Громадянам | Медицина | КНП "Первомайська центральна районна лікарня" | Статут комунального закладу охорони здоров'я Первомайської центральної районної лікарні
Статут комунального закладу охорони здоров'я Первомайської центральної районної лікарні

 

УКРАЇНА

Первомайська міська рада Харківської області

7 сесія   7 скликання

 

                           Р І Ш Е Н Н Я                           

                                                                                                         

від 11 лютого 2016 року                                                                             № 91-7/7

м. Первомайський

 

Про затвердження  Статуту

 комунального закладу охорони здоров'я

Первомайської центральної  районної  лікарні

в новій редакції

 

      На підставі клопотання від 05.01.2015року №05/12 головного лікаря коммунального закладу охорони здоров'я  Первомайської центральної  районної  лікарні І.І.Панаріна, відповідно до ст..16 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», керуючись ст..25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Затвердити Статут коммунального закладу охорони здоров'я Первомайської центральної  районної  лікарні в новій редакції (додається).

2.Головному лікарю КЗОЗ ПЦРЛ  І.І.Панаріну провести реєстрацію  статуту згідно чинного законодавства.

3.Рішення міської ради №951-57/6 від 24.04.2014 року «Про затвердження  Статуту коммунального закладу охорони здоров'я Первомайської центральної  районної  лікарні в новій редакції» вважати таким, що втратило чинність.

4.Контроль за виконням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Н.П.Харченко та постійну комісію з питань соціально-культурного розвитку.

 

 

 

Міський голова                                                               М.М.Бакшеєв

 

 

 

 

СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ

ПЕРВОМАЙСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ

 

(нова редакція)

 

 

 

 

2016 р.

м. Первомайський

 

1. Розділ  "Загальні положення"

1.1.Заклад здійснює свою діяльність на основі Конституції України, Законів України: (Основи Законодавства України про охорону здоров’я) «Про місцеве самоврядування в Україні», господарського кодексу України, і бюджетного кодексу України, Указу Президента України від 6.12.05р № 1649\2005 «Про невідкладні заходи щодо реформування системи охорони здоров’я населення» та інших законодавчих актів, діючих на території України і на основі цього Статуту.

1.2.Цей статут визначає юридичний статус, предмет на мету діяльності "КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ПЕРВОМАЙСЬКА ЦРЛ", далі названий заклад.

1.3.КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я «ПЕРВОМАЙСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ» (далі – Лікарня)   створено на базі центральної районної лікарні. Рішенням VI сесії ІІ скликання Первомайської міської ради народних депутатів від 11.05.1995 року ПЕРВОМАЙСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ прийнята до комунальної власності міста.

1.4.Згідно рішення сесії 6 скликання Первомайської міської ради Харківської області від 16.12.2010 року та рішення 2 сесії 6 скликання Первомайської районної ради Харківської області від 10.12.2010 року, засновниками КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я «ПЕРВОМАЙСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ» в рівних частинах є:

- юридична особа ПЕРВОМАЙСЬКА МІСЬКА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ – код ЄДРПОУ 26149691, юридична адреса: 64102, Харківська область, місто Первомайський, проспект Перемоги, 40;

- юридична особа ПЕРВОМАЙСЬКА РАЙОННА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ – код ЄДРПОУ 04058752, юридична адреса: 64107, Харківська область, місто Первомайський, вул. Соборна, будинок 16.

1.5.Лікарня належить до сфери управління Первомайської міської ради Харківської області  та Первомайської районної ради Харківської області (далі – Засновники).

 1.6.Лікарня є неприбутковою організацією.

1.7.Повна назва закладу – КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ПЕРВОМАСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ;

Скорочена назва – КЗОЗ ПЦРЛ.

1.8.Юридична адреса Лікарні: 64102 Харківська обл.. м. Первомайський вул. Світанкова 3.

2. Розділ  "Юридичний статус  Лікарні"

2.1.Лікарня є самостійним лікувально-профілактичним та господарюючим суб’єктом із статусом комунального некомерційного (не прибуткового) підприємства та наділена усіма правами юридичної особи з дня її державної реєстрації.

