківської області;
 • Первомайським об’єднаним міським центром комплектування та соціальної підтримки Харківської області;
 • Первомайським міськрайонним відділом державної виконавчої служби Східного міжрегіонального управління міністерства юстиції (м.Харків);
 • Первомайською державною нотаріальною конторою;
 • Первомайським відділенням  поліції  № 1 Лозівського РВП Головного управління Національної поліції в Харківській області;
 • Первомайським районним відділом ДУ ДСНС України в Харківській області;
 • Первомайською міськрайонною філією Харківського обласного центру зайнятості;
 • Первомайським відділом обслуговування громадян (сервісний центр) Головного управління Пенсійного фонду України в Харківської області;
 • Первомайським Управлінням Державної казначейської служби України Харківської області;
 • Виробничим підрозділом Харківської дирекції залізничних перевезень станція Лихачово філії «Південна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця»;
 • Первомайським районним управлінням Держпродспоживслужби в Харківській області;
 • Зміївським відділенням управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Харківській області;
 • міськими громадськими об’єднаннями та організаціями;
 • секретарем міської ради, заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів, керуючим справами виконавчого комітету, керівниками структурних підрозділів виконавчого комітету, керівниками підприємств, установ та організацій міської територіальної громади

Очолює дорадчі (комісії, ради тощо):

 • міський комітет забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортних інфраструктури;
 • координаційний комітет сприяння зайнятості населення та професійної орієнтації населення
 • спеціальну комісію для вжиття заходів щодо запобігання різкому зростанню безробіття під час масової вивільнення працівників;
 • комісію для обстеження зелених насаджень що підлягають видаленню;
 • постійно діючий конкурсний комітет з проведення конкурсів з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування у м.Первомайський;
 • комісію з відкриття конвертів, які містять документи для участі у конкурсі з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування у м.Первомайський;
 • комітет з визначення на конкурсних засадах підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу з організації забезпечення і підготовки матеріалів для проведення засідань конкурсного комітету з організації та проведення конкурсів на перевезення пасажирів автомобільним транспортом в м. Первомайський;
 • робочу групу по забезпеченню ефективного і безперебійного використання автомобільного транспорту на перевезення населення міста;
 • міську робочу групу з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення;
 • міську Координаційну раду з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми;
 • адміністративну комісію;
 • координаційну раду у справах дітей;
 • інші дорадчі органи, створені у межах його повноважень.

К е р у ю ч и й   с п р а в а м и   в и к о н а в ч о г о   к о м і т е т у

ОРЛОВА  ТЕТЯНА  СЕРГІЇВНА

1. Організовує кадрове, організаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого комітету.

2. Забезпечує добір, розстановку і навчання кадрів.

3. Подає міському голові пропозиції щодо структури і загальної чисельності працівників виконавчих органів міської ради, про призначення на посади і звільнення з посад працівників апарату виконавчого комітету Первомайської міської ради, керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів виконавчого комітету та їх заступників.

4. Готує замовлення на перепідготовку і підвищення кваліфікації кадрів, організовує підготовку проєктів рішень виконавчого комітету та розпоряджень міського голови з питань, що належать до його компетенції.

5. Забезпечує формування кадрового резерву.

6. Бере участь у розробці та реалізації заходів щодо вдосконалення організаційних структур виконавчих органів міської ради.

7. Розробляє та подає на розгляд міському голові пропозиції щодо розподілу обов’язків між міським головою та його заступниками.

8. Організовує діловодство в апараті виконкому, роботу з документами, формування архіву виконавчого комітету та підготовку документів для передачі на постійне зберігання до архівної установи.

9. Координує організацію та ведення бухгалтерського обліку, виконання кошторису виконавчого комітету Первомайської міської ради

10. Вирішує питання контролю за дотриманням штатної, кошторисної, розрахунково-платіжної, фінансової дисципліни в апараті міської ради та її виконавчому комітеті. Здійснює контроль за ефективним використанням матеріальних, трудових, фінансових ресурсів установи.

11. Організовує контроль та звітність за зверненнями громадян до виконавчого комітету, в тому числі на особистих прийомах посадових осіб.

12. Організовує контроль за виконанням рішень виконавчого комітету, розпоряджень і доручень міського голови, для чого вимагає від структурних підрозділів виконавчого комітету, підприємств, установ та організацій необхідні матеріали і звіти.

13. Організовує контроль за відповідністю рішень виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та інших нормативно-правових актів виконавчого комітету Первомайської міської ради вимогам чинного законодавства України та порядку їх підготовки і внесення на засідання виконавчого комітету.

14. Забезпечує в межах своїх повноважень взаємодію виконавчого комітету з міською радою, облдержадміністрацією та іншими органами виконавчої влади.

15. Організовує підготовку перспективних і поточних планів роботи виконавчого комітету; подає їх на затвердження, забезпечує контроль за їх виконанням.

16. Організовує підготовку засідань виконавчого комітету та оформлення його рішень; проведення апаратних та інших нарад і зборів.

17. Сприяє реалізації організаційно-технічних заходів по підготовці та проведенню виборів Президента України, міського голови, рад усіх рівнів, референдумів та опитувань населення.

