Громадянам | Медицина | Оголошення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора КНП Первомайська центральна районна лікарня
Оголошення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора КНП Первомайська центральна районна лікарня

Виконавчий комітет Первомайської міської ради оголошує конкурс на зайняття вакантної посади директора Комунального некомерційного підприємства Первомайська центральна районна лікарня

Правові підстави проведення конкурсу: Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» від 19.11.1992 року № 2801-XII (зі змінами), Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 року № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я», ст. 65 Господарського кодексу України, ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказ Міністерства охорони здоров’я України від 31.10.2018 року № 1977 «Про внесення змін до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 «Охорона здоров’я»), розпорядження  Первомайського міського голови «Про проведення конкурсу на заміщення  вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства Первомайська центральна районна лікарня від 30.09.2021 року № 217-к, розпорядження  міського голови  «Про утворення конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства Первомайська центральна районна лікарня від 18.10.2021 року  № 225-к

Найменування підприємства: Комунальне некомерційне підприємство Первомайська центральна районна лікарня, скорочена назва КНП ПЕРВОМАЙСЬКА ЦРЛ (далі – Установа).

Юридичне та фактичне місцезнаходження Установи:  Україна, 64102 Харківська обл., місто Первомайський, вулиця Світанкова, будинок 3.

Статут Комунального некомерційного підприємства  Первомайська центральна районна лікарня затверджено рішенням Первомайської міської ради від 26 листопада 2020 року №1694-80/7.

Основні напрями діяльності Установи: КВЕД 86.10 Діяльність лікарняних закладів (основний); 86.21 Загальна медична практика; 86.22 Спеціалізована медична практика; 86.23 Стоматологічна практика.

Більш докладніше ознайомитись з основними напрямами діяльності Установи можна в Статуті підприємства згідно додатку 5

Структура установи: додаток 6

Кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності Комунального некомерційного підприємства Первомайська центральна районна лікарня станом на 01.10.2021 року складає:

Місцевий бюджет – 2645799,00грн.

 Додаткова дотація обласного бюджету – 1282800,00 грн.

 Залишок додаткової дотації обласного бюджету – 49900,00 грн.

 Субвенція(інша) – 687200,00 грн.

 Спеціальний фонд:

 Субвенція(інша) – 868387,00.грн.

 Місцевий бюджет – 863489,00 грн.

Документи для участі в конкурсі необхідно подати до виконавчого комітету Первомайської міської ради за адресою: 64102 Харківська обл., м.Первомайський, просп.40 років Перемоги, 1, каб.№ 15 з 22.10.2021 року до 17:00 год. 04.11.2021 року.

Номер телефону та електронна адреса для довідок: (05748) 3-61-01, e-mail: pervomaiskyorg@ukr.net.

Перелік документів, що надаються особисто або надсилаються поштою конкурсній комісії претендентом для участі у конкурсі:

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1;

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографія;

5) копія (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згода на обробку персональних даних згідно з додатком 2;

7) конкурсна пропозиція обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8) довідка МВС про відсутність судимості;

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

10) попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3;

11) заява про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4;

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Конкурсна пропозиція може містити проєкт плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три – п’ять років), в якому передбачаються:

  • план реформування закладу протягом одного року;
  • заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;
  • пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;
  • пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

Регламент виступу з конкурсною пропозицією до 40 хв, а співбесіди з претендентом до 20 хв.

 

Вимоги до претендентів (відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 31.10.2018 р. № 1977):

Повинен знати: Конституцію України, закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності закладу охорони здоров'я; профіль, спеціалізацію й особливості структури закладу охорони здоров'я; податкове та екологічне законодавство; перспективи, вітчизняні і світові тенденції технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку галузі і закладу охорони здоров'я; можливості ефективного використання виробничих потужностей, наявних технологічних процесів, їх реструктуризації або заміни; кадрові ресурси закладу охорони здоров'я; порядок розроблення і затвердження бізнес-планів, фінансових планів (у разі необхідності) та програм виробничо-господарської діяльності; ринкові методи господарювання та управління; кон'юнктуру ринку; порядок з укладення і виконання господарських та фінансових договорів, галузевих тарифних угод, колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин; вітчизняні і зарубіжні досягнення науки та технології у відповідній галузі виробництва і досвід завоювання позицій на світових та регіональних ринках продукції; основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію виробництва, праці та управління; етику ділового спілкування та ведення переговорів; трудове законодавство, технології інформаційного забезпечення управління, форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; сучасні засоби комунікацій та зв'язку; сучасну наукову літературу та науково-практичну періодику за фахом; методику визначення потреби в лікарських засобах, медичних виробах, обладнанні; специфіку менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров’я.

