Міська влада | Структура | Відділ у справах молоді та спорту | Положення про відділ у справах молоді та спорту
Положення про відділ у справах молоді та спорту

                                                                           

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                          Рішенням  ___ сесії  міської  ради

                                                                       7 скликання   від______________2016 року

                                                                       

________/_______

                                                

                 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ у справах молоді та спорту виконавчого комітету Первомайської міської ради

 

РОЗДІЛ І.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відділ у справах молоді та спорту виконавчого комітету Первомайської міської ради Харківської області (далі – відділ) утворюється Первомайською міською радою та її виконавчим органом.

1.2. Відділ є структурним підрозділом , підзвітний і підконтрольний голові міськвиконкому та заступнику голови з питань діяльності виконавчих органів (згідно розподілу обов'язків).

 1.3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства молоді та спорту України і Міністерства соціальної політики України, інших центральних органів виконавчої влади, наказами директора Департаменту у справах молоді та спорту обласної державної адміністрації, а також цим Положенням.

 1.4.Відділ не є юридичною особою. Фінансування та матеріально – технічне забезпечення відділу здійснюється за рахунок коштів міського бюджету.

                  РОЗДІЛ ІІ. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

 

2.1. забезпечення реалізації на території м. Первомайський  державної політики з питань молоді та спорту,  оздоровлення і відпочинку дітей.

2.2. виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на
забезпечення розвитку творчих та інтелектуальних здібностей молоді,
формування навичок здорового способу життя молоді, реалізацію права дітей
на оздоровлення та відпочинок.

 2.3.координація  діяльності з питань реалізації державної політики стосовно
молоді, спорту та оздоровлення та відпочинку дітей.

2.4 сприяння  молодіжним, дитячим та іншим громадським організаціям у проведенні ними роботи з питань молоді, фізичної культури та спорту,   оздоровлення дітей.

2.5. організація та проведення заходів, спрямованих на забезпечення дозвілля молоді (конкурси, фестивалі, виставки тощо).

2.6. організація і проведення заходів, спрямованих на формування навичок здорового способу життя та профілактику соціально небезпечних хвороб у молодіжному середовищі.

2.7. організація і проведення заходів, спрямованих на забезпечення розвитку творчих та інтелектуальних здібностей молоді.

2.8. організація та проведення серед населення району інформаційних компаній, спрямованих на  профорієнтацію молоді.

2.9. організація відпочинку, дозвілля і оздоровлення дітей та молоді.

 2.10. участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку  міста.

 

                              РОЗДІЛ ІІІ. ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ

 Відділ відповідно до покладених на нього завдань

  3.1. готує пропозиції до проектів місцевих програм поліпшення
становища молоді, фізичної культури та спорту, оздоровлення та відпочинку дітей,  розвитку творчих й інтелектуальних здібностей та формування навичок здорового способу життя молоді,  забезпечує їх виконання.

3.2.розробляє   і подає на розгляд пропозиції   щодо   фінансування   та   матеріально-технічного   забезпечення, необхідного для виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на поліпшення становища молоді, фізичної культури та спорту, оздоровлення та відпочинок дітей.

3.3. готує пропозиції стосовно вдосконалення нормативно-правової бази з питань, що належать до його компетенції.

 3.4. готує та подає в установленому порядку аналітичні матеріали і статистичну звітність з питань, що належать до його компетенції.

3.5. сприяє в межах своїх повноважень виконанню програм (проектів), розроблених молодіжними, дитячими та іншими громадськими організаціями.

3.6. координує в межах своїх повноважень здійснення заходів,
спрямованих на організацію оздоровлення та відпочинку дітей, самостійно
виконує відповідні програми.

3.7. проводить роботу, спрямовану на виявлення, підтримку і розвиток талановитої та обдарованої молоді, сприяє її підтримці, організовує та бере участь у проведенні олімпіад, конкурсів, турнірів, виставок, фестивалів творчості, конференцій, форумів, інших заходів, спрямованих на підвищення культурно-освітнього та загального фізичного рівня дітей і молоді.

3.8. сприяє працевлаштуванню та зайнятості молоді, розвитку молодіжної підприємницької діяльності.

3.9. вживає в межах своїх повноважень заходів до утвердження здорового способу життя у молодіжному середовищі, проводить інформаційно-просвітницьку роботу щодо протидії поширенню соціально-небезпечних хвороб серед молоді.

3.10. порушує в установленому порядку клопотання про відзначення обдарованої молоді державними нагородами, присвоєння їм стипендій і премій Кабінету Міністрів України, грантів Президента України обдарованій молоді.

3.11. сприяє залученню коштів підприємств, установ та організацій для підтримки молоді,  розвитку фізичної культури та спорту, оздоровлення та відпочинку дітей.

3.12. проводить серед населення інформаційну, роз'яснювальну та пропагандистську роботу, зокрема через друковані та аудіовізуальні засоби масової інформації, з питань, що належать до його компетенції.