18. Забезпечує листування по залученню в економіку громади іноземних інвестицій та міжнародної технічної допомоги, розробку механізмів стимулювання та створення ефективної системи управління інвестиційним та інноваційним розвитком громади та міжнародного співробітництва.

19. Організовує розгляд клопотань підприємств, установ і організацій належно від форм власності і внесення у встановленому порядку до відповідних органів виконавчої влади подання про нагородження державними нагородами України, нагородження Почесними грамотами міської ради, виконавчого комітету, Подяками міського голови.

20. Контролює додержання вимог Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про доступ до публічної інформації», «Про запобігання корупції», «Про очищення влади» та організації проведення в апараті міської ради та її виконавчому комітеті спеціальної перевірки, інших законодавчих актів щодо служби в органах місцевого самоврядування.

21. Контролює дотримання безпечних умов і охорони праці у виконавчому комітеті міської ради.

22. Організовує роботу щодо інформаційного наповнення офіційного веб-сайту міської ради.

Керує діяльністю:

 • відділу кадрової, організаційної роботи;
 • загального відділу;
 • фінансово-господарського відділу;
 • відділу ведення Державного реєстру виборців.

Координує діяльність:

- Первомайського комунального підприємства «Міський архів».

У межах своїх повноважень взаємодіє з:

 • територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади;
 • Первомайським міськрайонним судом Харківської області;
 • Первомайською місцевою прокуратурою Харківської області;
 • Первомайським міськрайонним відділом державної виконавчої служби Східного міжрегіонального управління міністерства юстиції (м.Харків);
 • Первомайською державною нотаріальною конторою;
 • Первомайським відділенням поліції № 1 Лозівського РВП Головного управління Національної поліції в Харківській області;
 • Первомайським районним відділом ДУ ДСНС України в Харківській області;
 • Первомайською міськрайонною філією Харківського обласного центру зайнятості;
 • Первомайським відділом обслуговування громадян (сервісний центр) Головного управління Пенсійного фонду України в Харківської області;
 • Зміївським відділенням управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Харківській області;
 • - Харківським регіональним інститутом національної Академії державного управління при Президенті України та іншими навчальними  закладами з питань підготовки магістрів державного управління та підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування;
 • архівним відділом Первомайської районної державної адміністрації;
 • міськими громадськими об’єднаннями та організаціями;
 • секретарем міської ради, заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів, керівниками структурних підрозділів виконавчого комітету, керівниками підприємств, установ та організацій міської територіальної громади.

Очолює дорадчі органи (комісії ради тощо):

- експертну комісію виконавчого комітету для організації та проведення експертизи
 цінності документів;

- комісію по списанню товарно-матеріальних цінностей  виконавчого комітету;

- інші дорадчі органи, створені у межах його повноважень.

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету                                           Тетяна ОРЛОВА

 

 

 

Вик. Ольга РУЖИНСЬКА

Переглядів: 4498
Дата публікації: 16:45 08.02.2020
Міський голова
Надіслати електронне звернення
Надіслати запит на інформацію
Анонс подій
Подій не заплановано
Нові та оновлені сторінки
Відшкодування вартості отриманих послуг при самостійному санаторно-курортному лікуванні на території   18.06.2024
СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ПЕРВОМАЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА ПЕРІОД 2024‑2   18.06.2024
Щомісячна адресна грошова допомога дітям загиблих (померлих) захисників і захисниць України   12.06.2024
Щомісячна адресна грошова допомога на оплату житлово-комунальних послуг   12.06.2024
Звіт про періодичне відстеження результативності рішення міської ради від 11.09.2014 №1051-61/6 "Про   07.06.2024
Виплата часткової компенсації за виготовлення та встановлення пам’ятних знаків (надгробків) на могил   03.06.2024
Компенсація оплати за навчання захисникам і захисницям України   03.06.2024
Співпраця з КНП "Центр Життєстійкості". Про надання послуги життєстійкості   03.06.2024
соціальна картка Терцентр   22.05.2024
соціальна картка Життєстійкість   22.05.2024
Посилання
 
 
 
 

 

 
Пошук
Міська владаМіський головаМіська радаКерівний складСтруктураВакансіїЗаходи щодо запобігання корупціїГрафік особистого прийому громадянГрафік виїзних прийомів громадянІнструкція з діловодства у виконавчому комітеті Первомайської міської ради (зі змінами Розпорядження міського голови від 01.04.2020р. №59)ДокументиРезультати поіменного голосуванняРішення Первомайської міської ради Харківської областіРішення виконавчого комітету Первомайської міської радиРозпорядження міського голови з основної діяльностіПроекти рішень Первомайської міської радиПроекти рішень виконавчого комітету Первомайської міської ради Харківської областіПереліки розпоряджень міського голови з основної діяльностіПротоколиАрхів рішень Первомайської міськради Харківської областіАрхів рішень виконавчого комітету Первомайської міськради Харківської областіПрозоре містоБюджет та фінансиПоточна діяльністьДокументиКомунальна власністьЖитлові питанняЗакупівліОчищення владиВідкриті даніДоступ до публічної інформаціїРегуляторна політика
Первомайська міська рада Харківської області >>>