2.2.Лікарня є юридичною особою. Прав та обов’язків юридичної особи набуває з дня її державної реєстрації.

2.3.Лікарня діє на підставі Конституції України, Основ законодавства України про охорону здоров’я, Господарського та Цивільного кодексів України, Закону України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти», інших законів України, указів Президента України, Постанов Кабінету Міністрів України, загальнообов’язкових для всіх закладів охорони здоров’я наказів та інструкцій Міністерства охорони здоров’я України, загальнообов’язкових нормативних актів інших центральних органів виконавчої влади, відповідних рішень місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування та цього Статуту.

2.4.Лікарня має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банків, гербову печатку і печатки, штампи та фірмові бланки із своїм найменуванням.

2.5.Лікарня відповідає за своїми зобов’язаннями коштами та іншим майном, що є в її розпорядженні, крім основних фондів. У разі недостатності таких коштів та майна у лікарні відповідальність за її зобов’язаннями несе власник.

2.6.Лікарня не несе відповідальності  за зобов’язаннями держави та Засновника.

2.7.Лікарня має право укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, бути позивачем і відповідачем у суді.

2.8.Лікарня має право вступати до асоціацій, консорціумів, концернів та інших об’єднань підприємств лише за погодженням із Засновником.

2.9.Лікарня для здійснення своєї діяльності створює інші структурні підрозділи, в тому числі штати, котрі утримуються за рахунок спецкоштів.

3. Розділ "Мета і предмет діяльності"

3.1.Лікарня є багатопрофільним лікувально-профілактичним закладом, призначеним для надання медичної допомоги населенню міста та району.

3.2.До складу Лікарні входять структурні підрозділи (в т.ч. штати, котрі утримуються за рахунок спецкоштів), що створюються відповідно до чинного законодавства, цього Статуту та рішень Засновника.

3.3. Основною метою і предметом  діяльності Лікарні є:

3.3.1. Здійснення медичної практики;

3.3.2. Надання населенню, згідно з вимогами відповідних нормативно-правових актів, медичних послуг, спрямованих на збереження, поліпшення та відновлення здоров'я.

3.3.3. Забезпечення населення в повному обсязі висококваліфікованою поліклінічною, стаціонарною та невідкладною медичною допомогою.

3.3.4. Своєчасне освоєння та широке впровадження в практику роботи стаціонару і поліклініки сучасних методів і засобів діагностики та лікування.

3.3.5. Систематична розробка і проведення заходів, направлених на покращення роботи як в стаціонарі так і в поліклініці, підвищення якості лікувально-профілактичного обслуговування населення, зменшення захворюваності, інвалідності, загальної смертності.

3.3.6. Широке використання в комплексній терапії лікувального харчування, фізіотерапевтичних методів лікування і лікувальної фізкультури.

3.3.7.Залучення до консультації хворих висококваліфікованих спеціалістів з обласних лікувально-профілактичних закладів, та працівників науково-дослідницьких інститутів.

3.3.8. Організація постійного проведення підвищення кваліфікації лікарів та середнього медичного персоналу.

3.3.9. Організація попередніх і періодичних профілактичних медичних оглядів працівників, які обслуговуються лікарнею і підлягають зазначеним оглядам.

3.3.10. Організація і проведення заходів з санітарно-гігієнічного виховання населення, пропаганди здорового способу життя.

3.3.11. Координація лікувально-профілактичної та організаційно-методичної роботи, яка проводиться всіма спеціалістами, лікувально-профілактичними установами на території району та міста Первомайський.

3.3.12. Організація, керівництво та контроль за постановкою та рівнем статистичного обліку і звітності в лікувально-профілактичних установах.

3.3.13. Вивчення та розповсюдження досвіду передових лікувально-профілактичних установ області, району та міста.

3.3.14. Здійснення іншої діяльності, необхідної для належного забезпечення профілактики, діагностики і лікування хвороб, травм, отруєння чи інших розладів здоров'я та медичного контролю за перебігом вагітності й надання медичної допомоги при пологах.   