3.13. здійснює в межах своїх повноважень контроль за організацією та проведенням заходів з питань молодіжної політики, фізичної культури та спорту, за використанням фінансових та матеріальних ресурсів, що виділяються з місцевого бюджету з цією метою.

3.14. вносить пропозиції до проекту місцевого бюджету, забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів.

3.15. бере участь у межах компетенції у розробленні проектів розпоряджень міського голови, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи міськвиконкому.

3.16. бере  участь  у  підготовці  звітів міського голови   для їх розгляду на сесії з питань, що належать до його компетенції.

3.17. самостійно або разом з іншими структурними підрозділами готує інформаційні та аналітичні матеріали для подання міському голові.

 3.18. готує  (бере  участь  у  підготовці)  договорів, протоколів і робочих груп у межах своїх повноважень.

 3.19. розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян.

 3.20. опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів Первомайської міської ради.

 3.21. забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є.

 3.22. інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень.

 3.23. надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень.

 3.24.здійснює повноваження, делеговані органами місцевого  самоврядування.

 3.25. організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.

3.26. забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом

3.27.  забезпечує захист персональних даних.

 

                            РОЗДІЛ ІV. ПРАВА ВІДДІЛ

Відділ має право

4.1. залучати до розгляду питань, що належать до його компетенції, спеціалістів інших структурних підрозділів виконавчого комітету Первомайської міської ради, підприємств, установ та організацій (за погодженням їх керівників), представників громадських об'єднань (за згодою).

 4.2. отримувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів виконавчого комітету Первомайської міської ради, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності та їх посадових осіб інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

 4.3. організовувати в установленому порядку виготовлення методичних,
інформаційних матеріалів, проводити семінари, конференції, «круглі столи» з
питань, що належать до компетенції Відділу.           

4.4. Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами виконавчого комітету Первомайської міської ради, а також підприємствами, установами та організаціями, об’єднаннями громадян та окремими громадянами.

                                            

                                        РОЗДІЛ V.ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ

5.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою за поданням заступника голови згідно з розподілом обов’язків та за погодженням з Департаментом у справах молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації. На посаду начальника призначається особа, яка має повну вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста і досвідом роботи згідно довідника типових кваліфікаційних характеристик державних службовців.

5.2.Начальник відділу:

 1)здійснює керівництво діяльністю Відділу, несе персональну відповідальність перед міським головою за виконання покладених на нього завдань;

 2) подає на затвердження міському голові положення про Відділ;

3) планує роботу Відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи виконавчого комітету Первомайської міської ради;

 4) розробляє посадові інструкції працівникам відділу;    

 5) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях виконавчого комітету, сесіях Первомайської міської ради що належать до компетенції Відділу та розробляє проекти відповідних рішень;

 6) брати участь у засіданнях виконавчого комітету Первомайської міської ради;

 7) представляє інтереси Відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами виконавчого комітету Первомайської міської ради,  підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва виконавчого комітету Первомайської міської ради;

 8) забезпечує дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

 9) забезпечує в межах своїх повноважень збереження у Відділі інформації з обмеженим доступом;

 10) здійснює інші повноваження, покладені на нього відповідно до чинного законодавства.

                

РОЗДІЛVІ.ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І СКАСУВАННЯ ПОЛОЖЕННЯ

 Внесення  будь – яких змін до цього Положення чи його скасування здійснюється тільки за рішенням міської ради.

 

Міський голова                                               М.М. Бакшеєв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переглядів: 555
Всього переглядів вкладених ресурсів: 555
Міський голова
Надіслати електронне звернення
Надіслати запит на інформацію
Анонс подій
Подій не заплановано
Нові та оновлені сторінки
Посилання
 
 
 
 

 

 
Пошук
Міська владаМіський головаМіська радаКерівний складСтруктураВакансіїЗаходи щодо запобігання корупціїГрафік особистого прийому громадянГрафік виїзних прийомів громадянІнструкція з діловодства у виконавчому комітеті Первомайської міської ради (зі змінами Розпорядження міського голови від 01.04.2020р. №59)ДокументиРезультати поіменного голосуванняРішення Первомайської міської ради Харківської областіРішення виконавчого комітету Первомайської міської радиРозпорядження міського голови з основної діяльностіПроекти рішень Первомайської міської радиПроекти рішень виконавчого комітету Первомайської міської ради Харківської областіПереліки розпоряджень міського голови з основної діяльностіПротоколиАрхів рішень Первомайської міськради Харківської областіАрхів рішень виконавчого комітету Первомайської міськради Харківської областіПрозоре містоБюджет та фінансиПоточна діяльністьДокументиКомунальна власністьЖитлові питанняЗакупівліОчищення владиВідкриті даніДоступ до публічної інформаціїРегуляторна політика
Первомайська міська рада Харківської області >>>