Кваліфікаційні вимоги (відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 31.10.2018 р. № 1977):

Вища освіта ІІ рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань «Охорона здоров’я».  

Стаж роботи: Стаж роботи не менше 3-х років стажу за основою спеціальністю або 3-х років на керівних посадах.

Документи, подані (надіслані) претендентам для участі у конкурсі, не розглядаються у разі:

1) подання їх особисто в останній день строку після закінчення робочого часу;

2) надіслання їх поштою після закінчення строку подання;

3) надіслання їх поштою протягом установленого строку подання та надходження до конкурсної комісії менше ніж за три робочих дні до дати проведення засідання з розгляду заяв та доданих до них документів.

Умови оплати праці Директора :

Умови оплати праці визначаються відповідно до контракту з директором Комунального некомерційного підприємства Первомайська центральна районна лікарня. За виконанням обов’язків, передбачених контрактом, Директорові нараховується заробітна плата відповідно до умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я, встановлених чинним законодавством України у межах кошторису витрат і видатків Установи відповідно до виділених бюджетних асигнувань та згідно із штатним розписом. Встановлення розміру премій та надбавок Директорові здійснюється відповідно до його особистого внеску в загальні результати роботи, рівня трудової та виконавчої дисципліни, інтенсивності, складності праці.

Істотні умови контракту: права і обов’язки сторін, умови матеріального забезпечення керівника, відповідальність сторін, розв’язання спорів, внесення змін і доповнень до контракту та припинення його дії.

Місце проведення конкурсу: 64102, Харківська область, м.Первомайський, просп.40 років Перемоги, 1 (3 поверх, мала зала засідань Первомайської міської ради).

Дата проведення конкурсу: 05 листопада 2021 року (о 14:00 год).

 

Додатки:

Додаток 1 письмова заява про участь у конкурсі

Додаток 2 згода на обробку персональних даних

Додаток 3 попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень

Додаток 4 заява про відсутність у діях особи конфлікту інтересів

Додаток 5 Статут КНП Первомайська центральна районна лікарня

Додаток 6 Структура установи

 УВАГА!

Додано Протокол засідання конкурсної комісії№2

Протокол засідання конкурсної комісії №3

Посилання на відеозапис конкусної пропозиції  Грімової О.М.:

Приєднані документи
Переглядів: 3047
Дата публікації: 16:31 21.10.2021
Міський голова
Надіслати електронне звернення
Надіслати запит на інформацію
Анонс подій
Подій не заплановано
Посилання
 
 
 
 

 

 
Пошук
Міська владаМіський головаМіська радаКерівний складСтруктураВакансіїЗаходи щодо запобігання корупціїГрафік особистого прийому громадянГрафік виїзних прийомів громадянІнструкція з діловодства у виконавчому комітеті Первомайської міської ради (зі змінами Розпорядження міського голови від 01.04.2020р. №59)ДокументиРезультати поіменного голосуванняРішення Первомайської міської ради Харківської областіРішення виконавчого комітету Первомайської міської радиРозпорядження міського голови з основної діяльностіПроекти рішень Первомайської міської радиПроекти рішень виконавчого комітету Первомайської міської ради Харківської областіПереліки розпоряджень міського голови з основної діяльностіПротоколиАрхів рішень Первомайської міськради Харківської областіАрхів рішень виконавчого комітету Первомайської міськради Харківської областіПрозоре містоБюджет та фінансиПоточна діяльністьДокументиКомунальна власністьЖитлові питанняЗакупівліОчищення владиВідкриті даніДоступ до публічної інформаціїРегуляторна політика
Первомайська міська рада Харківської області >>>