3.3.15. Організація взаємодії з іншими закладами охорони здоров'я, з метою забезпечення наступництва у наданні медичної допомоги на різних рівнях та ефективного використання ресурсів системи медичного обслуговування.

3.3.16. Надання термінової та консультативної кваліфікованої медичної допомоги будь-якому громадянину України, громадянам зарубіжних держав, які звернуться за медичною допомогою.

3.3.17. Організація і надання платних послуг населенню відповідно до цін та тарифів, затверджених у встановленому чинним законодавством порядку, а також на підставі укладених договорів з підприємствам, установами, організаціями та громадянами.

3.3.18. Створення за погодженням із Засновниками штатів, котрі утримуються за рахунок спецкоштів.

3.3.19.Взяття та зберігання донорської крові;

3.3.20.Виготовлення компонентів крові;

3.3.21.Придбання, зберігання, перевезення, відпуск, використання, знищення наркотичних засобів (списку 1 таблиці ІІ та списку 1 таблиці ІІІ), психотропних речовин (списку 2 таблиці ІІ та списку 2 таблиці ІІІ) і прекурсорів (списків 1 та 2 таблиці ІV) «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів»;

3.3.22.Придбання та відпуск лікарських засобів, виробів медичного призначення;

3.3.23.Діяльність закладу, яка потребує ліцензування, здійснюється у межах діючого законодавства України.

4. Розділ  « Права та обов’язки Лікарні»

4.1.Лікарня має право самостійно:

4.1.1.Організовувати роботу всіх підрозділів Лікарні, встановлювати режим роботи стаціонару та поліклініки, графіки прийому та обслуговування населення.

4.1.2.Заключати будь-які договори (угоди) на покращення матеріально-технічного стану Лікарні, в порядку передбаченому чинним законодавством України та рішеннями Засновників.

4.1.3.Формувати кадровий склад лікувальних закладів, структурних підрозділів та відділень Лікарні.

4.1.4.Надавати платні послуги в порядку, передбаченому чинним законодавством, цим Статутом та рішеннями Засновників.

4.1.5.Здійснювати  придбання, ввезення, зберігання, відпуск та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів.

4.1.6.Визначати стратегію та основні напрями свого розвитку відповідно до державних програм та замовлень, плану фінансування та плану розвитку Лікарні;

4.1.7.Організовувати свою діяльність щодо забезпечення виконання договору про надання медичних послуг за рахунок коштів місцевого бюджету та виконання інших укладених договорів;

4.1.8.Приймати рішення про розподіл свого доходу  з урахуванням вимог положень п.п. 4.2.7  цього Статуту.

4.2.Обов’язки Лікарні:

4.2.1.Забезпечувати надання медичних послуг за рахунок коштів місцевого бюджету та інших укладених договорів;

4.2.2.Забезпечувати своєчасну сплату податків і зборів (обов’язкових платежів) до бюджету та до державних цільових фондів згідно з законодавством України;

4.2.3.Забезпечувати цільове використання закріпленого за нею майна та виділених бюджетних коштів;

4.2.4.Здійснювати будівництво, реконструкцію, модернізацію, капітальний ремонт основних фондів, а також забезпечувати своєчасне освоєння нових виробничих потужностей;

4.2.5.Створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечувати додержання законодавства про працю, соціальне страхування, правил та норм охорони праці, техніки безпеки;

4.2.6.Здійснювати заходи з удосконалення організації своєї діяльності;

4.2.7.Здійснювати заходи з удосконалення організації заробітної плати працівників з метою посилення їх матеріальної заінтересованості як у результатах особистої праці, так і у загальних підсумках діяльності лікарні, забезпечувати економічне і раціональне використання споживання і своєчасні розрахунки з працівниками підприємства;

4.2.8.Виконувати норми і вимоги щодо охорони довкілля, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.

4.2.9.Формування заявок на закупівлю медичного обладнання, лікарських засобів, спеціальних санітарних транспортних засобів, що централізовано постачаються за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів, організація відповідно до законодавства таких закупівель;

 4.2.10. Здійснення контролю за якістю та обсягами лікувально-профілактичної допомоги, що надається населенню району та міста закладами охорони здоров'я незалежно від їх форми власності та підпорядкування;

4.2.11.Проведення аналізу показників стану здоров'я населення району та міста, розробка та забезпечення виконання заходів щодо запобігання та зниження рівнів захворюваності і втрати працездатності населення району та міста, пропагування здорового способу життя;

4.2.12.Сприяння відповідно до законодавства проведенню заходів щодо захисту навколишнього природного середовища та підтримки санітарно-епідемічного благополуччя населення району та міста;

4.2.13.Координація в установленому порядку роботи із забезпечення надання медико-санітарної допомоги населенню району та міста під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

4.2.14.Сприяння проведенню систематичного медичного обстеження (диспансеризації) осіб, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, та осіб, евакуйованих та відселених із зон відчуження, а також тих, хто проживає на території радіаційного забруднення;

4.2.15.Організація відповідно до законодавства роботи з охорони материнства і дитинства, контроль за станом здоров'я дітей у дошкільних та інших навчальних закладах району та міста незалежно від їх форми власності та підпорядкування;

4.2.16.Проведення роботи по профілактиці, ранньому виявленню та лікуванню туберкульозу, інфекційних, онкологічних, професійних та інших захворювань і всіх видів травматизму на території району та міста.

4.2.17.Забезпечення пріоритетної медичної допомоги вагітним жінкам, дітям, інвалідам Великої Вітчизняної війни, учасникам бойових дій, учасникам війни, особам, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС та іншим декретованим контингентам населення, їх диспансерний нагляд та своєчасне оздоровлення.

4.2.18.Виконання організаційно-методичних та лікувальних заходів по ліквідації наслідків нещасних випадків, стихійних лих та інших надзвичайних ситуацій в разі їх виникнення.

4.2.19.Проведення аналізу своєї діяльності та своєчасно надавати необхідну звітність.

5. Розділ "Майно Лікарні"

5.1.Майно Лікарні становлять основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі Лікарні.

5.2.Майно Лікарні, що перебуває у спільній комунальній власності територіальних громад м. Первомайський Харківської області, надається Лікарні безоплатно і закріплюється за нею на праві оперативного управління. Здійснюючи право оперативного управління, Лікарня володіє та користується зазначеним майном. В разі ліквідації Лікарні майно, що належить до спільної  комунальної власності територіальних громад району, підлягає безоплатній передачі на баланс Засновників.

5.3.Лікарня має право розпоряджатися закріпленим за нею на праві оперативного управління майном, що перебуває у комунальній власності і належить до основних фондів Лікарні, лише за дозволом Засновників.

5.4.Джерелами формування майна Лікарні є:

  •  майно, передане їй Засновниками;
  • кошти, отримані з місцевого бюджету на медичні послуги, доходи, одержані від надання медичних послуг на відплатній основі за рахунок інших джерел фінансування; кредити банків та інших кредиторів; капітальні вкладення та дотації з бюджетів; інші джерела, не заборонені законодавством України;
  • благодійні внески від фізичних та юридичних осіб.

5.5.Посадові (службові) особи Лікарні у встановленому порядку несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення достовірність бухгалтерського та податкового обліку та статистичної звітності.

6. Розділ "Органи управління"

6.1. Управління закладом здійснюється згідно з цим Статутом головним лікарем Лікарні (далі – керівник).

6.2. Засновники (на пленарних засіданнях) в порядку і межах, визначених чинним законодавством та цим Статутом, приймають спільні рішення про:

-створення, припинення (злиття, приєднання, поділ, перетворення, ліквідація) діяльності Лікарні, створення ліквідаційної комісії;

-затвердження Статуту Лікарні та внесення змін до нього;

-погоджують участі Лікарні у створенні інших юридичних осіб;

-відчуження, списання, заставу та передачу в користування (оренду) майна, що відноситься до основних засобів та є спільною сумісною власністю територіальної громади закріплене за Лікарнею на праві оперативного управління;

-затвердження кошторису Лікарні на календарний рік на підставі затверджених бюджетів району та міста.

6.3.Призначення Керівника закладом здійснюється спільно: рішенням Первомайської районної ради та розпорядженням Первомайського міського голови та за погодженням з Департаментом охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації.

6.4.Керівник закладу самостійно вирішує питання діяльності закладу згідно чинного Законодавства крім віднесених Статутом до компетенції інших органів управління.

6.5.Керівники і фахівці підрозділів призначаються на посаду і звільнюються з посади Керівником закладу; заступники керівника – за  погодженням з Первомайським міським головою та головою Первомайської районної ради.

6.6. Головний лікар у межах своєї компетенції:

6.6.1.Видає накази, обов'язкові для всіх працівників Лікарні;

6.6.2. Без доручення діє від імені Лікарні, представляє її у взаємовідносинах з підприємствами, установами, організаціями та у відповідних державних органах, судових установах;

6.6.3.Розпоряджається майном та коштами Лікарні в межах повноважень, передбачених цим Статутом;

6.6.4. Затверджує положення про відокремлені підрозділи (в тому числі штати, котрі утримуються за рахунок спецкоштів), інші структурні підрозділи, які створюються відповідно до чинного законодавства України;

6.6.5. Укладає договори;

6.6.6. Видає доручення;

6.6.7. Щорічно звітує про діяльність Лікарні перед Засновниками, готує на їх запити відповідні документи;

6.6.8. Відкриває та закриває рахунки Лікарні у банківських установах, відділеннях Державного казначейства України;

6.6.9. Розробляє структуру управління та затверджує штатний розпис Лікарні;

6.6.10. Затверджує своїм наказом розподіл обов’язків між заступниками Головного лікаря, посадові обов’язки інших працівників Лікарні;

6.6.11. У відповідності з трудовим законодавством наймає та звільняє працівників, укладає з ними трудові договори та угоди, виносить заохочення та накладає стягнення на персонал, у передбаченому законом порядку;

6.6.12. Вносить пропозиції Засновникам щодо внесення змін та доповнень до Статуту. Статут підписує головний лікар та узгоджує з вищим органом охорони здоров’я.

6.7. Головний лікар несе персональну відповідальність за всю медичну, організаційно-методичну, адміністративно-господарську і фінансову діяльність Лікарні, призначає відповідальних осіб за збереження майна та коштів, виконання правил протипожежної безпеки, санітарних норм та правил експлуатації обладнання і забезпечення безпечних умов праці.

6.8. Головний лікар вносить на розгляд Засновників кандидатури заступників Головного лікаря щодо призначення та звільнення з вказаних посад.

6.9. Відпустки, відрядження (понад 1 день) головного лікаря погоджуються з Первомайським міським головою та головою Первомайської районної ради.

6.10. При відсутності Головного лікаря в зв'язку з його перебуванням у відпустці, з хворобою, з навчанням чи відрядженням тощо, керівництво Лікарнею здійснює заступник Головного лікаря з медичної частини населення, а у разі його відсутності інший заступник Головного лікаря відповідно до посадової інструкції. На час виконання обов'язків Головного лікаря вищезазначені посадові особи наділяються всіма правами, передбаченими цим Статутом для Головного лікаря, та несуть відповідальність за прийняті ними рішення. У разі звільнення Головного лікаря за власним бажанням або з інших підстав за його ініціативою керівництво Лікарнею здійснює заступник головного лікаря з  медичної частини населення, а у разі його відсутності, один із інших заступників головного лікаря.

        6.11. Головний лікар щорічно звітує перед Засновниками про свою роботу на посаді та роботу Лікарні за відповідний період.

        6.12. Відносини Засновників та Головного лікаря регулюються цим Статутом та відповідним трудовим договором.

6.13. Питання притягнення головного лікаря Лікарні до дисциплінарної відповідальності визначається відповідними рішеннями Засновників, прийнятими на сесіях  Первомайської міської ради та Первомайської районної ради.

6.14. Між адміністрацією і трудовим колективом укладається колективний договір, який не повинен суперечити діючому законодавству України. Колективний договір регулює виробничі трудові відносини трудового колективу і адміністрації закладу.

6.15. Трудовий колектив складають усі громадяни, які своєю працею приймають участь в його діяльності на основі трудового договору, а також інших форм, регулюючих трудові відносини працівника з закладом.

6.16. Вищим органом самоврядування трудового колективу Лікарні є загальні збори, якими реалізуються повноваження трудового колективу шляхом укладання колективного договору з адміністрацією Лікарні згідно до вимог чинного законодавства. Загальні збори скликаються не рідше ніж 1 раз на рік. Інтереси трудового колективу Лікарні представляє профспілковий комітет.

7. Розділ «Організаційна структура та організація роботи Лікарні».

7.1. Структурними підрозділами лікарні є:

 

Первомайська центральна районна лікарня

1

ЦРЛ. Загальнолікарняний персонал

2

ЦРЛ Лікарняна аптека

3

ЦРЛ. Приймальне відділення

4

ЦРЛ. Патологоанатомічне відділення

5

ЦРЛ. Центральна стерелізаційна

6

ЦРЛ. Фізіотерапевтичне відділення

7

ЦРЛ. Інформаційно-аналітичний відділ

8

ЦРЛ. Допоміжні лікувально-діагностичні підрозділи

8.1

ЦРЛ. Рентгенологічний кабінет

8.2

ЦРЛ .Кабінет функціональної діагностики

8.3

ЦРЛ .Кабінет ультразвукової діагностики

8.4

ЦРЛ. Оглядовий кабінет

8.5

ЦРЛ. Клініко-діагностична лабораторія

8.5.1

ЦРЛ. Бактеріологічний відділ

8.5.2

ЦРЛ. Лабораторія діагностики ВІЛ-інфекції

8.6

ЦРЛ. Ендоскопічний кабінет

9

ЦРЛ. Поліклінічне відділення

10

ЦРЛ. Жіноча консультація

11

ЦРЛ. Здоровпункт "Первомайський професійний ліцей"

12

ЦРЛ. Лікарі-інтерни

13

ЦРЛ. Стоматологічне відділення по прийому дорослого та дитячого населення

14

ЦРЛ. Дитяче поліклінічне відділення

15

ЦРЛ. Стаціонарні відділення

15.1

ЦРЛ .Акушерсько-гінекологічне відділення

15.2

ЦРЛ. Загально-терапевтичне відділення

15.3

ЦРЛ. Інфекційне відділення

15.4                     15.4

ЦРЛ. Педіатричне відділення

15.5

ЦРЛ. Загально-хірургічне відділення

15.6                     15.6

ЦРЛ. Відділення анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії

15.7

ЦРЛ. Операційний блок

15.8

ЦРЛ. Відділення трансфузіології

16

ЦРЛ. Адміністративно-управлінський персонал

17

ЦРЛ. Бухгалтерія

18

ЦРЛ. Господарсько-обслуговуючий персонал

19

ЦРЛ. Гараж

20

ЦРЛ. Кухня лікувально-профілактичного закладу

21

ЦРЛ. Штати, котрі утримуються за рахунок спецкоштів

21.1

ЦРЛ .Стоматологічно-ортопедичний кабінет

21.2.

ЦРЛ. Відділення по проведенню профілактичних медичних оглядів

        7.2.Порядок внутрішньої організації та сфери діяльності структурних підрозділів Лікарні затверджуються Керівником Лікарні.

7.3.Структурні підрозділи Лікарні використовують надане їм майно на основі права оперативного використання майна в обсязі, що встановлюється Керівником Лікарні.

7.4.З метою забезпечення своєї господарської діяльності Лікарня забезпечує найм працівників, які мають відповідну професійну підготовку та кваліфікацію, що відповідають вимогам чинного законодавства.

7.5.Функціональні обов’язки та посадові інструкції працівників Лікарні затверджуються її Керівником.

7.6.Надання медичних послуг Лікарнею забезпечується у цілодобовому режимі в порядку, що встановлюється Керівником Лікарні з урахуванням вимог відповідного законодавства щодо забезпечення доступності для населення невідкладної медичної допомоги та законодавства про працю.

8. Розділ "Господарська , економічна, соціальна діяльність  Лікарні"

8.1. Фінансування здійснюється за рахунки місцевого бюджету, фондів медичного страхування, благодійних фондів, за рахунок надання платних медичних послуг, одержанні добровільної компенсації за наданні медико-санітарні послуги.

8.2. Лікарня  встановлює форми, системи і розміри оплати праці, за штатними нормативами затвердженими згідно діючому законодавству.

8.3. Лікарня надає медико-санітарні послуги в порядку, передбаченим діючим законодавством.

8.4. Відносини Лікарні з іншими підприємствами, організаціями, і громадянами у всіх сферах господарської діяльності здійснюється на основу цивільно-правових договорів.

8.5. Підприємство здійснює бухгалтерський, оперативний облік і веде бухгалтерську та статистичну звітність в порядку та за формами, встановленими Кабінетом Міністрів України та Державного Казначейства України.

9. Розділ "Ліквідація закладу та його реорганізація".

9.1. Ліквідація та реорганізація (з’єднання, приєднання, поділ, виділення, перетворення) здійснюється по рішенню Засновників.

9.2. У разі реорганізації та ліквідації Підприємства працівникам, які звільняються, забезпечуються соціально-правові гарантії, передбачені відповідним законодавством України.

9.3. Заклад вважається реорганізованим або ліквідованим з моменту виключення його з державного реєстру України.

9.4. У випадку  реорганізації закладу його права і обов’язки переходять до права наступників.

10. Розділ «Заключні положення».

10.1. Питання, не врегульовані цим Статутом, регулюються відповідними актами законодавства.

 

 

Головний лікар КЗОЗ

Первомайська ЦРЛ                                                                                І.І. Панарін

Переглядів: 1119
Дата публікації: 10:56 31.05.2021
Міський голова
Надіслати електронне звернення
Надіслати запит на інформацію
Анонс подій
Подій не заплановано
Нові та оновлені сторінки
Відшкодування вартості отриманих послуг при самостійному санаторно-курортному лікуванні на території   18.06.2024
СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ПЕРВОМАЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА ПЕРІОД 2024‑2   18.06.2024
Щомісячна адресна грошова допомога дітям загиблих (померлих) захисників і захисниць України   12.06.2024
Щомісячна адресна грошова допомога на оплату житлово-комунальних послуг   12.06.2024
Звіт про періодичне відстеження результативності рішення міської ради від 11.09.2014 №1051-61/6 "Про   07.06.2024
Виплата часткової компенсації за виготовлення та встановлення пам’ятних знаків (надгробків) на могил   03.06.2024
Компенсація оплати за навчання захисникам і захисницям України   03.06.2024
Співпраця з КНП "Центр Життєстійкості". Про надання послуги життєстійкості   03.06.2024
соціальна картка Терцентр   22.05.2024
соціальна картка Життєстійкість   22.05.2024
Посилання
 
 
 
 

 

 
Пошук
Міська владаМіський головаМіська радаКерівний складСтруктураВакансіїЗаходи щодо запобігання корупціїГрафік особистого прийому громадянГрафік виїзних прийомів громадянІнструкція з діловодства у виконавчому комітеті Первомайської міської ради (зі змінами Розпорядження міського голови від 01.04.2020р. №59)ДокументиРезультати поіменного голосуванняРішення Первомайської міської ради Харківської областіРішення виконавчого комітету Первомайської міської радиРозпорядження міського голови з основної діяльностіПроекти рішень Первомайської міської радиПроекти рішень виконавчого комітету Первомайської міської ради Харківської областіПереліки розпоряджень міського голови з основної діяльностіПротоколиАрхів рішень Первомайської міськради Харківської областіАрхів рішень виконавчого комітету Первомайської міськради Харківської областіПрозоре містоБюджет та фінансиПоточна діяльністьДокументиКомунальна власністьЖитлові питанняЗакупівліОчищення владиВідкриті даніДоступ до публічної інформаціїРегуляторна політика
Первомайська міська рада Харківської області >>>